Rusya?dan kar?? atak!

Rusya?n?n ?ran?a 250 adet son teknoloji ?r?n? uzun menzilli Sukhoi-30 sava? u?a?? satmay? planlad??? haberleri ?srail?i endi?elendirdi.?srail gizli servisine yak?nl???yla bilinen Debka sitesinde yer alan habere...


Rusya?n?n ?ran?a 250 adet son teknoloji ?r?n? uzun menzilli Sukhoi-30 sava? u?a?? satmay? planlad??? haberleri ?srail?i endi?elendirdi.
?srail gizli servisine yak?nl???yla bilinen Debka sitesinde yer alan habere g?re, avc? u?aklar?na ek olarak Tahran ayr?ca Sukhoi sava? jetlerine uyumlu ve bunlar?n menzillerini kilometrelerce art?rabilecek yak?t tankeri u?aklar? da almay? planl?yor. ?srail bas?n?nda yer alan haberlere g?re de savunma bakanl??? ve h?k?met yetkilileri, Sukhoi u?aklar?n?n, ?ran??n uzun menzilli savunma kapasitesini ?nemli ?l??de art?raca??n? belirterek haberlerle ilgili endi?elerini dile getirdiler.
?srailli yetkililer, bunu Rusya?n?n, Suudi Arabistan ve di?er K?rfez ?lkelerine 20 milyar dolarl?k silah sataca??n? a??klayan ABD ile rekabet etme giri?imi olarak de?erlendirdiler.
?srail ve ABD?nin muhalefetine ra?men Rusya, k?sa bir s?re ?nce ?ran?a n?kleer tesislerini korumas?nda kullanaca?? geli?mi? hava savunma sistemleri satm??, bu silahlar?n savunma ?zelli?inden ?t?r? ?ran?a silah satma hakk? bulundu?unu savunmu?tu.
?ok ama?l? ve iki pilotlu Sukhoi-30 jetleri, k?t? hava ko?ullar?nda dahi ana ?sten ?nemli uzakl?kta g?rev yapabilme ve bombard?man kapasitesine sahip bulunuyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri, y?llar s?ren g?r??melerden sonra 1996?da 40 adet Sukhoi-30 sat?n alm?? ve 2000?de de Rus ?irketten 140 sava? u?a?? ?retmek i?in lisans alm??t?.
?ABD dostlar?na silah satm??t??
Washington Post gazetesi, hafta sonunda ABD?nin Suudi Arabistan ve petrol ?reticisi be? K?rfez ?lkesine 20 milyar dolar tutar?nda silah sataca??n? yazm??, ayr?ca 10 y?l i?inde de ?srail?e 30 milyar dolar, M?s?r?a da 13 milyar dolar askeri yard?m sa?lamay? planlad???n? iddia etmi?ti. Bu s?zle?melerin Washington??n Ortado?u?daki m?ttefiklerini g??lendirmeyi ve ?ran??n b?lgede giderek artan etkisini azaltmay? hedefledi?i belirtilmi?ti. (DI? HABERLER)

?ran: ABD korku ve kayg? yaratmak istiyor

?ran, ABD?nin Suudi Arabistan ve K?rfez ?lkelerine 20 milyar dolarl?k silah sat?? plan?na tepki g?sterdi. ?ran D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Muhammed Ali H?seyini d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Amerikan D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile Savunma Bakan? Robert Gates?in bu hafta Suudi Arabistan ve baz? Ortado?u ?lkelerine yapacaklar? ortak ziyaretten ?nce bu t?r haberlerin ??kt???na dikkati ?ekerek, ?Washington??n b?lgede korku ve kayg? yaratmay? ama?lad???n?? s?yledi.
S?zc?, ?ABD?nin b?lgede tek politikas? oldu?unu? belirtirken, bu politikay? ?b?lge ?lkeleri aras?nda korku ve kayg? yaratmak, iyi ili?kilere zarar vermeye ?al??mak? olarak nitelendirdi. Amerikan Savunma Bakanl????ndan bir yetkili, ABD?nin 10 y?l i?inde Suudi Arabistan ve K?rfez ?lkelerine 20 milyon dolarl?k silah sat?? paketi anla?mas? ?zerinde ?al??t???n? s?ylemi?ti.

?ran, ?sfahan reakt?r?n? bas?na a?t?

?ran, ?sfahan?daki n?kleer plantasyonun kap?lar?n? ge?en hafta bir grup Avrupal? ve Amerikal? gazeteciye a?t?. Plantasyonda, uranyum hammaddesini uranyum hegzafl?oride, n?kleer yak?t ve n?kleer bomba yapmaya yarayan uranyum gaz?na ?eviren b?y?k bir d?n???m a?? bulundu?u ??renildi. ?ranl? yetkililer, tesisin sadece yak?t ?retmekte kullan?ld???n? ve gazetecilerin d?? d?nyaya iyi haberler verebilece?ini s?ylerken ayn? zamanda ?ran??n n?kleer ?al??malar?n? sona erdirmeyece?i mesaj?n? da verdiler. ?sfahan tesislerindeki makine sistemi, ?ran??n BM G?venlik Konseyi kararlar?n? ihlal ederek uranyum zenginle?tirme faaliyeti y?r?tt??? ihtimalini art?r?yor. ?ran halk?n?n geni? kesimi ise uranyum yak?t? ?retim faaliyetlerini geli?me ve kalk?nmayla e?anlaml? g?r?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net