12 Ağustos 2007 00:00

Egemen Ba???: ABD ile tam i?birli?i bekliyoruz

Ba?bakan Erdo?an??n D?? ?li?kiler Dan??man? Egemen Ba???, T?rkiye?nin Kuzey Irak?ta ?ter?rle m?cadele? konusunda h?l? ABD?nin tam i?birli?ini bekledi?ini belirterek, ?T?rkiye, global ter?re kar?? m?cadelede kararl?d?r.

Paylaş

Ba?bakan Erdo?an??n D?? ?li?kiler Dan??man? Egemen Ba???, T?rkiye?nin Kuzey Irak?ta ?ter?rle m?cadele? konusunda h?l? ABD?nin tam i?birli?ini bekledi?ini belirterek, ?T?rkiye, global ter?re kar?? m?cadelede kararl?d?r. Ayn? kararl?l??? m?ttefiklerimizin de g?stermesini beklemekteyiz? dedi.
Ba???, Kanada?n?n ?nde gelen gazetesi ?Winnipeg Free Press?te yay?nlanan mektubunda ?slam dininin ho?g?r?l? ve makul boyutlar?n?n bu ?lke ve di?er ?lkelerde teyit ve destek g?rmesi gerekti?ini belirtti. ABD?nin ?nde gelen ?slam Ara?t?rmalar? Profes?r? John Esposito?nun Bat? ile ?slam ili?kilerini ele ald??? bir makalesi k?sa s?re ?nce ABD ve Kanada bas?n?nda yer ald?. Esposito?nun bu yaz?s? Winnipeg Free Press gazetesinde de yay?nlanm?? ve Kanada?da geni? tart??ma ba?latt?. Prof. Esposito?nun tespitlerine ve ??z?m ?nerilerine kat?ld???n? bildiren Ba??? ??slam ve Bat? aras?nda medeniyetler ?at??mas?n? ?nlemek zorunday?z? dedi. Ba???, yay?nlanan yaz?s?nda Bat? ?lkelerindeki M?sl?manlar?n d??lanmamas? gerekti?ini, bu toplumlarda i? uyumun hayati ?nem ta??d???n? belirterek, ?Bat?, ?slam dini ile radikalizm aras?ndaki fark? g?rmelidir. Bat?, d?nyada ?iddete kar?? olan ve ?o?unlu?u olu?turan M?sl?manlar? kucaklamal?d?r? dedi.
?T?rkiye ve AKP modeldir?
Ba??? ??yle devam etti: ?D?nyan?n bu ?alkant?l? k??esinde T?rkiye, geleneksel k?klere sahip bir ?lkenin, Bat?l? laik ve liberal demokrasiyle uyumunun en canl? kan?t? olarak y?kselmektedir. 22 Temmuz se?imleriyle T?rk se?meni an?tsal bir olgunluk ve ?zg?ven sergileyip AKP?yi hem yeniden iktidara getirmi?, hem de b?y?k bir se?im zaferi hediye etmi?tir. Bazen ??slami k?kenli? ya da ??slamc?? gibi yanl?? s?fatlarla an?lsa da AKP, T?rkiye?nin liberal-demokratik ?zg?rl?kler ve piyasa ekonomisi tercihini ve arzusunu yans?tan bir merkez partisidir. T?rkiye?nin kendi geleneksel de?erlerini Bat?l? de?erlerle uyumlu hale getirme yolundaki b?y?k tecr?besi, d?nyadaki b?t?n M?sl?manlar?n esin kayna??d?r. T?rkiye?nin bu deneyiminin devam?, M?sl?man r?nyas?n?n bundan sonra radikalizme mi, yoksa uyuma m? y?nelece?inin en ?nemli belirleyicisidir. T?rkiye?nin yolu ve T?rkiye usul?, medeniyetler ?at??mas?na ??z?md?r. T?rkiye deneyinin ba?ar?s? i?in AB de sorumluluklar?n? omuzlamal? ve T?rkiye?nin AB s?recinde att??? ad?mlara kar??l?k vermelidir. AB?nin yar? yolda kurallar? de?i?tirmesi, sadece AB demokrasisinin inand?r?c?l???n? zedeler, AB?deki M?sl?man n?fusu yabanc?la?t?r?r ve AB?nin global etkisini s?n?rlar. D?nyadaki 1.5 milyar M?sl?man, AB?nin T?rkiye?ye nas?l muamele etti?ini izliyor.?
Ba??? ABD?den taleplerini de ??yle ifade etti: ?T?rkiye, Kuzey Irak?taki ter?r yuvalar?n?n da??t?lmas? i?in h?l? ABD?nin tam i?birli?ini beklemektedir. T?rkiye, global ter?re kar?? m?cadelede kararl?d?r. Ayn? kararl?l??? m?ttefiklerimizin de g?stermesini uzunca bir s?redir beklemekteyiz.? (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Toptan??n g?rev s?resi tart???l?yor

SONRAKİ HABER

Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa