Fotoğraf: Evrensel

Irakl? K?rtlerden Maliki?ye tepki

Irak Parlamentosu?ndaki K?rdistan ?ttifak? Bloku?nun tan?nm?? ?yelerinden Mahmut Osman, Ankara?da Irak Ba?bakan? El Maliki ile imzalanan mutabakat muht?ras?n?n ?K?rt B?lgesel Y?netimi?nin g?r???n? temsil etmedi?i?ni s?yledi.


Irak Parlamentosu?ndaki K?rdistan ?ttifak? Bloku?nun tan?nm?? ?yelerinden Mahmut Osman, Ankara?da Irak Ba?bakan? El Maliki ile imzalanan mutabakat muht?ras?n?n ?K?rt B?lgesel Y?netimi?nin g?r???n? temsil etmedi?i?ni s?yledi. ??mzalanan mutabakat muht?ras?, Maliki ile T?rkiye?ye gitmeden ?nce vard???m?z g?r?? birli?ine ayk?r?d?r. Maliki anla?mam?za ba?l? kalmad?? diyen Osman, ?PKK, ter?rist de?il, T?rk h?k?metinin ter?r?ne kar?? ??k?yor? ifadesini kulland?.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki taraf?ndan imzalanan PKK kar??t? mutabakat muht?ras? kimseyi memnun etmedi. T?rkiye, ?resmi ortak bir anla?ma? yerine mutabakatla yetinmek zorunda kal?rken, ABD ?olumlu ama yeterli de?il? a??klamas? yapt?. Irak K?rdistan ?ttifak? Bloku da Maliki?ye b?y?k tepki g?sterdi.
Irak Parlamentosu?ndaki K?rdistan ?ttifak? Bloku ?yelerinden Mahmut Osman, muht?ran?n, ?K?rt B?lgesel Y?netimi?nin g?r???n? temsil etmedi?i?ni belirterek ?Maliki anla?mam?za ba?l? kalmad?? dedi.
KYB resmi internet sitesine g?re, PKK?y? bir ter?r ?rg?t? olarak nitelendirmenin mant?kl? olmad???n? savunan Osman, Irak??n Sesi Radyosu?na yapt??? a??klamalarda ?unlar? s?yledi: ?T?rkiye devleti, 100 y?la yak?n bir zamand?r K?rt halk?na kar?? ter?r su?u i?liyor ve K?rtlerin haklar?n? vermiyor. Bundan dolay? PKK?y? bir ter?r ?rg?t? olarak nitelendirmek mant?kl? de?il. ??nk? PKK, T?rk h?k?metinin ter?r?ne kar?? ??k?yor.? Mahmut Osman, T?rkiye?nin Irak K?rdistan topraklar?nda PKK?ya kar?? askeri operasyonlar d?zenlemesine kar?? olduklar?n? a??k?a dile getirdiklerini hat?rlatarak, ?Bunu Maliki T?rkiye?ye gitmeden ?nce kendisine ilettik ancak Maliki anla?mam?za ba?l? kalmad?? s?zlerini kulland?.
ABD: Ba?ka ad?mlar at?lmal?
ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack da, T?rkiye ile Irak aras?nda imzalanan mutabakat muht?ras?n?n ?ok olumlu bir ad?m oldu?unu ancak ba?ka ad?mlar?n da at?lmas? gerekti?ini s?yledi. McCormack, g?nl?k bas?n bilgilendirme toplant?s?nda sorulan bir soru ?zerine T?rkiye ve Irak??, Afganistan ve Pakistan?a benzetti. Pakistan ve Afganistan?da ?iddet yanl?s? a??r?c?lar?n oldu?u gibi T?rkiye ve Irak aras?nda da PKK?nin bulundu?u ve bir ?lke topraklar?ndan ba?ka bir ?lke topraklar?na eylem yapt???n? ileri s?ren McCormack, Ankara ve Ba?dat aras?nda bir ??z?m bulunmas?na yard?m ettiklerini ve bu anlamda belirli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. T?rkiye ve Irak??n PKK konusunda en ?st d?zeyde ?al??t???n? belirten McCormack, bunun ?y?reklendirici? oldu?unu s?yledi.
?ki ?lke aras?nda yap?lan g?r??meleri ve mutabakat muht?ras?n? son derece olumlu bir ad?m olarak g?rd?klerini vurgulayan ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s?, bunun bir ilk ad?m oldu?unu ve arkas?n?n gelmesi gerekti?ini s?yledi. T?rkiye ve Irak??n kom?u oldu?u ve bunun de?i?meyece?ini belirten McCormack, PKK tehdidiyle m?cadelenin iki ?lke ??karlar?na da uygun oldu?unu ?ne s?rd?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net