ABD Irak?taki y?k?n? BM ile hafifletecek

ABD y?netiminin bask?lar?na dayanamayan Birle?mi? Milletler (BM) Irak?taki rol?n? 3 senelik g?rev s?resinin sonunda art?rmaya haz?rlan?yor.


ABD y?netiminin bask?lar?na dayanamayan Birle?mi? Milletler (BM) Irak?taki rol?n? 3 senelik g?rev s?resinin sonunda art?rmaya haz?rlan?yor. Ancak BM ?al??anlar?n? temsil eden sendika, tasar?ya kar?? ??karak BM Genel Sekreteri?nden, Ba?dat?ta bulunan t?m ?al??anlar?n g?venlik gerek?esiyle buradan tahliyesini istedi.
G?venlik Konseyi d?n, BM?nin Irak?taki rol?n? art?racak yeni bir karar tasar?s?n? resmen g?r??t?. ABD?nin Irak?taki y?k?n? hafifletmek amac?yla ortaya att??? tasar?n?n, ??ok yak?nda? kabul edilmesinin beklendi?i belirtiliyor.
Irak i?gali ve maddi k?lfeti nedeniyle evde ve uluslararas? arenada ele?tirilerin oda??nda olan Bush y?netimi, BM?nin Irak?ta ?daha aktif? roller almas? i?in bast?r?yordu.
ABD ve ?ngiltere, daha aktif rol ile BM?nin, ?Irak?taki personel say?s?n? art?rmas?, y?lan hikayesine d?nen yeniden in?a masal? i?in 130 milyar dolarl?k ?denek ay?rmas? ve en ?nemlisi Irak i?galine uluslararas? deste?in sa?lanmas?n?? ?ng?r?yor. Yard?m Misyonu?nun (UNAMI) g?rev s?resi ise bug?n sona eriyor.
Sendika: G?venli?imiz yok
BM?nin Irak?taki rol?n?n geni?letilmesi tart??malar? s?rerken, kurum ?al??anlar?n? temsil eden sendika ise BM Genel Sekreteri?nden, Ba?dat?ta bulunan t?m ?al??anlar?n g?venlik gerek?esiyle buradan tahliyesini istedi.
Sendika, ?al??anlar?n ABD ?nc?l???ndeki i?gal askerlerince yeterli ?ekilde korunamad?klar?n? belirterek, BM?nin yeni rol?ne kar?? ??kt?. Sendikan?n ?yelerini belirli g?revlere gitmekten al?koymak gibi bir yetkisi bulunmuyor.
BBC, sendikan?n faaliyetlerinin art?r?lmas?na muhalefetinin pek ?ok ?al??an? ?lkede g?rev almaktan cayd?rabilece?ini belirtti.
2003 y?l?nda Ba?dat?taki BM merkezine bomba y?kl? bir ara?la d?zenlenen sald?r? sonucu 22 BM ?al??an? ?lm??t?. BM?nin halihaz?rda Irak?ta 65 ki?ilik bir ekibi var. Yeni tasar? ?????nda 95 ki?ilik yeni ekibin ise ekimde ?lkede olmas? bekleniyor.
Muhalefete ra?men
Di?er yandan Washington Post?a g?re ise BM i?erisinde, kurumun Irak?taki rol?n?n art?r?lmas?na y?nelik tepki ve muhaletef var.
Kimi yetkililer tasar?ya, ?i?gale onay? diye tepki g?sterirken kimilerinin ise tasar?da ABD?nin yan? s?ra BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon?un etkili oldu?unu ifade etti?i iddia ediliyor. Selefi Kofi Annan?a oranla i?gal yanl?l???yla bilinen Ban??n, tasar? nedeniyle ele?tirilere maruz kalabilece?i ifade ediliyor.
Yeni karar tasar?s?nda, BM?nin, ?Irak h?k?metinin iste?i do?rultusunda ve ko?ullar elverdi?i ?l??de? Irak h?k?metine ve halk?na ?siyasal diyalog ve ulusal uzla?ma; se?im ve referandum, anayasay? g?zden ge?irme ve ?lkenin tart??mal? i? s?n?rlar? sorununu ??zme; s?n?r g?venli?i, enerji ve m?lteci konular?n? da i?eren b?lgesel diyalog, genel n?fus say?m?? gibi konularda destek ve yard?m sa?lamas? ?ng?r?l?yor. (DI? HABERLER)
Irak i?gal askerinden ge?ilmiyor

Irak?taki ABD askerlerinin say?s?n?n, 162 binle rekor d?zeye ula?t??? bildirildi. ABD Pentagon Irak?taki ABD askerlerinin say?s?n?n s?k s?k de?i?ti?ini, ancak 2005 y?l?n?n Ocak ay?nda yap?lan se?imlerden bu yana en y?ksek say?ya ??kt???n? s?yledi. Se?imler s?ras?nda Irak?ta tam 161 bin ABD askeri bulunuyordu. ABD Ba?kan? George W. Bush?un, bu y?l?n ocak ay?nda Irak?taki ABD askerlerinin say?s?n?n art?r?laca??n? s?ylemesinin ard?ndan, asker say?s?n?n 30 bin artt??? bildiriliyor. Demokratlar, Irak?tan asker ?ekmenin zaman?n?n geldi?ini s?yl?yor. Irak?ta ?len ABD askerlerinin say?s? 3 bin 680?i ge?ti. (DI? HABERLER)
Sadr semti kana buland?!

Irak??n ba?kenti Ba?dat?ta ?iilerin ?o?unlukta ya?ad??? Sadr Mahallesi?nde d?n yeni bir Amerikan katliam?na imza at?ld?. Amerikan g??lerinin Sadr Mahallesi?ne d?zenledikleri sald?r?da 30 ki?i katledildi.
ABD, ?ld?r?lenlerin ?ter?rist ??phelisi? oldu?unu iddia ederken, ba??ms?z haber kaynaklar?, ?lenlerin ?o?unlu?unun aralar?nda kad?n ve ?ocuklar?n da oldu?u siviller oldu?unu bildirdi. Sald?r?ya u?rayan mahalle, ?ii lider Mukteda Sadr??n kontrol?nde.
Di?er yandan T?rkiye ziyaretinin ard?ndan ?ran?a giden Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, kom?u ?lkelerle ticaret ve g?venli?i g??lendirmek i?in ?ran?da olduklar?n? s?yledi.
Kendisi de ?ii oldu?u i?in ?ii ?ran??n yak?n m?ttefiki oldu?u ileri s?r?len Maliki, ?ran?daki g?r??meleri s?ras?nda ikili ili?kiler ve Irak?ta g?venli?in art?r?lmas? konular? ?zerinde odaklanacaklar?n? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net