Peru?da h?z?n hakim

Peru?da ?ar?amba gecesi meydana gelen 7.9 b?y?kl???ndeki depremde ?l? say?s? 500?? a?arken, ?lkede, ?lenler an?s?na ?? g?nl?k ulusal yas ve resmi tatil ilan edildi.


Peru?da ?ar?amba gecesi meydana gelen 7.9 b?y?kl???ndeki depremde ?l? say?s? 500?? a?arken, ?lkede, ?lenler an?s?na ?? g?nl?k ulusal yas ve resmi tatil ilan edildi. Kurtarma ekiplerinin s?zc?s? Roberto Ocano, depremde ?lenlerin say?s?n?n 500-510 aras?nda oldu?unu, 1600 ki?inin de yaraland???n? a??klad?. Kay?p say?s? ise 500??n ?zerinde.
Hastaneler, morglar?n felakette ya?am?n? yitirenlerle doldu?unu ve bir?ok merkezde yer kalmad???n? belirtti. Hayatta kalanlar?n, bir yandan yak?nlar? i?in umudu, di?er yandansa arama ?abalar? s?r?yor.
Gece boyunca enkaz alt?nda hayatta kalanlara ula??lmaya ?al???l?rken ?lkede art?? ?oklar da devam etti.
Deprem sonucunda on binlerce ki?i evlerini kaybetti, k?y? ?eridinde enerji nakil hatlar?nda ve ula??mda ciddi aksamalar ya?and?. ?lkede arama-kurtarma ?al??malar? ise s?r?yor.
En ?ok ?lkenin sahil kentlerinden Ica ve Pisco?da hissedilen depremin ard?ndan, Pisco ?ehrinin y?zde 70?inin depremde hasar g?rd??? bildiriliyor.
Yard?m konusunda at?l kalmakla su?lanan Alan Garcia y?netimi ise acil olarak kabineyi toplayaca??n? a??klad?. Garcia, depremden en ?ok zarar g?ren Pisco?yu da ziyaret etti.
Pisco Belediye Ba?kan? Gabriel Elizondo ise ?Y?zlerce ceset sokaklarda yat?yor, hastaneler yaral?larla dolu ve bizim ne suyumuz ne de telefonumuz var. Kentin y?zde 70?i ??kt?? ifadelerini kulland?.
BM yetkilisi Margareta Wahlstrom ise depremin etkili oldu?u b?lgelerin y?zde 80?inde elektrik ve ileti?im sorunlar?n?n ya?and???n? ifade etti. BM yetkilisi, halen s?ren enkaz ?al??malar? nedeniyle ?l? say?s?n?n artabilece?ini de belirtti. Yetkili, Perulular i?in 1 milyon dolarl?k yard?m?n topland???n? da ifade etti.
?lk yard?m Bolivya?dan
Bu arada, depremin ard?ndan ilk acil yard?m ta??yan u?a??n Bolivya?dan g?nderildi?i bildirildi. Peru ajans? Andina?daki haberde, Bolivya?ya ait Herk?l tipi kargo u?a??n?n d?n gece Peru?nun g?neyindeki Pisco Havaalan??na indi?i belirtildi. U?akta 11 tonluk temel g?da malzemesi bulundu?u da kaydedildi.
ABD ise Peru?ya 100 bin dolarl?k yard?m yapaca??n? a??klad?.
Peru, co?rafi ko?ullar? nedeniyle depreme meyilli bir nitelik ta??yor. ?zellikle Nazca tektonik levhas?n?n Latin Amerika levhas? ile kesi?ti?i ?lkenin Pasifik Sahil ?eridi, deprem ku?a?? olarak niteleniyor. (DI? HABERLER)
Yerle bir olan Pisco yard?m bekliyor
Peru?da meydana gelen depremin yaratt??? y?k?m?n en ?ok etkili oldu?u b?lgelerden biri de sahil ?eridindeki Pisco oldu. Y?k?m, Pisco?nun giri?inde hemen kendisini hissettiriyor. Kentin merkezi, ?len yak?nlar?n? arayan ya da buraya dizilmi? olan cesetleri te?his etmeye ?al??an Perulularla dolu.
Elektrik ve suyun kesik oldu?u Piscolular, depremin ard?ndan ilk geceyi ayazda, evlerinden kurtarabildikleri birka? e?ya ile d??ar?da ge?irdi. Olanlardan habersiz bir?ok ya?l? ile ?ocuk, yard?m i?in umutsuzca bekliyor.
Halk, yard?mlar?n yetersizli?i konusunda sabr?n? giderek yitirirken, h?k?met ile yerel yetkililerin durum kar??s?nda a??r hareket etmesinden yak?n?yor. Kom?u belediyelerden gelen g?dalarla ayakta durmaya ?al??an Pisco sakinleri, h?k?metin duruma acilen m?dahale etmesini istiyor. (bbc)
www.evrensel.net