Fotoğraf: Evrensel

S?zle?meli kadrolu el ele...

H?k?met ile toplu g?r??me s?reci, Kamu-Sen ve Memur-Sen?in kat?l?m? ile devam ederken, ?toplus?zle?me? talebi kabul g?rmedi?i i?in masadan ?ekilen KESK ise eylemlerine ba?lad?.


H?k?met ile toplu g?r??me s?reci, Kamu-Sen ve Memur-Sen?in kat?l?m? ile devam ederken, ?toplus?zle?me? talebi kabul g?rmedi?i i?in masadan ?ekilen KESK ise eylemlerine ba?lad?. KESK ?yeleri d?n Ankara?da s?zle?meli, i? g?vencesiz ?al??anlara ?i?g?venceli, kadrolu istihdam?, emeklilere sendikal ?rg?tlenme hakk? istedi.
KESK?in ?a?r?s?yla Ankaral? kamu emek?ileri, s?zle?meliler, diplomal? i?sizler ve emekliler K?z?lay YKM ?n?nde topland?. ??oluk ?ocuk a? evde, doymuyor ki 4/C?yle?, ?Kamusal yat?r?m, kadrolu istihdam?, ???retmenlere g?venceli i?, kadro hakk??, ?Herkese i?, herkese ?al??ma hakk??, ??nsanca ya?amak istiyoruz?, ??cretli k?le olmayaca??z? yaz?l? d?vizlerin a??ld???, grev ve toplus?zle?me hakk?n?n istendi?i eyleme, E?itim Emek?ileri Derne?i ?yeleri, Emekli-Sen, TMMOB ve D?SK y?neticileri de destek verdi.
?Ustal???m?z g?z ard? edildi?
4/C?liler ad?na konu?an Figen Ekinci, kurumlar? ?zelle?tirildikten sonra 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 4/C maddesine g?re ?al??t?r?ld?klar?n?, memurlara yasak olanlar?n kendilerine de yasak olmas?n?n yan?nda faydaland?klar? haklar?n da yasak oldu?unu s?yledi. Mesleklerindeki ustal?k ve becerileri g?z ard? edilerek, 500-600 YTL maa? verilerek kamu kurumlar?na geli?ig?zel atand?klar?n?, bu da yetmezmi? gibi iki ay ?cretsiz izne g?nderildiklerini, 4/C ile yar?nlar?n?n ellerinden al?nd???n? kaydeden Ekinci, ?beyaz sayfa a?aca??n?? ilan eden Ba?bakan?a, ?O beyaz sayfada biz de yer almak, devlet ciddiyetine yara??r ?ekilde, insanca ?al??mak istiyoruz? diye seslendi.
?Milyonlarca emekli a??
Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len de milyonlarca emeklinin a?l?kla kar?? kar??ya b?rak?ld???n?; oysa onlar?n, al?n terlerini, g?z nurlar?n? bu devlet ve bu ?lke u?runa ak?tt???n? s?yledi. Uluslararas? s?zle?melere g?re sendikal haklar? olmas?na ra?men bunun engellendi?ini de kaydeden Beys?len, 8 milyon emeklinin, aileleriyle birlikte insanca ya?anacak ?cret ve ?rg?tlenme hakk? istedi?ini s?yledi.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da toplu g?r??meleri ?ortaoyununa? benzeterek, ??z?m ??kmayaca?? i?in bu oyunda yer almad?klar?n? ama m?cadeleyi sokaklarda, alanlarda s?rd?rd?klerini s?yledi. ?? g?vencesizli?inin sadece s?zle?melilerin sorunu olmad???n?, tart???lan Kamu Personel Rejimi ile milyonlar?n i? g?vencesinin elinden al?naca??n? hat?rlatan Tombul, ellerinde diplomas? olan milyonlarca i?size de dikkat ?ekti. B?t?n bunlar?n o masada konu?ulmas?n?, emeklilerin insanca ya?anacak ?crete kavu?turulmas?n?n sa?lanmas?n? istediklerini, ancak bunlar?n masada g?ndeme bile gelmedi?ini kaydeden Tombul, be? y?ld?r bir sonu? alamad?klar?n?, al?nan ufak tefek kazan?mlar?n da KESK?in m?cadelesi sonucu oldu?unu s?yledi. ?sim vermeden Kamu-Sen ve Memur-Sen?e, ?Gelin birlikte h?k?meti toplus?zle?meye zorlayal?m, birlikte tutum alal?m, grev yapal?m, hizmet ?retiminden gelen g?c?m?z? kullanal?m? ?a?r?s? yapan Tombul, kendi g??lerine, emek?ilere g?venmelerini istedi. Toplus?zle?me haklar? bulundu?unu, engelin h?k?metin siyasal tutumu oldu?unu belirten Tombul, b?t?n ma?dur kesimlerle el ele, omuz omuza m?cadele ederek bu haklar?na sahip ??kacaklar?n?, haklar?n? kullanacaklar?n? duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net