Fotoğraf: Evrensel

J?N ? J

 • 7. Munzur Do?a ve K?lt?r Festivali sona erdi.
  EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nedim K?ro?lu?nun festival konu?mas?nda vurgulad??? gibi, Dersim; da??yla, ta??yla, suyuyla, ku?uyla, b?ce?iyle, genci, kad?n?, erke?iyle ?bar??? dedi. Dersim dile geldi, belediye ba?kan?, Milletvekili ?erafettin Halis, konu?malar?nda bar??? istedi herkes ad?na


  7. Munzur Do?a ve K?lt?r Festivali sona erdi.
  EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nedim K?ro?lu?nun festival konu?mas?nda vurgulad??? gibi, Dersim; da??yla, ta??yla, suyuyla, ku?uyla, b?ce?iyle, genci, kad?n?, erke?iyle ?bar??? dedi. Dersim dile geldi, belediye ba?kan?, Milletvekili ?erafettin Halis, konu?malar?nda bar??? istedi herkes ad?na.
  Munzur; bar?? umuduyla nazl? nazl? akt?, festival co?kusuyla ?a?lad?. Munzur, Dersim?in ormanlar?n?n ye?iliyle birle?ip ye?il akt?. Ama, ormanlar?n yak?lmas? Munzur?un al???ld?k ye?il ak???n? tehlikeye sokuyor. B?lgede s?ren operasyonlar, yeni cenazeler ta??yor evlere. Asker ve gerilla ?l?leri. Her iki tarafta, analar?n y?rek ac?s?, g?zya?? Dersim?in da?lar? gibi b?y?yor. Art?k, K?rt sorununun sava? y?ntemleriyle ??z?m?nde ?srar dayan?lmaz hale geliyor. Dersim; se?ti?i vekilleriyle, sava? politikas?n? bayrak edinenlere g??l? bir ret cevab? veriyor. Ve Dersim halk?, herkesin sorumlu davranmas?n?, devlet yetkililerinin art?k bar??a bir ?ans tan?mas?n? istiyor.
  Bu festival; Munzur etkinliklerinde, bir olgunluk noktas? olarak dikkat ?ekti. Bildi?iniz ?zere Dersim, irili-ufakl? pek ?ok siyasal ak?m?n kendisine taraftar buldu?u, politik d?zeyi y?ksek bir kent. Festival etkinliklerinde de, kat?l?mc?l?k ad?na herkesin bir ?nerisi programa yedirilmeye ?al???l?rd?. B?ylece ortaya fazla zorlanm?? programlar?n ??kmas? ka??n?lmaz hale geliyordu.
  Bu y?lki festival etkinliklerinde, bu zorlanmalar?n etkisi en az d?zeydeydi. B?yle olunca, 4 g?ne yay?lan etkinliklerde, stadyum konserlerinde, iyi m?zisyenleri ferah ferah dinleme ?ans? ortaya ??kt?. Konserler zaman?nda ba?lad?, zaman?nda bitti. Uykusuz kalmak isteyenler Munzur k?y?s?nda ate? yak?p etraf?nda kendi sazlar? ve s?zleriyle e?lenmeye devam ettiler.
  Munzur k?y?s?nda k???k m?zik dinletileri de Munzur?a kar?? duyarl?l???n g?zel bir ?rne?i oldu. Hele burada Tara Jaff gibi ?nl? bir K?rt arp sanat??s?n? dinlemek b?y?k bir keyifti. Tara, ho? sesi, cana yak?nl???, ?ben Munzur?a a??k oldum, buradan bir adam bulup evlenece?im? esprisi ile dinleyicisi ile s?cak ve unutulmaz bir ba? kurdu.
  Festival; modern dans g?sterileri, tiyatro, sinema ve belgesel g?sterimleri, at?lye ?al??malar? ile derinlik kazanm??t?.
  Festival etkinliklerinin, il?e belediyelerinin de kat?l?m?yla Hozat, Pertek, Ovac?k, Nazimiye ve Mazgirt il?e etkinlikleri ile de neredeyse t?m Dersim?i kucaklamas? ile yayg?nl??? da ba?ka bir g?zellikti.
  T?rkiye?nin gelece?i ve inan? k?lt?r? ?zerine d?zenlenen iki panel etkinli?i ?a?r?l? konuklar?n?n birikimleri ve vurgular?yla, g?ncelin en can al?c? sorunlar?n? iyi bir ?ekilde tart??t?.
  Festival gelece?e ?ok ?ey ta??yacak. Herkesin eme?ine sa?l?k?
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net