16 Kasım 2007 00:00

Erdo?an: ?lk hedef silah b?rakt?rmak

Ba?bakan Tayyip Erdo?an, ?ek Cumhuriyeti?ne ilk resmi ziyaretini ger?ekle?tirdi.

Paylaş

Ba?bakan Tayyip Erdo?an, ?ek Cumhuriyeti?ne ilk resmi ziyaretini ger?ekle?tirdi. ?ek Cumhuriyeti Ba?bakan? Mirek Topalanek?in resmi konu?u olarak Prag?a giden Erdo?an, ba? ba?a ve heyetler aras? g?r??melerin ard?ndan Topalanek?le birlikte bas?n?n kar??s?na ??kt?.
T?rkiye olarak, ?ek Cumhuriyeti?ni, Avrupa?da sa?lam bir dost ve g?venilir bir m?ttefik olarak g?rd?klerini belirten Erdo?an, her iki ?lkenin de ortak evrensel de?erleri payla?t???n? s?yledi. Erdo?an, AB s?recinde T?rkiye?ye verdi?i destek i?in te?ekk?r ettikten sonra, ?Ter?r konusundaki de?erlendirmelerimizi payla?t?k, uluslararas? bar??, istikrar ve i?birli?inin peki?tirilmesi y?n?ndeki g?r??lerimizin b?y?k ?l??de ?rt??t???n? memnuniyetle g?zlemledik. Bu ziyaretin, ?lkelerimiz aras?nda yeni bir d?nemin ba?lamas?na vesile olmas?n? temenni ediyorum? diye konu?tu.
Erdo?an, Prag?a hareketinden ?nce Esenbo?a Havaliman??nda yapt??? a??klamada, ??lk hedef silah? b?rakt?rmak? ?eklindeki ifadesini a?mas?n? isteyen ve DTP?nin, ?Elimizi ta??n alt?na koymaya haz?r?z? ifadesiyle ?Demokrasi Zirvesi? yap?lmas? ?a?r?s?n? nas?l de?erlendirdi?ini soran bir gazeteciye ise ?Sorunuzun cevab?n? T?rkiye?ye d?nd?kten sonra vereyim, ?imdi ?ek Cumhuriyeti?ndeyiz? cevab?n? verdi.
?Erdo?an ve Barzani ??zer?
?ek Cumhuriyeti?nin Ba?bakan? Mirek Topolanek de, Erdo?an ile Prag?da T?rk koleji k?rs?s?n?n a??lmas?; enerji, silah ve di?er sekt?rlerle ilgili i?birli?ini de g?r??t?klerini s?yledi. Bir gazetecinin; ?T?rkiye uzun s?redir bir ter?r tehdidi ile kar?? kar??ya. T?rkiye?nin kendini savunma hakk? olarak s?n?r ?tesi operasyon yapmas?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz? sorusuna Topalanek, ?Bu konu hakk?nda Say?n Erdo?an ile g?r??t?k. K?rt n?fusun ya?ad??? 4 ?lkenin hi?birisi, K?rtlerin kendileri de ?B?y?k K?rdistan? hayalinin ger?ekle?mesini istemiyor. Bunu Kuzey Irak da istemiyor ki, burada Barzani bir ?ekilde temsil ediyor. Ter?rizm kendini b?t?n d?nyada ayn? ?ekilde g?steriyor ve b?t?n d?nyada ayn? ?ekilde ter?rizme kar?? sava?mak gerekiyor. Elbette ki T?rk-Irak s?n?r?n?n duyarl???n? anl?yorum. Elbette ki b?yle bir gerilimden memnuniyet duymuyoruz. Ama inan?yorum ki Erdo?an ve Barzani, bu konuyu ??z?mleyecek kapasitededir? cevab?n? verdi.
T?rkiye?nin AB?ye tam ?yeli?ine tam destek verdiklerini de ifade eden Topalanek, ?lkesinin 2009?da AB d?nem ba?kan? olaca??n? hat?rlatan ve T?rkiye i?in ne yapabilece?ini soran bir gazeteciye, ?T?rkiye?nin, AB?ye kat?l?m? i?in m?zakereleri daha yo?unla?t?rmas? i?in kullanabilece?ine inan?yorum. Akdeniz Projesi?nin arkas?nda sadece Fransa duruyor. Bu t?r bir b?lgesel olguya kat?l?m ya da imtiyazl? ortakl?k, tam ?yeli?in yerini alamaz? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Babacan DTP?yle g?r??ecek mi?

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ?ter?rle m?cadele? konusunda yap?lan temaslar hakk?nda muhalefeti bilgilendirmeye bug?n ba?l?yor. Babacan, bug?n saat 15.00?te CHP ve 16.00?da da MHP?ye gidecek. Tezkereye kar?? ??kan DTP?ye ise g?r??me konusunda hen?z bir talepte bulunulmad??? ??renildi.
D??i?leri Bakan??n?n, Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon i?in yetki veren tezkereyle ilgili olumlu g?r?? a??klayan partilere ?ncelik verdi?i belirtildi. Babacan, muhalefet partilerine, tezkerenin kabul edilmesinin ard?ndan, ?zellikle Irak?la y?r?t?len temaslar ve 5 Kas?m?da Washington?da Ba?bakan Erdo?an??n Amerikan Ba?kan? Bush?la yapt??? g?r??me hakk?nda bilgi verecek. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

CHP?de delege kavgas?

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa