05 Ağustos 2007 00:00

tatile de?il ekme?e yolculuk

S?caklar?n daha da bast?rd??? ?u g?nlerde, insanlar tatil i?in yollara d??erken, kimileri de ekmek i?in can?n? di?ine takarak ?umut? yolculu?una ??k?yor.

Paylaş

Yorucu bir se?im s?recinin ard?ndan, s?caklar?n daha da bast?rd??? ?u g?nlerde, insanlar tatil i?in yollara d??erken, kimileri de ekmek i?in can?n? di?ine takarak ?umut? yolculu?una ??k?yor.

Diyarbak?r tren gar?
Mardin?den, Diyarbak?r?dan Urfa?dan, Ad?yaman?dan Van?dan ba?l?yor g??.
Son birka? haftad?r, y?zlerce f?nd?k i??isi Sakarya, Ordu, Adapazar?, Samsun gibi ?ehirlere gitmek i?in Diyarbak?r Tren Gar??na y???l?yor. Kad?nlar, ?ocuklar, ihtiyarlar, ergen k?zlar, delikanl?lar? Hepsi de bir tela? i?inde. Her y?l oldu?u gibi yine ?e?itli gazete ve televizyonlardan muhabirler, kameramanlar f?nd?k i??ilerine mikrofon uzat?yor.

8 ?ocukla birlikte...
8 ?ocuk annesi 50 ya??ndaki Ay?e Onar, ?ocuklar? ve e?iyle birlikte 3 y?ld?r gitti?i Adapazar? i?in tela? i?inde son haz?rl?klar?n? yap?yor. Onar??n ?u s?zleri, zaten gidecekleri yerin ?artlar? konusunda fikir veriyor: ?Adapazar??na ula??r ula?maz 36 saatlik yolculu?un yorgunlu?unu atamadan i?ba?? yap?yoruz.?
Diyarbak?r?da 6 ayd?r ev kiras?n? ?deyemedi?ini belirten bir di?er i??i Akimet Pekdo?an (51), ?K?? geliyor. Elde avu?ta hi?bir ?ey yok. Devlet bize i?-a? vermiyor. Diyarbak?r?da i? olsayd? niye gidelim, bunca zorluk ?ekelim? diyor.
F?nd?k i??ileri dedi?imiz K?rt yoksullar? kendileri anlatmasa da yollarda ba??na gelenleri herkes biliyor. Yolda e?er bulurlarsa ?e?itli i?lerde ?al???rlar. ?rne?in ?orum?da, Yozgat?ta ?ekerpancar? ?apalarlar. Bazen paralar?n? alamadan oradan ayr?lmak zorunda kald?klar? olur ama kafay? buna da takmazlar, ??nk? as?l umutlar? f?nd?k hasad?ndad?r. Fakat tehlike ba?kad?r. Onlar?n y?re?ini hoplatan tehlikeler? Samsun?a, Giresun?a, Ordu?ya, Trabzon?a, Zonguldak?a, Sakarya?ya yakla??rken bu K?rt yoksullar?, b?rak?n i? bulmay?, art?k her y?l yeni bir sald?r?yla kar??la?maya ba?lam??lard?r. Sadece ?nyarg?l? y?re halk? ya da radikal gruplar de?il devlet de i?ba??ndad?r. Mesela ge?ti?imiz y?llarda D?zce?de silahl? sald?r? sonucu bir ?l?, bir yaral? ile zor kurtulmu?lard?? Yine biliyoruz ki; Sakarya?n?n Karasu ve Kocaali il?elerinde kaymakam, belediye ba?kan?, tar?m il?e m?d?r? kara kara d???n?p ta??nd?ktan sonra bir komisyon kurmu?lar. Ve ?i??i temsilcileri ile i? ba?lant?s? yapmayan i??i ve i??i gruplar?n?n il?eye al?nmamas?na? karar vermi?lerdi. Ve karar, b?y?k bir titizlikle uygulanm??t?r. Sonu?, tren gar?ndaki nostaljik a?lar ordusunu geri d?nd?rmeyi ba?arm??lard?.

Kimliklere el konuluyor
Ya bu y?l?.. Bu y?l da g?ya g?venliklerini sa?lamak ad?na yeni bir uygulama ke?fetmi?ler! Neymi? efendim, bu a?lar ordusunun korunmaya ihtiyac? oldu?u i?in i??i ba?? olarak adland?r?lan sorumlular taraf?ndan kimlikler toplan?yor ve Jandarma ve polise verilerek Genel Bilgi Taramas??ndan (GBT) ge?iriliyor. ?imdilerde Samsun?un Temle Sal?pazar? ve ?ar?amba ovas?nda, yine Ordu Melet Irma?? yak?nlar?nda trenlerden, kamyonlardan y?klerini indiren, ruhlar? a?l?kla y?kanm?? insanlar, ?ad?rlar?n? kurmu?lar. Hi? ku?ku duymayal?m ki kamyon kiras? ve yolluklar i?in bulduklar? para, onlar i?in eziyetin ilk ba?lang?c? olmu?tur. ?imdi de ?ayak bast?? paras? vermek i?in simsarlardan ka?maya ?al???yorlard?r. Ve i? i?in konaklad?klar? kasabalar?n, k?ylerin muhtarlar?na, b?y?klerine ?denen ?deli dumrul? vergisi de ?abas?. B?t?n bunlar her t?rl? zorlu?u g?ze alarak saatlerce s?ren yolculu?un s?k?nt?s?n? ?oktan unutturmu?tur. ?u durumda art?k Diyarbak?r Tren Gar??ndaki asabi gen?lerin tav?rlar?n? daha iyi anl?yoruz. Zorbal?klar, kin, nefret, sald?rganl?k, horlanm??l?k, sevgi, sayg?, a?k, umut, ?aresizlik, k???k mutluluklar, korku, sava?, ?iddet, dayak i? i?e ge?mi?tir. Ve b?t?n bunlar?n imgeleri, bedenlerinin her yan?n? sarmalam??t?r. Naylon ?ad?rlarda kalman?n, hatta orada do?um yapman?n, orada ?lenleri d???nd???m?zde, bir kez daha naylon ?ad?r?n, S?permen?in balonlar?n?n ucuz bol boyal? dondurman?n, f?nd?k toplaman?n, K?rt olman?n, havas?zl?k ve korkun? s?ca??n ne demek oldu?unu daha iyi alg?lar?z. Sadece ?ad?r demek bile tuvaletini, yak?ndaki bir a?ac?n ya da tarlan?n bir k??esine yapmak demektir. ?ad?r demek, elektrik olmamas? demektir, geriye kalan ay ve y?ld?zlar?n lo? ?????d?r. Banyo yapmak ve ?ama??r y?kamak ise malum!
??te K?rd?n sadece trenle ba?layan, birka? ay s?ren yolculu?unun k???k bir kesiti?
Ali R?za K?l?n
ÖNCEKİ HABER

21. y?zy?l?n modern k?leleriyiz

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa