G?NCEL

 • ?nceki yasal d?zenlemelerin de?i?tirildi?i s?re?teki gibi, Anayasa tart??malar? da yanl?? bir zeminde, sa?ma sapan, sansasyonel bir bi?imde y?r?t?l?yor. Medya, bu tart??madan da bir gerilim yaratma ?abas?nda.


  ?nceki yasal d?zenlemelerin de?i?tirildi?i s?re?teki gibi, Anayasa tart??malar? da yanl?? bir zeminde, sa?ma sapan, sansasyonel bir bi?imde y?r?t?l?yor. Medya, bu tart??madan da bir gerilim yaratma ?abas?nda.
  Anayasa tart??malar?, neredeyse esas g?ndem olan Cumhurba?kanl??? se?imini unutturacak.
  AKP Mersin Milletvekili Prof. Zafer ?sk?l bir iki s?z ettikten sonra, AKP y?neticilerinin ikaz? ile konu?may? kesti. Art?k m?lakat vermiyor. AKP ad?na ?imdi Prof. Ergun ?zbudun konu?uyor. Fakat, ?zbudun da AKP?nin Anayasa konusundaki planlar? konusunda a??k konu?muyor. Bir taslaklar? oldu?unu, ama ?imdilik bu tasla?? a??klayamayaca??n? s?yl?yor.
  AKP, sanki Anayasa?y? da TCK gibi bir oldubitti ile de?i?tirmek istiyor gibi bir izlenim veriyor.
  Belki de Prof. Zafer ?sk?l ile AKP y?neticileri Anayasa de?i?ikli?inden farkl? ?eyler anl?yor. T?S?AD, 12 Eyl?l Rejimi taraf?ndan, bu rejime uygun olarak yap?lan Anayasa?n?n yanda?? h?k?metlere ??kard??? engelleri bertaraf etmek i?in, 1997 y?l?nda bir Anayasa de?i?ikli?ini g?ndeme getirmi?ti. T?S?AD taraf?ndan Prof. B?lent Tan?r?e ?smarlanan de?i?iklik ?nerilerini ?T?rkiye?nin Demokratikle?me Perspektifleri? isimli bir raporla ilan ettiler. T?S?AD, ?nerisini 1999 y?l?nda yineledi. Fakat o g?nk? h?k?metler, kendi i? sorunlar?ndan konuyu g?ndemlerine alamad?.
  Prof. Zafer ?sk?l, T?S?AD Raporlar? ?izgisini savunan bir hukuk?uydu. ?sk?l de Tan?r??nkine benzer ?al??malar yapm??t?.
  Prof. Zafer ?sk?l??n kafas?ndaki muhtemel Anayasa de?i?ikli?i, T?S?AD??n ?nerdi?i de?i?ikliklerdi.
  Bug?n, AKP?nin g?ndemine gelen Anayasa de?i?ikli?i ise Cumhurba?kanl??? se?imi krizi ile ortaya ??kt?. AKP, T?S?AD??n ?nerdi?i de?i?ikliklere haz?rl?kl? de?ildi. Onlar, ?nce Cumhurba?kanl??? krizini ??zmek i?in, cumhurba?kan?n? halk se?sin dediler. Daha sonra da bir d?nem daha Tayyip Erdo?an??n ba?bakan olaca?? ve Erdo?an h?k?metine engel ??karmayacak bir cumhurba?kan? iste?inden Cumhurba?kanl????n?n yetkileri g?ndeme getirildi.
  Yani, AKP?nin bug?n d???nd??? Anayasa de?i?ikli?i, sadece Cumhurba?kanl??? ile s?n?rl? g?r?n?yor.
  Anayasa?y? t?mden de?i?tirmek i?in yeterli bir tart??ma s?reci gereklidir. Genellikle, anayasalar?n uzla?malar ?zerine bina edildi?i vaaz edilse de uzla?maz s?n?flar?n ortak bir anayasa ?zerinde anla?mas? da pek m?mk?n de?ildir. Dolay?s?yla, yukar?da s?z?n? etti?imiz anayasa, i??i s?n?f? ve burjuvazinin ?zerinde anla?t??? ortak anayasa olmayacakt?r elbette. Konu?ulan 12 Eyl?l Rejimi Anayasas??n?n yerine AB?ye uyumlu daha liberal bir anayasad?r. ???i s?n?f? ve emek?iler, bu anayasa tart??mas?ndaki pozisyonu, anayasadaki burjuva ?zg?rl?klerin i??i s?n?f? lehine geni?letilmesi m?cadelesi olacakt?r.
  Madem, s?n?rl? da olsa bir Anayasa de?i?ikli?i tart??mas? ba?lat?lm??t?r. Emek ve demokrasi g??leri, ?zg?rl?klerle ilgili ?nerileri i?in ?imdiden ?al??maya ba?lay?p dinamiklerini harekete ge?irmelidir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net