Fotoğraf: Evrensel

H?rg?rs?z oynanamaz m??

Daha 2. haftada h?rg?r a??rl???n? koymaya ba?lad?. Her sezon ?ncesi dillendirilen iyi niyet mesajlar?n?n hi?bir anlam ta??mad??? a??k.


Daha 2. haftada h?rg?r a??rl???n? koymaya ba?lad?. Her sezon ?ncesi dillendirilen iyi niyet mesajlar?n?n hi?bir anlam ta??mad??? a??k. Futbolu k?f?rden, ?iddetten, k??k?rtmadan ar?nm?? bir ?ekilde icra edebilecek k?lt?r ve olgunlu?a eri?mek i?in belli ki daha al?nacak ?ok yol var. Kald? ki k?f?r, ?iddet ve k??k?rtma, futbol ?zerindeki egemenliklerini s?rd?ren ve futbol rant?ndan beslenen ?evreleri -ba?ta medya olmak ?zere- hi? rahats?z etmedi?i gibi onlar?n i?ine de geliyor. Spor k?lt?r?nden nasiplenmemi? ve k??k?rtma yaratmay? i? edinmi? g?r?nen y?neticiler, medya ve taraftarlar bir yana, baz? teknik adam ve futbolcular i?in bile gerilim, adeta futbolun olmazsa olmaz? gibi kan?ksanm?? durumda. Sanki gerilim ve ?iddet, futbolun bir par?as?. T?rl? abukluklar? a??klamak ve hafifsetmek i?in kullan?lan ?futbolda olur b?yle ?eyler? s?ylemi, yak?nda ?iddete de k?l?f yap?l?rsa, hi? ?a??rmamak laz?m. Anlay?? b?yle olunca, bar?? ve dostluk s?ylemleri haliyle hi?bir inand?r?c?l?k ta??m?yor. ?lk 2 haftada ya?ananlar, nas?l bir sezon ge?irece?imizin ipu?lar?n? fazlas?yla verdi asl?nda.
Bursal? taraftarlar, Galatasarayl? taraftarlar? ta??yan otob?slere pusu kurup ta?l?yor. Otob?sler kaza yap?yor, 10 ki?i yaralan?yor. Kas?mpa?a-Be?ikta? ma??nda taraftarlar birbirlerine girmek i?in hi?bir f?rsat? ka??rm?yor. Araya polis girmese i?in sonu nereye gider, d???nmesi bile insan?n ?rpermesine yetiyor.
V.Manisa Teknik Direkt?r? Giray Bulak, sahaya dal?p hakemin ?zerine efelenerek yapt??? ?ovla ba? k??k?rt?c?l??a soyunuyor...
B?t?n bunlar ne i?in? Taraftarlar nezdinde en fazla manevi bir haz kayna?? olabilecek bir oyun i?in. Ama i?te kazanman?n dayat?ld??? bir anlay?? bu oyuna damgas?n? vurunca, yabanc?la?ma ve yozla?man?n ka??n?lmazl???nda s?r?klenen yer buras? oluyor.
3 kay?ps?z
2. hafta sonunda kay?ps?z 3 tak?m var: Galatasaray, Be?ikta? ve A.G?c?. Kay?ps?zlar?n ikisi, G.Saray ile A.G?c? bu hafta ?stanbul?da kozlar?n? payla?acak.
Galatasaray, zorlu Bursa deplasman?n? 3 puanla atlat?p liderli?ini korurken, Be?ikta? da ligin yeni tak?m? Kas?mpa?a?y? biraz zorlanarak da olsa yenerek puan?n? 6?ya ??kard?. Ba?kent temsilcisi A.G?c? ise ilk haftadaki Ankaraspor galibiyetinin ard?ndan bu hafta da Denizlispor engelini kay?ps?z ge?erek averajla ikinci s?rada yer ald?.
Galatasaray, ilk haftadaki farkl? Rize galibiyetinin yan? s?ra UEFA ?n eleme turu ilk ma??nda elde etti?i avantaj?n moraliyle gitti?i Bursa?da, kendisini ?etin bir m?cadelenin i?inde buldu. Bursa?n?n yakalad??? pozisyonlar, Galatasaray??nkinden az de?ildi. ?mit Karan, ceza sahas? i?inde kendine ?zg?, geli?ine vuru?lar?ndan biriyle skoru belirledi. Asl?nda buna, tipik bir ?b?y?k tak?m? galibiyeti demek m?mk?n. ?ki tak?m da denk m?cadele verir, hemen hemen e?it say?da f?rsat yakalar ama 3 puan? al?p giden, ?i? bitirme? becerisi daha y?ksek oyunculara sahip olan ?b?y?k tak?m?d?r. Kimileri Galatasaray??n beklenen futbolu oynayamamas?n? Linderoth ve Lincoln?un yoklu?una ba?larken, Feldkamp ise b?yle bir bahaneye s???nmaya gerek g?rmedi. Bursaspor sahadan eli bo? ayr?lsa da ilerki haftalar i?in umut veren bir oyun sergiledi. Bu d?zeylerini korurlarsa, ligin can yak?c? tak?mlar? aras?nda yer alabilirler.
Be?ikta?, ligin yenilerinden Kas?mpa?a kar??s?nda hi? ummad??? kadar zorland?. ?lk yar?y? 1-0 geride kapayan siyah-beyazl? ekip, galibiyet gol?ne son 5 dakikada ula?t?. Ertu?rul Sa?lam, daha epeyce eksikleri bulundu?unu s?yl?yor. ?ki haftada al?nan 6 puanla, pekala pembe bir tablo ?izme yoluna da gidebilirdi. Eksiklerin fark?nda olmak ?nemli bir ?ey.
?ift ki?ilikli F.Bah?e
Haftan?n s?rprizi ise Zico?dan geldi. Asl?nda buna s?rprizden ?ok kumar demek daha do?ru. G.Antepspor kar??s?nda sahaya s?rd??? 11?de, hafta i?inde ?ampiyonlar Ligi ?n eleme turunda Anderlecht ma??nda oynayan oyunculardan hi?birisi yoktu. Antep kar??s?ndaki Fenerbah?e y?ld?z oyuncular?n?n yaratt??? heyecandan yoksundu belki ama kolektif m?cadele a??s?ndan b?yle bir 11?in daha ?ok tak?ma benzedi?i konusunda herkes hemfikir kald?. Bu ma?ta puan kaybedilmesi halinde ise Zico?nun, kendisine y?nelecek ?iddetli sald?r?lar? nas?l g???sleyece?i tam bir merak konusu oldu.
Brezilyal? teknik adam, Fenerbah?e?nin ba??na geldi?inden bu yana oynad??? en b?y?k kumar? ?imdilik kazanm?? g?r?n?yor. Ama bu kumara ayn? ?ekilde devam etmesi, al?nacak olas? k?t? sonu?larla birlikte kendisini ?ok zor durumlara d???rebilir.
Fenerbah?e i?in art?k ?ift ki?ilikli tak?m diyebiliriz. Kimi zaman y?ld?z oyuncular?n bireysel yetenekleriyle ?n plana ??kt??? ve ma??n kaderi ?zerinde ?nemli rol oynad??? bir tak?m, kimi zaman ise herkesin birbirine yak?n efor sarf etti?i, kolektif m?cadeleyle dikkat ?eken bir tak?m. Zico?nun, m?cadeleyi Avrupa kulvar?nda as oyuncu a??rl?kl?, ligde ise gen? oyuncu a??rl?kl? kadroyla s?rd?rece?i s?yleniyor.
Ancak 11 oyuncuyu kapsayacak kadar keskin ve s?rekli bir ayr??man?n, tak?m i?in ne kadar hay?rl? bir sonu? do?uraca?? son derece ??pheli. Zico en iyisi, bir de ???nc? alternatif olarak aslardan ve gen?lerden karma bir kadro olu?tursun. Mutlaka ?yle bir 11?e de ihtiyac? olacakt?r.
Trabzonspor, OFTA? deplasman?ndan ??kard??? 3 puanla ilk haftan?n moralsizli?ini atlatt?. Ancak bordo-mavili ekibin bu oyunla zirve m?cadelesi verece?ine inanmak g??. Yattara sorun olmay? s?rd?r?yor. Gineli oyuncunun, sakatl?klardan ve kart cezalar?ndan artakalan zamanlar?nda Trabzon?a h?l? bir ?eyler verebilece?ine inanan var m? acaba?
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net