Dikili?de K?rt aileye yol eziyeti

Diyarbak?r Silvan?dan ?zmir?in Dikili il?esi Uzunburun k?y?ne g?? eden ancak ?rk??l??a varan uygulamalar nedeniyle k?yden tecrit edilen Sezer ailesi, 8 y?ld?r sorunlar?n?n ??z?m?n? bekliyor


Diyarbak?r Silvan?dan ?zmir?in Dikili il?esi Uzunburun k?y?ne g?? eden ancak ?rk??l??a varan uygulamalar nedeniyle k?yden tecrit edilen Sezer ailesi, 8 y?ld?r sorunlar?n?n ??z?m?n? bekliyor. Evlerini dahi yapmalar?na izin verilmeyen ve derme ?atma yap?larda elektriksiz ve susuz ya?ayan, muhtar kay?t yapmad??? i?in ?ocuklar?n? okula bile g?nderemeyen Sezer ailesinin bu kez de arsalar? ?yol yap?m?? ile gasp edilmek isteniyor.
?Tel ?rg?yle kapatt?lar?
Evlerinin ?n?nden ge?ecek ?evre yolunun, oturma izni almamalar? i?in 7 metre olarak projelendirildi?ini belirten Tacettin Sezer, ?Bay?nd?rl?k, 10 metreden az yola cephe olmayan araziler parsele a??lamaz diyor. ?K?y Yeri E?ik ve Geli?im Alan? Plan??nda yolu 7 metre geni?likte yapmalar?n?n sebebi bizim arsam?z? imara a?mam?z?n ?n?ne ge?mek. Oysa burada 57. ve 58. parseller Dikili?de Behzat ?rs adl? bir esnafa aitti. Benimle birlikte Bay?nd?rl?k?a geldi ve yolun 10 metre olmas? i?in birlikte m?racaat ettik. Ancak k?yl?ler imzas?n? ?ekmesi i?in Behzat ?rs?e bask? yapt?. Ancak O imzas?n? geri ?ekmedi. Bu defa 20 k?yl? bir araya gelerek, onun arsas?n? sat?n ald? ve 3 ay ?nce de ald?klar? arsan?n tamam?n? tel ?rg?lerle ?rd?ler? dedi.
Sezer, k?yl?lerin kendisinin yolunu engellemek amac?yla ald?klar? arsay? tel ?rg?lerle ?rd??? i?in k?yden gelen yolun kapand???n? kaydederek, art?k evlerinin ?n?ne ara? gidemedi?ini belirtti. K?yl?ler taraf?ndan al?nan arsan?n tel ?rg?lerle ?evrildi?ini ve bu i?lemin yolun sonuna kadar gelerek derenin a?z?na ula?t???n? ifade eden Sezer, ?Yol derenin a?z?na kadar geldi. Bana ayr?lan yolun bir k?sm? bu dereye d??t?. Bu durumda benim yolu yapmam i?in dereyi doldurmam laz?m. B?yle olunca da kanunu ihlal etmi? olurum. A?a??dan buraya da 3 metre tapulu yolum var ve toplam 7 metre derenin a?z?na geliyor. ?ki arada bir derede kald?m. Ne yapaca??m? bilmiyorum? diye konu?tu.
Gelmeyen heyet kalmad?
TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?nun 2 ay ?nce valilik ile g?r??t???n? ve daha sonra ?zmir ?l Genel Meclisi?nin bir komisyon kurarak Uzunburun?a birka? kere ke?if i?in geldi?ini belirten Sezer, ?zmir Bay?nd?rl?k ve ?skan ?l M?d?rl????n?n 10 metre dedi?i yolu ?l Genel Meclis?i komisyonunun 7 metrede karar k?ld???n? kaydetti. Dosyan?n ?u an Bay?nd?rl?k?tan ?l ?zel ?daresi?ne g?nderildi?ini s?yleyen Sezer, ?E?er yol 7 metre olursa arsada bulunan 8 yap?dan ancak 3 tanesini imara a?abiliyoruz. Yani 5 ev imara a??lm?yor. Yolun 10 metre olmas? laz?m. Ancak bunun i?in de bin bir zorluk ??kart?l?yor. ??nk? e?er yol 10 metre olursa arsan?n tamam?n? imara a?abilece?iz? dedi. Son 3 y?ld?r say?s?z komisyonun gelmesine ra?men sonu? ??kmad???n? s?yleyen Sezer, ?Yeni gelen valiyle de defalarca g?r???ld?. ??z?lecek deniyor ama bir ??z?m getirilmedi. Say?n Ba?bakan ??k?p ?Tek devlet, tek millet, ayr?m yok? diyor. Madem ?yle gelsin Uzunburun?a b?l?c?l?k var m? yok mu bizzat yerinde g?rs?n? dedi.
?zmir ?l Genel Meclisi ?yesi Mehmet K?m?rc? de, Sezer ailesinin ma?dur oldu?unu belirterek, ?Bu mesele daha uzun bir zaman s?rece?e benziyor. Bu insanlar K?rt olduklar? i?in d??lan?yor. Bunun i?in valilikte tart??t?k. ??z?m bulunacak deniliyor ama olmad?. B?yle ?rk?? bir uygulamaya tabi tutulacaklarsa pasaport versinler bu insanlara. Biz bu i?in pe?ini b?rakmayaca??z? diye konu?tu. (?zmir/D?HA)
?brahim A??kyer
www.evrensel.net