E?itim emek?ileri sa?l?kl? beslenemiyor

E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 90.5?inin yoksulluk s?n?r? alt?nda ya?ad???n? kaydeden T?rk E?itim-Sen ?stanbul B?lge Ba?kan? Yrd. Do?. Dr. M. Hanefi Bostan, bir?ok ??retmenin ??le yeme?i yiyemedi?ini ve bu y?zden kronik beslenme sorunuyla kar?? kar??ya kald???n? s?yledi.


E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 90.5?inin yoksulluk s?n?r? alt?nda ya?ad???n? kaydeden T?rk E?itim-Sen ?stanbul B?lge Ba?kan? Yrd. Do?. Dr. M. Hanefi Bostan, bir?ok ??retmenin ??le yeme?i yiyemedi?ini ve bu y?zden kronik beslenme sorunuyla kar?? kar??ya kald???n? s?yledi.
T?rk E?itim-Sen ?stanbul B?lge Ba?kanl???, e?itim ?al??anlar?na ili?kin ??stanbul ?rne?i? konulu anketin sonu?lar?n? sendika binas?nda bas?n toplant?s? ile a??klad?. A??klamay? okuyan Hanefi Bostan, sendika taraf?ndan ?stanbul ilinde 288 bayan ve 952 erkek olmak ?zere 1240 e?itim ?al??an? ile yap?lan anket ?al??mas?nda ac? ama do?ru bilgiler elde edildi?ini belirterek, anket istatistikleri hakk?nda birtak?m bilgiler verdi.
E?itimci yoksulluk s?n?r? alt?nda
Bostan, ??retmenlerin y?zde 37?sinin e?lerinin ?al??mad???n? kaydederek, bu e?itimcilerin tek maa?la ge?indiklerini ifade etti. E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 75?lik b?l?m?n?n aile n?fusunun 4 ile 5 ki?ilik oldu?unu vurgulayan Bostan, ?E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 11.5?i, 2007 Temmuz sonu itibariyle a?l?k s?n?r? olan 883 YTL?nin bile alt?nda olan 750 YTL ?cret al?rken, 751-1000 YTL aras? ?cret alanlar?n oran? y?zde 21, bin-2 bin YTL aras? ?cret alanlar?n oran? y?zde 53?t?r. 2001-2500 YTL aras? ?cret alanlar?n oran? y?zde 7.9 ve 2501 YTL ?cret alanlar?n oran? y?zde 5.5 oldu?una g?re, en iyimser tahminle 4 ki?ilik bir aile i?in yoksulluk s?n?r? olan 2248 YTL?nin ?st?ne ??kabilen e?itim ?al??an? oran? en fazla y?zde 9.5?i ge?memektedir? dedi.
Maa? kiraya gidiyor
E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 47.8?inin kirada kald???n? ve y?zde 66.9?unun kendi arac? olmad???n? vurgulayan Bostan, ?Kirac? konumundaki e?itim ?al??anlar? 500-600 YTL aras?nda ev kiras? ?demektedirler ve bu miktar da onlar?n maa?lar?n?n yakla??k y?zde 50-60??na denk gelmektedir? diye konu?tu.
E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 16.8?inin maddi imkans?zl?klardan ?t?r? ??le yeme?i yemedi?ini, y?zde 22.6?s?n?n ise ??le yeme?ini evden getirdi?ine dikkat ?eken Bostan, ?Maa?lar?n?n yakla??k y?zde 25-30?una denk d??en bu g?da harcamas?n?n, ?al??anlar?n b?y?k ?o?unlu?unu 4 ile 5 ?ocuklu aileler olu?turdu?una g?re, ?kronik yetersiz beslenme? anlam?na geldi?i a??kt?r? dedi.
Bor?lan?yorlar
E?itim ?al??anlar?n?n y?zde 78.4??n?n banka ya da kredi kart? borcu oldu?unu belirten Bostan, e?itim ?al??anlar?n?n bir?o?unun bor?lanarak ya?am?n? s?rd?rmek zorunda kald???n? ifade etti. E?itim ?al??anlar?n?n t?m bu nedenlerden dolay? toplum nazar?nda itibarlar?n g?n ge?tik?e d??t???n? kaydeden Bostan, y?zde 75.5 gibi ?ok b?y?k bir kesimin e?itim emek?ilerinin itibarlar?n?n d??t???n? s?yledi?inin alt?n? ?izdi.
Bostan, iktidar?n meydanlarda her ?eyi g?ll?k g?listanl?k g?stererek oy toplad???na dikkat ?ekerek, ??ktidar d?n?p T?rkiye?nin ger?eklerini g?rmesini ve toplu g?r??melerde se?im meydan? ?slubuyla konu?may? denememesini tavsiye ediyoruz? diye konu?tu. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net