K?resel ?s?nmasu sava?lar?n? k?z??t?r?yor

Washington Post gazetesi, k?resel ?s?nmas?n?n ?lkeler aras? su ?at??malar?n? alevlendirdi?ini yazd?. Su i?in muhtemel bir ?at??man?n, teoriden de ?te bir ?ey oldu?unu belirten gazete, ?rnek olarak da T?rkiye, Suriye ve Irak??n F?rat ve Dicle nehirleri y?z?nden kar?? kar??ya gelmesini g?sterdi.


Washington Post gazetesi, k?resel ?s?nmas?n?n ?lkeler aras? su ?at??malar?n? alevlendirdi?ini yazd?. Su i?in muhtemel bir ?at??man?n, teoriden de ?te bir ?ey oldu?unu belirten gazete, ?rnek olarak da T?rkiye, Suriye ve Irak??n F?rat ve Dicle nehirleri y?z?nden kar?? kar??ya gelmesini g?sterdi.
Washington Post?ta yay?nlanan bir yaz?da, su sava?lar?na dikkat ?ekildi. ?Is?nma, K?resel Su ?at??malar?n? Alevlendiriyor? ba?l?kl? yaz?da, ABD?nin California eyaletinde g?r?len kurakl?ktan yola ??k?larak d?nya genelindeki susuzluk ve bunun yol a?t??? ?lkeler aras? ?at??ma i?lendi. K?resel ?s?nman?n d?nyay? daha s?cak bir yer haline getirdi?i vurgulanan yaz?da, bu y?zden iklimin baz? yerlerde daha ya???l? baz? yerlerde ise daha kuru olaca??, iklimlerin de?i?mesinin, milyonlarca insan? i?mek, sulama ve enerji ?retiminde kullanmak i?in gerekli olan sudan mahrum b?rakaca?? uyar?s?nda bulunuldu.
H?k?metleraras? ?klim De?i?ikli?i Kurulu?nun ?nde gelen yazarlar?ndan Stephen Schneider?in ?Hava ?s?nd??? zaman atmosferde daha fazla su olacak. Bu bilimsel ve de?i?mez bir ger?ek. K?resel ?s?nma kurakl??? ve selleri art?r?yor? dedi?i aktar?ld?. Atmosferde biriken suyun ne zaman ve nereye d??ece?inin tam bir muamma oldu?u kaydedilen yaz?da, s?z konusu kurulun, G?ney Avrupa, Ortado?u, Kuzey Afrika, G?ney Avustralya, Patagonya ve ABD?nin g?neybat?s?nda kurakl?k g?r?lece?i uyar?s?nda bulundu?u vurguland?. Columbia ?niversitesi D?nya Rasathanesi ara?t?rmac?lar?ndan Richard Seager?in de ?Bu k???k bir kurakl?k olmayacakt?r? diye konu?tu?u ifade edildi.
T?rkiye hat?rlat?ld?
Gazeteye g?re, k?resel ?s?nma biriktirilen sular? da tehdit ediyor. Taze sular?n bir?o?unun da?lar?n tepesindeki buzullardan geldi?i ifade edilen yaz?da ?u ifadelere yer verildi: ?Ya???l? ya da so?uk mevsimlerde buzullar artar, kuru ya da s?cak mevsimlerde ise eriyerek kaynaklar? ve nehirleri besler. Ancak atmosfer s?cakl??? art?yor. Buzullar eriyor, gittik?e k???l?yor, yak?nda ?o?u yok olacak. Ohia Devlet ?niversitesi ara?t?rmac?lar?ndan Lonnie Thompson, ?Peki su bitti?i zaman ne olaca??n? zannediyorsun? Sence insanlar olduklar? yerde kalacaklar m?? Hay?r... ?nsanlar?n ba?ka yerlere gitmeyece?ini d???nmek ??lg?nl?k. Ve peki bu insanlar?n ba?kalar?n?n ya?ad??? yerlere gitmesi durumunda ne olaca??n? d???n?yorsun?? dedi.
Thomson, ?Muhtemel bir ?at??ma, teoriden de ?te bir ?ey. T?rkiye, Suriye ve Irak, F?rat ve Dicle nehirleri ?zerine dikle?iyor. Sudan, Etiyopya ve M?s?r??n Nil Nehri ?zerindeki ticareti tehdit alt?nda. Birle?mi? Milletler, Sudan??n Darfur b?lgesindeki kanl? sava??n arkas?nda su k?tl??? oldu?unu s?yledi. Kurakl?k y?z?nden Somali sava?a gebe. Zaten D?nya Sa?l?k ?rg?t? bir milyar insan?n i?ilebilir suya ula?amad???n? belirtti. Kuzey ?in?deki eriyen buzullar, k???len sulak alanlar ara?t?rmac?lar? y?z milyonlarca insan?n risk alt?nda oldu?u konusunda uyar?da bulunmaya itti? diye konu?tu.
Yaz?da, h?k?metlerin insan ve do?a aras?nda bir uyum sa?lamak i?in ?al??t??? ama ?imdiye kadar ?nemli bir a?ama kaydedilmedi?i ifade edildi. (Washington/ANKA)
www.evrensel.net