15 Temmuz 2018 09:35
Son Güncellenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:35

7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askeri Şura, MGK Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden düzenlendi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Devlet Denetleme Kurulu ve MGK yeniden şekillendirildi. Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı ve adli tıpın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YAŞ üyesi oldu.

Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararnameler şöyle:

♦ Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

♦ Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

YAŞ’A BERAT ALBAYRAK DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura'da yer alıyor. Bu kapsamda Fuat Oktay, Berat Albayrak ve Ziya Selçuk YAŞ üyesi oldu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Yeni kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

Kararnamede, "Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilirler, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay almaksızın derhal yerine getirilir. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir" ifadelerine yer verildi.

MGK'NİN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanına bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kuruluna, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Kararname ile Cumhurbaşkanına bağlı tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu. Kararnameye göre atama ululüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli, Cumhurbaşkanının onayıyla atanacak.

TAEK'İN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

TAEK'in yürütme kurulu Cumhurbaşkanınca atanacak başkan ve dört üyeden oluşacak.

TAEK, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği olmak üzere dokuz hizmet biriminden oluşacak.

ÖSYM'NİN YAPISI VE YETKİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlendi. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı.

YABANCI DEVLETLER VE MİLLETLERARASI KURULUŞLARLA YAPILACAK ANLAŞMALAR CUMHUBAŞKANI KARARIYLA ONAYLANACAK

Türkiye adına yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak.

Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası anlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma ise TBMM tarafından konuya ilişkin kanun çıkarılmasına bağlı olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, milletlerarası anlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu anlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Buna göre;

♦ Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak.

♦ Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası anlaşmanın onaylanması veya bunlara katılım ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onay veya katılımın uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlı olacak.

♦ TBMM tarafından onay ya da katılım konusunun uygun bulunması zorunlu olan milletlerarası anlaşmaların Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye gönderilmesi kapsamındaki hazırlık çalışmaları ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek.

♦ Ayrıca "milletlerarası bir anlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik anlaşmalar" ile "ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan anlaşmalardan devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar" da Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.

♦ Anlaşmaların Türkçe ve anlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biriyle yazılmış metni, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ekli olarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.

♦ Ayrıca anlaşmaların belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği, uygulama alanının değiştiği, durdurulduğu ve sona erdiği tarihler de Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bir milletlerarası anlaşma, yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmünü kazanacak.

♦ NATO ile ilgili anlaşmalar söz konusu olduğunda ise 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı kanunla onaylanmış Kuzey Atlantik Anlaşması gereği olarak, bu anlaşmaya taraf olan devletler ve NATO ile yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenler Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.

RESMİ GAZETE, CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Resmi Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.

Kararnameye göre;

♦ Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak.

♦ Gazete, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

♦ Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyuracak.

♦ Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar, anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenecek.

♦ Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

♦ Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilecek ve güncel olarak yayımlanacak.

♦ Resmi Gazete'nin yayımlanmasına, düzenine, ilanlara ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.

♦ Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

KGM VE SHGM'NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre,

♦ KGM, merkez ve taşra teşkilatından meydana oluşacak ve otoyol, devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlayacak.

♦ Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapacak, yaptıracak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulunduracak, bakımını yaptıracak, onaracak, onarımını yaptıracak, işletecek, işlettirecek.

♦ Genel Müdürlüğün gelirleri, genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları, Genel Müdürlükçe işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretlerin de aralarında bulunduğu kalemlerden oluşacak.

♦ Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması, Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlı olacak.

♦ KGM'nin görev ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, Genel Müdürlüğün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tahsis edilecek.

♦ Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda, kendi personeliyle gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenleyebilecek. Bu amaçla Genel Müdürlük bünyesinde eğitim merkezi kurulabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlendi.

Buna göre;

♦ Merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı İstanbul ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelecek Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde Bakan onayıyla sayısı dördü geçmemek üzere yeni temsilcilikler kurulabilecek.

♦ Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulayacak ve takip edecek.

♦ SHGM, sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit edecek.

♦ Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak Genel Müdürlük, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarına ilişkin öneriler sunacak, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılacak.

♦ Genel Müdürlük, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri alacak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunacak.

♦ SHGM, 2920 sayılı Kanun hükümleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde; hava alanları, hava araçları, yolcu, yük ve üçüncü şahıslara yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılacak, sigorta şartlarının sağlanmasını kontrol ve takip edecek.

♦ Genel Müdürlük, sivil havacılık personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık işletmelerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartları, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile belirlenen denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans hizmetlerini Bakanlık onayıyla belirlenecek ücretler karşılığında yapacak.

ADLİ TIP KURUMUNUN TEŞKİLAT YAPISI İLE GÖREV VE YETKİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adli Tıp Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları değiştirildi.

Kararnameye göre;

♦ Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kuruldu.

♦ Kurum, mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar ile kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirecek.

♦ Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak verecek kurum, adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek.

♦ Ayrıca bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olacak kurum, adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini verecek.

♦ Kararnamede, kuruma bağlı daire ve kurulların görevlerine de yer verildi.

REKTÖRLER, PROFESÖRLER ARASINDAN ATANACAK

 

Üniversite rektörleri, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesine yeni fıkralar eklendi.

Buna göre, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU (HAK) KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Buna göre;

♦ Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak.

♦ HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak.

♦ HAK, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek.

♦ İkili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalayacak olan HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak ve iş birliğinde bulunacak.

♦ Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek Kurum, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapacak. HAK, bu kapsamda eğitim verecek, araştırma ve yayın yapacak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenleyecek.

♦ Kurumun organları; yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel sekreterlikten oluşacak.

♦ Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapacak. Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar atanabilecek.

♦ Danışma Kurulu, Ticaret Bakanı tarafından belirlenen bakanlık temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Otelciler Birliği Derneği, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşacak.

♦ HAK'ın hizmet birimleri, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şeklinde olacak. Kurumun yurt dışında yürüteceği hizmetler için yurt dışında ofisler kurulabilecek.

AFAD YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Kararnamede, merkez ve taşra teşkilatlarından oluşan Başkanlık hizmet birimlerine yer verildi.

Buna göre;

♦ Başkanlık, afet ve acil durumlarla sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması hususlarını yürütecek.

♦ Başkanlık bünyesindeki Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu, başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyinde birer temsilci ve alanla ilgili çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkanın belirleyeceği üç üyeden oluşacak.

♦ Kurul, yılda en az iki kez toplanacak. Ayrıca başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilecek. Kurulun görevleri arasında afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri belirlemek bulunuyor.

♦ İllerde de valilere bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kuruldu.

TMSF, CUMHURBAŞKANLIĞI İLGİLİ KURUMU OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,

♦ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığının

♦ Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığının

♦ Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

♦ Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

♦ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığının

♦ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığının

♦ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığının ilgili kurumu oldu.

HSSGM'NİN TEŞKİLAT YAPISI İLE GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Genel Müdürlük tarafından uluslararası öneme sahip "halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek" amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık tedbiri alınacak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol önlemlerinin standardı belirlenecek.

♦ Teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği kararnameye göre Genel Müdürlük, uluslararası öneme sahip halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık tedbirini alacak veya aldıracak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol önlemlerinin standardını belirleyecek, belgelendirecek, denetlemekten sorumlu olacak.

♦ Genel Müdürlük, uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini alacak veya aldıracak. Riskli cenazelerin yurda girişine izin verecek olan Genel Müdürlük, uluslararası nakil araçlarının ve bunlarda görevli personelin sağlık şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenleyecek.

♦ Görev alanıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, Genel Müdürlükçe yapılacak. Uluslararası önemi olan, halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti verecek olan Genel Müdürlük, ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği verecek.

♦ Genel Müdürlükçe uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemleri yürütülecek, bunun için usul ve esaslar belirlenecek, kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemleri yürütülecek, kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütülecek.

♦ Genel Müdürlük, taşradaki görevlerini, Genel Müdürlüğe bağlı sağlık denetleme merkezleri aracılığıyla yerine getirecek, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkili olacak.

♦ İhtiyaç duyulan her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisler, Genel Müdürlük tarafından yaptırılabilecek.

♦ Tıbbi ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi kapsamında, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, Genel Müdürlükçe, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurt içi sanayi imkanlarından faydalanmak amacıyla araştırma geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyetleri yaptırılacak. İhtiyaç halinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle alım garantili sözleşmeler yapılabilecek ve yedi yıla kadar, gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecek.

♦ Yurt dışı sağlık hizmet birimleri kapsamında ise insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilecek ya da kurdurabilecek, işletebilecek ve işlettirebilecek. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilecek, insan ve mali kaynakları ile destek sağlanabilecek.

♦ Genel Müdürlüğün kadrolarında, tıpta ve diş hekimliğinde, uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kuram ve kuruluşlarında, uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilecek.

♦ Genel Müdürlükte, merkez teşkilatında, ilgili kanuna göre sağlık uzmanları ve sağlık uzman yardımcıları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sağlık denetçileri ve sağlık denetçi yardımcıları istihdam edilebilecek.

♦ Ayrıca Genel Müdürlükte özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre proje süresince ve her halde, üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı elliyi geçemeyecek.

MPİ'NİN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

♦ İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

♦ Saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz kamu kuruluşu olan İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı şube ve bürolarından oluşacak.

♦ Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı ve Cumhurbaşkanınca atanan 3 üye olmak üzere 6 kişiden oluşacak.

♦ Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere atanacak. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda 2 defadan az olmamak üzere toplanacak.

♦ Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından Genel Müdürlüğe derhal bildirilecek.

♦ İdarenin bütçesi, Bakanlık onayıyla yürürlüğe girecek. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine ayrılacak.

♦ Karşılık hesabından, giderler yapıldıktan sonra kalan bakiye, her yıl sonunda genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilecek. İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabi olacak.

♦ Loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanacak. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NİN YAPISINDA DÜZENLEME

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı karar verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat, sermaye, görev ve yetkilerine dair esaslar düzenlendi.

Buna göre;

♦ Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün işletme esasları Bakanlıkça tespit edilecek.

♦ Müdürlük, müdürün idaresi altında bir müdür yardımcısı ile Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Süt Fabrikası Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 birimden oluşacak.

♦ Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti, işletmeden elde edilen mahsullerin veya bunlardan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında değerlendirilmiş olanlarının satılmasına münhasır olacak. Gerektiği halde Müdürlüğün, Bakanlığa bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilecek.

♦ Müdürlüğe kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Sermayenin yıllık safi gelirinden yüzde 25’i yedek sermaye olarak ayrılacak. Satılacak gayrimenkullerin ve satışı kararlaştırılmış olmakla birlikte işlemleri tamamlanmamış arazinin bilanço kıymetleriyle satış bedelleri arasındaki fark doğrudan doğruya yedek sermayeye eklenecek. Müdürlük bilançosunun zarar gösterdiği yıllarda bu zarar yedek sermayeden karşılanacak. Yedek sermayeyle karşılanamayan kısım ertesi yıl Bakanlık bütçesine konacak ödenekle kapatılacak.

 

♦ Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğü de orman kaynaklarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığıyla birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare edecek, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı koruyacak, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artıracak, ormanları imar ve ıslah edecek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlayacak.

♦ Genel Müdürlük, merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşacak. Hizmet birimlerinde, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığını, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

♦ Genel Müdürlük taşra teşkilatı, ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden oluşacak.

♦ Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı, şefliklerin kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı karar verecek.

♦ Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, devlet ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler, döner sermayeli işletme gelirleri, hazinece sağlanacak gelirler, hizmet ve işletme gelirleri, orman tarife bedelleri, müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler, genel bütçeden yapılacak yardımlar, ve diğer gelirlerden oluşacak.

Bugünkü Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Dünden bugüne Dünya Kupası finalleri

SONRAKİ HABER

Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye İdlib'te militanlarla teröristleri ayıramıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa