?iir denizinden esen

Dalgalar?n Valsi (1996) Turgay De?irmenci De?irmenci, Akdenizli bir ?air. 1963 y?l?nda Antalya?da do?mu?.


Dalgalar?n Valsi (1996) Turgay De?irmenci
De?irmenci, Akdenizli bir ?air. 1963 y?l?nda Antalya?da do?mu?. Do?al olarak ?Antalya?da mor bir ak?am/ otomobilin cam k?r?klar?yla dolu/ solu?um alkolmetresini ?atlat?yor polisin/ sokak lambalar? tozuyor ya?murda/ ya?l? akasyan?n dallar? y?kan?yor/ ?emsiyelerinin alt?nda insanlar aceleci/ ?ocuklar a?, susturulam?yor/ bir ozan Antalya?da/ kalk?p bu ?iiri yaz?yor/ ezgi olsun diye ?ingene g?rnatas?na? diyerek ?ncelikle Akdeniz?den s?z a??yor. Ankara Hukuk Fak?ltesi?ni bitirdikten sonra avukatl?k yapmaya ba?lam??. Ayn? i?ini ?imdi de s?rd?r?yor. Ne ki hayat?n?n bu yan? da ?Emeklili?i yakla?an bir yarg??/ nas?l yarg?l?yorsa ya?am?n?/ y?re?imi san?k sandalyesine ??kar?p/ yarg?l?yorum b?t?n yanl??lar?m?? dizeleriyle yans?yor ?iirine.
Turgay De?irmenci, s?zc?kleri k?pe gibi yak??t?r?r dizelere. ?Ben hep sevi?tim, diyorum/ zaman?m olmad? ba?ka su?lar i?lemeye? dese de ki?inin kendisiyle hesapla?mas? gibi dizelerle hesapla?arak ?iirini kurar. ?ner Ya?c??ya adad??? ?Eyl?l? ?iirinde ?Roman?m?z yaz?lmad? bizim/ a?ktan ?nce kavgay? tan?d?k ??nk?? diyen ?air, i?selle?tirdi?i de?erleri imge tel???na d??meden, a??k, anla??r bir bi?imde aktar?r okuyucuya. Yazd?klar?m ve ?rnekledi?im ?iir b?l?mleri ?airi anlatmaya yetmez elbette. ?Tohum? adl? ?iirindeki ?Korkma/ a?ksa y?re?ine d??en tohum/ ye?erir s?k?y?netim alt?nda/ ba?r?na dayansa da s?ng?ler/ ?z?lme/ yurdundan s?r?lm?? bir ?i?ek/ korusunu da g?t?r?r gitti?i yere/ g?ne? ?????n? nas?l ta??rsa/ yorgun bir bedene? dedi?i dizelerle bir anlay???, bir d?nemi, bir d?nem i?inde a?kla direnen insan? ?zl? bir bi?imde, ustaca dile getiren Turgay De?irmenci?nin ?iirlerini okuduk?a daha ?ok seveceksiniz.
Dar Hayat (2007) Tekin Karabey
D?zenle ?eli?kisi, dolay?s?yla hesapla?mas? olan sanat??n?n zaman zaman karamsarl??a d??memesi olanak d??? bir ?ey de?il. Bu karamsarl?k kiminde k?sa s?r?yor, kiminde de daha uzun bir d?nemi kaps?yor.
Kora Yay?nlar??ndan ??kan kitab?yla Tekin Karabey?in ?iir yolculu?una biraz karamsar olarak ??kt???n? g?r?yoruz. Bunun nedenlerini kitab?n arka kapa??nda yapt??? tan?t?m yaz?s?nda, Ayd?n ?zt?rk, ?zetle ?Tekin Karabey ?? dilin aras?na s?k??m?? bir kimli?in sanc?lar?n? ta??yor. Anadili K?rt?e. T?rk?eyi sonradan ??reniyor. Ve ekmek kavgas?n?n ser?veninde Almanca giriyor ya?am?na. Kan?mca en az bildi?i dil T?rk?e. Do?ald?r ki bu donan?mla T?rk?e yazmak beraberinde sorunlar getiriyor? diyerek a??kl?yor. ?Karanl?k ve Ben? ?iirinde ?Ellerimle dilimi s?k? s?k? tutuyorum/ Beni gene karanl??a s?recek diye?/ G?t?r?yor ayaklar?m beni/ Okmeydan? Tarlaba?? ve Sar?gazi?ye/ ???i sesleri ve grevler/ Yine karanl?k kokuyor ortal?k/ Canavarlarla yine/ Karanl??? ya?ayaca??m/ Allah kahretsin karanl??? ve sistemi?? dizelerinde belirtti?i gibi, ?airin hayat?n? ?evreleyen bir ac? tabakas? var. Do?al olarak ?iirlerinde de ?o?unlukla bunu i?liyor. Kitap K?rt?e ve y?resel deyi?lerle T?rk?e yaz?lm?? ?iirlerden olu?uyor.
?Topal Bacak? simgesiyle topal bir hayat? ve d?zeni dile getiren Karabey?in i?ledi?i konular da hayatta ezilen insanlar oluyor. Hayat kad?nlar?na, arkada?l??a, dostlu?a, gurbete, ?ocuklara, a?ka vb. ili?kin duyarl?l?klar? i?liyor. ?Kekom? adl? ?iirinde, ?Hep bir g?? hali bizimkisi/ Al??mam?? k???m?z oturmaya/ Al??mam?? da bir t?rl? becerememi?iz/ Vedala?may?/ Yosun tutmu? bir duvar b?l?yordu/ Alt? y?l kadar oldu yan yana y?r?meyeli/ G?z g?ze bak?p konu?mayal?/ Mahkeme d?n??? kar??la?t?k Malta?da/ Revirde d?n?yordu gardiyanlar?n aras?nda/ Oy bibimin o?lu ye?il bereler i?inde/ Duvar olurken dostlu?umuza/ Ayn? p?nardan su i?ti?imizi ne tez unuttun/ Bir ?ey s?ylemeye ?al???yordu g?zleriyle? dizeleriyle karde? dedi?i arkada??n?n durumunu yans?tan ?airin anlat?m? hem s?ss?z, hem de yapmac?ks?z.

?iirlerim S?zlerim (2006) Abuzer Aldo?an
Herkesin g?r?p d???nd???n? yazmas? gerekti?ini s?yleyen Abuzer Aldo?an, gelenek?i bir ?air. Sone Yay?nlar??ndan ??kan ilk kitab?nda yer alan ?iirlerin ?o?u, hece ?l??s?yle yaz?lm??.
?Ben giderim iki sat?r/ Yaz?m kals?n d?nyada/ Birg?n dilim susarsa/ S?z?m kals?n d?nyada? diyen ?air, 1943 Erzincan?a ba?l? ?li? il?esinin Ba?l?ca (Zinekar) k?y?nde do?mu?. ?iirlerinin ortak paydas?n? sevgi, do?a, insan vb. ya?amla ilgili sorunlar olu?turuyor. ??elik ?omak oynar g?le girerdim/ Ba?larda tarlada bostan beklerdim/ Da?lar mekan?md? koyun g?derdim/ ??te b?yle ge?ti benim g?nlerim? diyerek kendi ya?am?n? anlatt??? ?Ge?en G?nlerim? adl? ?iirde, buram buram i?tenlik kokuyor. Abuzer Aldo?an??n ?iirlerini okurken ozanlar?n sazlar?yla bulu?an s?zleri aras?nda duyumsuyoruz kendimizi.

Ya?att?k Sevgileri (2007) S?leyman S?rr?
?nsan?n i?indeki ?ocukla birlikte ya?amas? ?nemli bir olgu. Ama bir sanat??n?n bu hali daha da ?nemli. ??nk? bu ?ocuk, yarat?lar?n?n ?n a??c?s? olmaktad?r.
1946 y?l?nda U?ak Ulubey?de do?an, ayn? il?ede okudu?u ortaokulda ??kart?lan Duvar gazetesindeki yaz?lar?yla yaz?n d?nyas?na ad?m?n? atan S?leyman S?rr? da ???imden f?rlayan/ Beni unutmayan ?ocuk? G?n do?andan inene/ Pamukta, ?z?mde/ ?? lira g?ndelikle/ Day? ba??ndan ?iftlik k?hyas?na/ /Havale/ Beni unutmayan ?ocuk? dizelerinde g?r?ld??? gibi i?indeki ?ocu?u yitirmeyenlerden. ?apa E?itim Enstit?s??n? 1966 y?l?nda bitirdikten sonra ?e?itli okullarda edebiyat ??retmenli?i yapan ?airin ilk kitab?, Sone yap?tlar?ndan ??km??. Alt? b?l?mden olu?an kitab?n ?Kavgada? b?l?m?nde, toplumsal sorunlar ve insanca ya?ama ?zlemli ?iirler yer al?yor. Bu duygu ve d???ncesini ??nsanlar?m Olmal?? ?iirinde ?De?i?ir evren, de?i?ir d?nya/ De?i?irsen sen?//?nsanlar?m olmal?/ Benim ?zg?r ku?lar?m/Ellerinde zeytin dal?// Onbin y?ld?r y?r?yen/ Akl?, ayd?nl???/ ?a??, ?a?da?l???/ ?z?, ?zg?rl??? soluyan/ ?nsanlar?m//?nsanlar?m olmal?:/ -Ayk?r?/?nsanlar?m olmal?/- Payla?an/ ?nsanlar?m olmal?/ -De?i?en/ ?nsanlar?m olmal?/- Kavgada!..? dizeleriyle dile getiren ?air, var?lmas? gereken yeri de ?Esamesi okunmaz orada tabular?n/ Yumru?unu b?y?te b?y?te/ Eme?in, insanl???n/ Bekleyelim k?z?l ?afaklar?? dizeleriyle a??kl?yor.
?nsan?n oldu?u her yerde var olan a?k? ?Haziran ya?murumsun benim/ Toprak kokulu, ebem ku?akl?/ Islan?yorum, ?slan?yorum/ ?liklerimdesin? s?yleminde oldu?u gibi i?selle?tiren ?air, a?k? hayat?n her alan?na yay?yor.
?zerinde inceden inceye d???n?lerek yap?land?r?lan ?iirler (ya??z), soyad?n? kullanmayan ?airin birikimini de ortaya koyuyor.
Nelere sevindi?ini ??i?e?e durmu? eri?e seviniyorum/ Umuda, a?ka, elimdeki sar?ya seviniyorum/ Tarlada terli al?nlara/ ?atlak dudaklara, kundak bebeklere? dizeleriyle okuyucuya ileten S?leyman S?rr??n?n, anlatt?klar?ndan da fazla zenginli?i olan ?iirleri aras?nda gezinmek, bir anlamda da de?i?ik g?zel kokular sa?an ?i?eklerle bulu?mak olacak.
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net