Fotoğraf: Evrensel

YA?AMA K?LT?R

 • Haftalard?r kendimi dinliyorum:Ne yapt???, ne ?retti?i izlenmesi gerekli, izledi?im kimi ki?ilerin ?l?mleri benden neleri al?p g?t?r?yor? Gelece?imizden neler eksilmi? oluyor b?ylece??l?m bizden bir ?eyleri al?p g?t?remez.


  Haftalard?r kendimi dinliyorum:
  Ne yapt???, ne ?retti?i izlenmesi gerekli, izledi?im kimi ki?ilerin ?l?mleri benden neleri al?p g?t?r?yor? Gelece?imizden neler eksilmi? oluyor b?ylece?
  ?l?m bizden bir ?eyleri al?p g?t?remez.
  ?len ki?i bize katt?klar?yla var olmu?tur ??nk? bizim i?in? Ondan, ba?kalar?ndan ald?klar?n?zla siz siz olmu?sunuzdur?
  Elbette se?ti?iniz ?evre, kendisinden bir ?eyler al?nacak ki?ilerden olu?uyorsa bu b?yle? ?evrenizi, ona hi?bir ?ey katmayan ki?ilerden olu?turmu?san?z siz de onlardan birisiniz demektir.
  ?evrenizden eksilenler sizin gelecek sorununuzdur.
  ?u son g?nlerde ?yle kimseler eksildi ki ?evremden, gelecekte yokluklar?n? duyumsayaca??m.
  Yitirdi?im ki?ilerden biri Abdurrahman Hanc??
  Yery?z?nce ?nl? mimar Mies van Rohe?nin ?Tanr? ayr?nt?dad?r? s?z?ne inanm?? olanlardan biriydi. Mimar Sinan ?d?l? alm??t?, nitelikli ?retimiyle? Hanc?, i?lerini belirli d?zeyin alt?na d???rmemi?,T?rkiye mimarl???n?n y?z aklar?ndand?. Ben y?ksek??renimimi yaparken Beyo?lu?nda a??lan ?Galeri 1? onun yap?t?yd?. Evet, bir i? d?zenlemeydi yaln?zca? Ama bana, i?ini ?ok ?zenle yapman?n, insan?n g?z?ne, ?rettiklerine sayg? duyman?n ?nemini alg?latt?rm??t?.
  Yitirdi?im ?teki ki?i Magdi Rufer? Magdi bir piyanist? Say?s?z ki?inin m?zik, piyano ??retmeni? ?svi?reli bir profes?r?n k?z?? Sabahattin Ey?bo?lu?nun ya?am e?i?
  Sabahattin Ey?bo?lu?nun e?i olman?n b?t?n T?rkiye?ye kar?? sorumluluk oldu?unu afra-tafras?z ya?am?? olan ki?i? En k???k bir yak?nmada bulunmadan, en k???k bir kahramanl?k g?steri?ine d??meden, hele hele ?Ben de var?m? deyip bir ad?m ?ne ??kmaya kalk??madan Ey?bo?lu gibi bir ki?ili?in e?i olmay? becerebilmi? ki?i? Onun b?t?n ?retiminin son solu?una dek koruyucusu olmu? bir ki?i?
  Samih Rifat da ?ld??
  ??ok gen?ti?? dediklerinde,
  ?Ot gibi y?z y?l ya?ayaca??na adam gibi adam olarak 62 y?l ya?a? diyebildi?im ki?i?
  Giri?ti?i b?t?n i?lerde bir nitelik ?izgisini yakalayabilmi? ki?i? Niteliksiz hi?bir i?e bula?mam?? ki?i?
  Bizans ?iirini ?evirileriyle tan?tan, gitar?yla en zor bildi?im yap?tlar? seslendiriveren; foto?raf?n da, dostlu?un da, belgeselin de ne olup ne olmad???n? bilen, bildiren; ?yay?n??n neresinde var olaca??n?n bilincinde bir ki?iydi Samih Rifat?
  Sonra Bergman? Antonioni?
  Bir gen? olarak sinema evrenimizi kurdu?umuz y?llarda, o evrenin uluslararas? mimarlar??
  Bergman bir ?sve?li? Bir ?talyan g?ncesi ?l?m?ne be? sayfa ay?rm???
  Samih Rifat ?ekip gitti?i g?n, lise y?llar?mdan beri izledi?im bir g?ncede tek sat?r ??kmad?.
  Abdurrahman Hanc? i?in de kimselerin k?l? k?p?rdamad? bas?nda? Mimarl???n, m?hendisli?in, y?klenicili?in ne oldu?unu ay?rt edemeyenlerden t?k yoktu? Magdi Rufer?in ad?n? K?lt?r Bakanl???m?zda ka? ki?i biliyor dersiniz?
  Bu insanlar, benim evrenime katt?klar?yla ya?ay?p gidecekler ben ya?ad???m s?rece?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net