Arafat??n doktoru: Ebu Ammar zehirlendi!

Filistin lideri Yaser Arafat??n gizemini koruyan ?l?m nedenine ili?kin, efsanevi liderin ?rd?nl? doktoru hafta sonunda bir a??klama yapt?.


Filistin lideri Yaser Arafat??n gizemini koruyan ?l?m nedenine ili?kin, efsanevi liderin ?rd?nl? doktoru hafta sonunda bir a??klama yapt?. Ebu Ammar??n (Kurucu) ?rd?nl? doktoru Dr. A?raf El K?rdi, hafta sonunda ?rd?n medyas?na yapt??? a??klamada, 11 Kas?m 2004 g?n? Paris?te ya?am?n? yitiren Arafat??n kan?nda HIV vir?s? bulundu?unu do?rulad?, ancak Arafat??n vir?s nedeniyle de?il, ?zehirlenme? sebebiyle ?ld???n? ifade etti.
Filistinli liderin 18 y?ll?k ki?isel doktoru ve ayn? zamanda ?rd?n Sa?l?k Bakanl??? eski yetkilisi El K?rdi, ?srailli Haaretz gazetesinde de yer alan demecinde, ?Arafat??n kan?nda ?l?mc?l AIDS vir?s? bulundu. Ancak Arafat, bu vir?s nedeniyle ya?am?n? yitirmedi. Zira HIV vir?s?, Arafat??n ?l?m?nden k?sa bir s?re ?nce kan?na enjekte edilmi?ti. Ba?kan?n ?l?m?n?n ger?ek nedeni zehirlenmedir? ifadelerini kulland?.
Bu arada, El K?rdi?nin, ?rd?nl? Amman haber ajans?nda da yer alan demecinden saatlerce ?nce Arap kanal? El Cezire?ye konu?tu?u ve El Cezire?nin s?z konusu demeci k?sa kesti?i de ileri s?r?ld?.
?Suha, Arafat?? g?rmemi engelledi?
Filistin lideri Yaser Arafat??n ?l?m?nde bir?ok ku?kulu y?n bulundu?unu da belirten K?rdi, ?Arafat, basit bir so?uk alg?nl??? ge?irse bile hemen yan?na ?a??r?l?rd?m. Ancak t?bbi durumu ger?ekten de k?t?le?mesine ra?men beni ?a??rmamay? se?tiler? dedi.
Arafat??n 18 sene ki?isel doktorlu?unu yapan El K?rdi, Arafat??n e?i Suha?n?n, Arafat?? ya?am?n? yitirdi?i Paris?teki hastanede dahi ziyaret etmesine izin vermedi?ini belirterek, Frans?z h?k?metinden ise konuya ili?kin bir soru?turma komisyonu kurulmas?n? talep etti.
El K?rdi, Arafat??n ?l?m? konusunda bug?ne de?in neden sustu?una bir a??kl?k getirmezken, ?Her doktor, (Arafat??n semptomlar?n?n) zehirlenme semptomu oldu?unu s?yleyecektir? ?eklinde konu?tu.
Gizemini koruyor
Arafat??n ?l?m?nden sonraki sa?l?k raporlar?na g?re Ebu Ammar??n ?l?m nedeni bulunamam??t?. Bir?ok gazeteci ve uzman, Arafat??n, ?srail taraf?ndan zehirlendi?ini belirtirken, Filistin liderinin ?l?m nedeni halen belirsizli?ini koruyor.
Hamas??n, Gazze?yi ele ge?irmesinden sonra El Fetih Karargah??nda buldu?unu iddia etti?i belgelerde ise Fetih?in ?nde gelen isimlerinden ve Hamas??n hedefindeki Muhammed Dahlan??n, Filistin lideri Arafat?? zehirledi?ine ili?kin belgeler bulundu?u da ileri s?r?lm??t?. ?ddiaya g?re, Ebu Ammar??n kurucusu oldu?u El Fetih ?yesi Dahlan, ?aron?a, ?Arafat?? ortadan kald?rma? s?z? vermi?ti. Arafat, Fransa?ya g?t?r?lmeden ?nce yetkililer a??r bir so?uk alg?nl??? ge?irdi?ini ve ?iddetli kar?n a?r?lar? ?ekti?ini s?yl?yordu. Arafat, ge?irdi?i rahats?zl???n ard?ndan Paris?te tedavi g?rd??? Percy Askeri Hastanesi?nde hayat?n? kaybetmi?ti.
Filistin lideri, 2001 Aral?k ay?ndan hayat?n?n son g?nlerine dek ?srail g??leri taraf?ndan Bat? ?eria?n?n Ramallah kentindeki karargah?nda ku?atma alt?nda tutuluyordu. ?srail h?k?meti bu ku?atma s?ras?nda karargah?n b?y?k b?l?m?n? yerle bir etmi?ti. (DI? HABERLER)
Gazze?de sa?l?k grevi

Filistin?de Hamas??n denetiminde bulunan Gazze?deki hastane ?al??anlar?, baz? y?neticilerin g?revden al?nmas?n? protesto amac?yla grev ba?latt?. Hastane ?al??anlar?n?n, d?nden itibaren g?nde iki saat olmak ?zere 3 g?n boyunca acil durumlar d???nda hastalara bakmayacaklar? bildirildi.
Filistinli sa?l?k emek?ilerini temsil eden sendikadan yap?lan a??klamada, doktor ve hastane ?al??anlar?na y?nelik tehditlerin protesto edildi?i ifade edildi. Hastane ?al??anlar?, g?revden al?nan ki?ilerin yeniden g?reve d?nmesini ve hastanelere g?nderilen Hamas milislerine at?fta bulunarak, sa?l?k hizmetleri binalar?ndaki silahl? unsurlar?n buradan gitmesini istiyor. Grev karar?, Gazze?deki ?nemli hastanelerden birinde g?revli, Fetih ?yesi bir yetkilinin g?revden al?nmas? ve uzun s?re g?zalt?nda tutulmas?ndan sonra al?nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net