Fotoğraf: Evrensel

?u bizim ?yasak?? T?rkler??

Se?im ?ncesinde bir haber izledim televizyonlarda, ayr?ca gazetelerde de ayn? haberi okudum.


Se?im ?ncesinde bir haber izledim televizyonlarda, ayr?ca gazetelerde de ayn? haberi okudum. AKP?nin biraz diktat?r, biraz dinci, se?im zamanlar?nda biraz halk? an?msayan, g?z ya?art?c? sahnelerle biraz ma?durlar? oynayan, ama ABD ?n?nde olduk?a yumu?ak, gelir bak?m?ndan olduk?a zengin Ba?bakanlar? Recep Tayyip Erdo?an??n ?zg?rl?kler ve demokrasi ?zerine ahk?m kesti?i g?nlerde, Say??tay??n Bilkent?te yap?lan kurulu? etkinli?ine, kendisini ?ak?aklamayan bas?n mensuplar?n? i?eri almay???yla ilgiliydi bu haber. AKP?lilerin Ba?bakan?, kendisini AKP Grup Toplant?s??nda san?yordu, galiba?
?Sans?rc?? Recep Tayyip Erdo?an??n bu davran???n? g?r?nce, yine eski g?nler geldi g?zlerimin ?n?ne.. Yay?nevime bir?ok de?erli yap?t? ?eviren ve o y?zden bir y???n mahkumiyet alan (O zamanlar ?nl? N.M., Bas?n Savc?s??yd?, hani Tevfik Fikret?in ?ld?kten 47 y?l sonra ifadesinin al?nmas?n? isteyen savc?), ama ?mr? yetmedi?i i?in, devletine olan ?Hapis borcu?nu yerine getiremeyen Ahmet Ang?n?la, o g?nlerde y?r?rl?kte olan bir-iki ?resmi yasak?la dalga ge?mek istemi?tik. ?rne?in, Dolmabah?e Saray? ?n?nde, bir sandal tutup, bal?k avlayacakt?k. Tabii bu arada kendimizi polise ihbar edecektik. Y?l 1968 mi, yoksa 1969 mu, tam an?msam?yorum. Yasa maddesini verip, mahkemeye g?nderilmemizi isteyecektik. O g?nlerde y?r?rl?kte olan bir yasa vard? ve aynen ??yleydi: ?Padi?ah-? Osmani?nin izin vermedi?i sularda bal?k avlayanlar 10 alt?n para cezas?na mahkum olurlar?? Adam ba??na 10 alt?ndan, toplam 20 alt?n. Galiba her zamanki gibi paras?z oldu?umuzdan, caym??t?k?
Bir ba?ka yasa da, ?Padi?ah?? Osmani?nin izin vermedi?i yerlerde ta?oca?? a?anlar?? deyip, devam ediyordu. Biz yapmad?k. Ama yasay? bilen biri, bizim yapaca??m?z? yapt? ve Zonguldak?ta i?e giri?ti. 1987?ydi san?r?m ve dava h?l? s?r?yordu. T.C. kurulal? bilmem ka? y?l olmu?, ama Padi?ah Efendimiz kendini g?steriyordu?
1950 ?ncesi? Deniz Kuvvetleri?nin gemileri Marmara?da tatbikat yap?yor. Bir bomba, Aksaray Meydan??na d???yor. Bilmem ka? ki?i ?l?yor. Ve ?Yasak?? T?rkler? ortaya ??k?yor ve bu haberin gazetelerde yay?nlanmas?n? yasakl?yor?
1970?ler? Resmi Gazete?de yay?nlanan Fethiye Belediyesi?nin T?z????nden: ?Bira f???lar?n?n ?zerine bas?p, gezmek yasakt?r?? ?u zevki g?r?yor musunuz? Adam, Fethiye sokaklar?nda binmi? bira f???s?na ve geziyor. Tabii Belediye yasaklar? Bir ba?ka yasak da, yine ayn? t?z?kte: ?Ara sokaklardan, toprakl? yollardan caddeye ??kan ara?lar?n ?nce ?n tekerlekleri silinecek, yola ??kacak o b?l?m?? Sonra arka tekerlekleri silinip, yollar?na devam edecekler??
24 A?ustos 1999?da sans?r?n kald?r?l???n?n 91. y?l? kutlan?r. Ve o tarihten 9 g?n ?nce, Evrensel gazetesinin OHAL B?lgesi?ne girmesinin yasaklanmas?n?n 225. g?n? kutlan?yordu(!)?
53 y?l ?ncesine gidelim? 25 Kas?m 1946?da, i??ilerin toplad??? para ve R?fat Ilgaz?la Aziz Nesin?in ?al??malar?yla ?Markopa?a?n?n ilk say?s? ??kar. Cumhuriyet gazetesi o g?nlerde 17 bin satarken, Markopa?a 60 bin satar. Bu rakam ?Yasak?? T?rkler?i ac?t?r. Ve Markopa?a 1947?de kapat?l?r. Tabii ?Yasak?? T?rkler?in bu muhte?em(!) sald?r?s? Markopa?ac?lar? y?ld?rmaz. Arkas? arkas?na, ?Merhumpa?a?, ?Malumpa?a?, ?Mazlumpa?a?, ?Yedisekiz Hasanpa?a?, ??k?z Mehmetpa?a?, ?Ali Baba? ve ?Ba?dan? gazeteleri yay?mlan?r? Ama aralarda hep ?Markopa?a? ??kar. Ama s?k s?k toplat?l?r? Bir toplatma sonras? ??yle bir ilan yay?nlan?r: ?A??k te?ekk?r? Param?z olmad??? i?in gazetemizin reklam?n? yapamad???m?z c?mlenin malumudur. Bu eksik taraf?m?z g?z?nden ka?mayan Bas?n Savc?s? Hicabi Din?, gazetemizin mevcudu kalmayan n?shalar?n? toplatmak suretiyle, gazetemizin bedava reklam?n? yaparak, bizden devaml? ?ekilde yard?mlar?n? esirgemiyor. Kendilerine alenen te?ekk?r? bor? biliriz??
Sahi, Hicabi Din??in ad?n? ka? ki?i biliyor? Ya R?fat Ilgaz?la Aziz Nesin?in ad?n??..
?Yasak?? T?rkler? 1999?da Meclis?te mini etek giymeyi de yasaklam??lar. Demek kendilerine g?veni yoktu, vekillerin?
Yanda bir kitab?n kapa??n? g?r?yorsunuz? ?Yasak?? T?rkler?den nefis bir g?rg?r kitab?. ?ylesine e?lenceli resmi yasaklar var ki, bir ba?ka yaz? konusu olabilecek? Ama ilgin? taraf?, ?Yasak?? T?rkler? bile b?ylesine bir kitaptan utan? duymu? olmal?lar ki, kapa??n ?zerine ?Gizlidir? yaz?s?n? koymu?lar?
B?lent Habora
www.evrensel.net