TTK?ya siyah ?elenk b?rakt?lar

T?rk Tarih Kurumu Ba?kan? Hala?o?lu?nu protesto eden kitle ?rg?tleri kuruma siyah ?elenk b?rakt?


Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF), T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?nu siyah ?elenkle protesto ederek, hakk?nda su? duyurusunda bulundu.
?K?rtler T?rkmen, K?rt Alevileri Ermeni? diyen TTK Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?na tepkiler soka?a ta?t?. Alevi Bekta?i Federasyonu, TTK ?n?ne siyah ?elenk b?rakarak ?resmi belgelerle ?rk??l?k? yapt???n? s?yledikleri Hala?o?lu?nun g?revden al?nmas? talebini yineledi. Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ba?kan? Kaz?m Gen? ve ?HD y?neticilerinin de aralar?nda bulundu?u kitle, TTK binas? ?n?nde bir araya gelirken, polis de bina ?n?nde adeta etten duvar ?rd?. Burada konu?an yapan ABF Genel Sekreteri Turan Eser, Hala?o?lu?nun a??klamalar?n? ?talihsiz, ?anss?z, ayr?mc? ve b?l?c?? olarak nitelendirdi.
Alevili?i alet edemez
Tarihsel konularda ara?t?rma yapan ki?ilerin, tarafs?zl?k ilkesi ?zerinden, bilimsel verilere dayanarak konu?tu?unu hat?rlatan Eser, ?Bir profes?r ve TTK Ba?kan? olan Hala?o?lu?nun a??klamas?, bilimsellikle hi?bir alakas? olmayan ideolojik bir de?erlendirmedir? dedi. Hala?o?lu?nun ?akademik kariyerini? tart??t?rmak ya da reklam?n? yapmak i?in Alevi kimli?ini kullanma yolunu se?mesine m?saade etmeyeceklerini vurgulayan Eser, ?Bu tav?rla, bir akademisyen duru?u de?il ancak cehalet sergilenir? diye konu?tu.
Resmi belgeyle ?rk??l?k
?Birlik ve beraberli?in e?it haklar zemininde ya?at?lmas?na, farkl? kimliklerin k?lt?rel kimlik haklar?na sayg?l? bir toplumsal uzla?maya ihtiyac?m?z oldu?u bu g?nlerde, ?rk??l???n ?bilim? ve ?akademisyenlik? ad?na te?vik edilmesi tam bir skandald?r? diye konu?an Eser, devletin resmi belge ve tarih ar?ivinden ?rk??l?k ?retmek gibi bir misyonu ?stlenmenin, hukuksal a??dan da su? oldu?unu belirtti. Eser, Hala?o?lu hakk?nda, TCK?n?n 216?nc? maddesi ve uluslararas? s?zle?melere ayk?r?l?k su?lamas?yla su? duyurusunda bulunacaklar?n? dile getirdi. A??klaman?n ard?ndan Eser ile di?er Alevi ?rg?tleri ba?kanlar?, TTK binas? ?n?ne siyah ?elenk b?rakt?lar.
Adana Alevi-Bekta?i Birli?i ?yesi Alevi ?rg?tleri de, Hac? Bekta?-i Veli Derne?i?nde biraraya gelerek Hala?o?lu?na tepki g?sterdiler. Hac? Bekta?-i Veli Derne?i, Hac? Bekta?-? Veli Vakf?, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i, Tuncelililer Derne?i, ?rt?l? K?y? Derne?i, Seri Yayla Derne?i, Bulamlar ve Cem Birle?tirme Derneklerinin ortak a??klamas?nda Hala?o?lu?nun g?revden al?nmas? talebi yinelendi. Adana B?y?k Postane ?n?nde biraraya gelen baz? kitle ?rg?tleri de Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a mektup g?nderdiler. ?stanbul?da ise Ezilenlerin Sosyalist Platformu Kad?ok?y ?skele Meydan??nnda yapt??? eylemle Hala?o?lu?nu k?nad?.
Su? duyurusu
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Malatya ?ube Ba?kan? Abbas U?urlu D?HA?ya yapt??? a??klamada ?Biz Aleviler, bize Ermeni denilmesinden rahats?z de?iliz. Ama Aleviler, kendi aram?zda K?rt Alevisi, T?rk veya Ermeni Alevisi olarak bir ayr?m da g?rm?yoruz. Ayn? inanca sahip toplumlar farkl? bir ulustan olabilir? dedi. Yap?lan a??klamalar?n rasgele de?il ??ok bilin?li? oldu?unu s?yleyen U?urlu, bu kurumun s?zc?lerinin daha ?nce de Alevi inan? ve k?lt?r? i?in ?sapk?n? ifadesini kulland???n? hat?rlatt?.
Tunceli ?HD Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m da savc?l??a su? duyurusunda bulundu. Y?ld?r?m, T?rk Ceza Kanunu (TCK) 216. maddesi uyar?nca Hala?o?lu?nun halk? dil, din ve ?rk ayr?m? yaparak kin ve nefrete s?r?klemek su?undan yarg?lanmas?n? istedi. (HABER MERKEZ?)
Bu da destek a??klamas?!
T?rk E?itim-Sen yapt??? yaz?l? a??klamada,?Hala?o?lu, ara?t?rmalar?na dayanarak T?rkiye ?zerine ciddi oyunlar oynand???na; baz? kesimlerin etnik tuza?a do?ru ?ekilmek istendi?ine, oysa bu tuza?a ?ekilmek istenen karde?lerimizin ?baz?lar?n?n? asl?nda zaten ?T?rkmen? olduklar?na dikkat ?ekmi?tir. Alevi karde?lerimize de uyar? olmas? i?in PKK ve T?KKO gibi ?rg?tlerde faaliyet g?steren baz?lar?n?n Alevi kimli?ini kendilerine s???nak yapt?klar?na, oysa onlar?n da asl?nda Ermeni k?kenli oldu?una dikkat ?ekmi?tir? denildi. A??klamada ?T?rkiye?nin ?elik ?ekirde?inin T?rkl?k? oldu?u da savunuldu.
www.evrensel.net