1965 se?imlerine do?ru: ?Kirpi?

Ahmet Ang?n, benim sevdi?im, sayd???m dostlar?mdan biriydi. Yak?nl???m?z ?l?nceye dek s?rd??
Habora Yay?nlar?na bir?ok ?nemli kitap ?evirdi.


Ahmet Ang?n, benim sevdi?im, sayd???m dostlar?mdan biriydi. Yak?nl???m?z ?l?nceye dek s?rd??
Habora Yay?nlar?na bir?ok ?nemli kitap ?evirdi. Kazancakis?in ?Toda Raba?s?, Fidel Castro?nun ?Sosyalist Devrim?, ?Ya Vatan, Ya ?l?m? Vietnam Genel Kurmay Ba?kan? Vo, Nguyen Giap??n ?Vietnam?da Halk Sava?? ve Amerika? ve ba?ka kitaplar.
Bu yap?tlar? ?evirmeye ba?lamadan ?nce, son i?i, ?Kirpi? adl?, d?nemin, en a??rl?kl? mizah dergilerinden birini ??kartmakt?. Bir-iki arkada??yla birlikte yay?na haz?rl?yordu ?Kirpi, Haftal?k Siyasi ve Mizahi Halk Gazetesi?ni.
?lk say?s? 13 Temmuz 1965?te yay?mland?. ?? ay sonra da genel se?im vard?. Hani T?rkiye?nin bug?ne kadarki, gelmi?-ge?mi? en demokratik se?imi olan 1965 se?imleri? O se?imde, ?Milli Bakiye? sayesinde T?rkiye ???i Parti?si; (T.?.P) I5 milletvekili ve 2 senat?r sokmu?tu Meclis?e... E?er emperyalizmin emir ve komutas? alt?nda olan s?zde milliyet?iler T.?.P?in ?n?n? kesmeselerdi, acaba T?rkiye, i?erde sefilleri oynayan, d??ar?da sayg?nl??? dibe vurmu? bir ?lke olur muydu? Neyse. Onun yorumunu o d?nemin solcular? olup, bug?n kap?kulu olanlar yaps?n....
?lk say?n?n man?eti ??yle: ?Bize zahmet olmas?n diye? Petrol Kanunumuzu Amerikal?lar kendileri haz?rlay?verdiler. Petrol Amerikanla?t?r?lacak. Yabanc? ?irketler petrol bulursa kurban kesece?iz.?
Marshall Yard?m?, Kore Sava???, arkadan Petrol Yasas?? Ve y?l 2007, Tanr?ya ??k?rler olsun, art?k her ?eyimiz, ba?ta ABD olmak ?zere Arab?ndan Avrupal?s?na, Yahudisine dek, t?m?n?n elinde, hemi M?sl?man, hemi de miliyet?i olan vatanseverler(!J) sayesinde...
Kimler yok ki, ?Kirpi?de? R?fat Ilgaz, bir zamanlar?n ?etin Altan??, Naci Sadullah (?Dostum Naz?m Hikmet? ba?l?kl? seri yaz?s?yla) Sonraki say?larda Ya?ar Kemal?ler, Orhan Kemal?ler ve di?erleri.
Yine ilk say?da.?Fukara Haklar? Beyannamesi? var. ?lk maddesi ??yle ?Her insan fakir olmakta serbesttir. Hi? kimse bir ba?kas?n?n fakirli?ini elinden alamaz...? ?kinci maddesi: ?Fakir bir kimsenin a?l?ktan ?lmesine hi? kimse engel olamaz. A?l?ktan ?lmek her fakirin tabii hakk?d?r...? Ve maddeler s?r?yor. 19. madde yani sonuncu madde de ??yle: ?Fakirlerin fakir olarak do?malar?, fakir olarak b?y?meleri ve fakir olarak ?lmeleri mecburidir...? Ne ilgin?tir ki, h?l? Avrupa ?nsan Haklar? Bildirgesi ?ne uymaktan ka?an T?rkiye ?Kirpi?nin 42 y?l ?nceki bu bildirgesine a?kla-?evkle uymaktad?r...
Se?im ufukta belirdi ya, ?Kirpi? bir test haz?rlam?? 15 maddelik. Birka?? ??yle: ?Camiye u?ramay?p, hayat?n?zda hi? oru? tutmad???n?z halde, se?menlerinize kar?? dindarl?k numaras? yapabilir misiniz?? Yapt?lar, yapt?lar, Allah i?in de iyi kulland?lar bu konuyu. Bir ba?ka test maddesi: ?Siyasi n?fusunuzu akraba ve dost kay?rmak i?lerinde kullanabilir misiniz?? Aman efendim hi? sorulur mu b?yle ?eyler? Bak?n T?rkiye?ye, 42 y?lda gelinen noktay? g?r?n... Sonuncu madde ise ??yle: ?S?k s?k parti de?i?tirebilir misiniz?? Evet,. 42 y?l ?nce g?rm?? Ahmet Ang?n ve arkada?lar?, 2007 T?rkiye?sinin politik encam?n?...
Se?menler i?in de bir test haz?rlam??. Bir ba?ka say?s?nda, ?Bir enayi misiniz?? ba?l??? alt?nda. ?lk test sorusu ??yle: ?Partilerin tutumuna g?re de?il de, y?neticilerinin ki?ili?ine g?re mi onlar? tutars?n?z?? Demek o zaman y?neticilerin ki?ili?ine g?re oy veriliyormu?. ?imdi durum de?i?ti. Nail G?reli?nin yaz?s?ndan ??rendi?ime g?re, ge?en d?nem AKP y?z?nden peri?an olan bir esnafla konu?mu? G?reli. Esnaf, yine Recep Tayyip Erdo?an?a oy verecekmi?, ??nk? y?r?y???n? be?eniyormu?. ?yi ki R.T.Erdo?an, Y?lmaz G?ney? in ?Kas?mpa?al? Recep? filminin afi?indeki gibi ceketini sol omzunun ?st?ne atmam??. Atm?? olsayd? e?er, eminim y?zde 60?lara dayan?rd? oy oran?? Bir ba?ka test sorusu: ?Oy kullan?rken, listeye bakmadan, sadece taraftar? oldu?unuz partinin listesini mi kutuya atars?n?z?? T?rkiye nas?l da ilerlemi?. Art?k liste falan yok. Se?ilecek adamlar? Parti Ba?kan? olan zat tayin ediyor. Kim se?ilirse se?ilsin...
?Politikac?lar?n nutuklar?nda vaadettikleri ?eyleri yapacaklar?na inan?r m?s?n?z?? derken bir soruda, ?tekinde de ??yle diyor: ?Politikac? yeminlerine inan?yor musunuz?? ?nan?yorlar ki, 1950?de de, 1965?te de, 2007?de de, yani 57 y?ld?r, adlar? de?i?ik de olsa ?ayn? parti?ye oy verdiler.
Bu testin en g?zel sorusu ?u ?Partiler g?vde g?sterisi yapmak istedikleri zaman birka? lira alarak bu g?sterilere kat?l?r m?s?n?z?? G?z?n? sevdi?imin T?rkiye?si nas?l da geli?mi?. Eskiden mitinglere kat?lmak i?in birka? lira al?yormu?, ?imdi kuru fasulyeden k?m?re, ?ocuklar?n okul masraflar?na dek mal? g?t?r?yorlar, bir oy i?in?
Ger?ekten ?Kirpi? d?neminin ?nemli bir siyasi-mizah gazetesiydi. Yazarlar?yla, gazetecileriyle, d?nemin T?rkiye Cumhuriyeti yurtta?lar?na baz? ger?ekleri g?stermeye ?al??t?lar. Yaz?lar, an?lar, karikat?rler, haberler, hepsi ama hepsi ?ok ?nemliydi. Ama unutuldu t?m? de? Unutmasayd?k, bug?nk? T?rkiye?yi ya?ar m?yd?k?
B?lent Habora
www.evrensel.net