MERCEK

  • AKP Genel Ba?kan? ve Ba?bakan s?fat?yla yapt??? a??klamalar?na ald??? tepkiler ?zerine ne kadar ??ark etse?de, holding bas?n-yay?n organlar? arac?l???yla ?lkede ya?ayanlara duyurulan s?zlerinin ?s?ylenmemi? say?lmas??, art?k olanakl? de?il.

    AKP Genel Ba?kan? ve Ba?bakan s?fat?yla yapt??? a??klamalar?na ald??? tepkiler ?zerine ne kadar ??ark etse?de, holding bas?n-yay?n organlar? arac?l???yla ?lkede ya?ayanlara duyurulan s?zlerinin ?s?ylenmemi? say?lmas??, art?k olanakl? de?il. Gazeteci-Yazar Bekir Co?kun?un, muhtemel cumhurba?kan? A. G?l??n kendinin cumhurba?kan? ?olamayaca??? y?n?ndeki s?zlerine b?y?k ?fke duydu?unu televizyon ekranlar?ndan ilan ederek ??yle demi?ti: ?Baz?lar? ??k?p, ?benim cumhurba?kan?m olamaz? gibi ifadeler de kullan?yor. Onu diyebilen insan?n ?nce T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?l???ndan ??kmas? laz?m. Git nerede kimi istiyorsan se??, ?Ya sev ya terk et!? mant???n?n ?r?n? bu a??klamaya g?sterilen b?y?k tepki ?zerine takiyeci takla anlay???yla demokrasi d??man? mant??a ?rt? kapat?lmaya ?al???lsa da minare k?l?fa s??d?r?lamad?. ??nk? tiranl?k ?lke y?netici s?n?flar? ve politik askeri temsilcilerinin ?geleneksel? s???nma ve sar?nma makam?yd?. Politikalar?na, tutum ve anlay??lar?na kar?? ??k?lmas?n? ?ihanet? d?zeyinde g?r?yor ve bast?r?lmas? i?in zor, tehdit, g?zalt?lar ve i?kenceler arac?yla farkl? tutum ald???na pi?man etme, y?netimde bulunman?n ve egemen s?n?f?n temsilcili?ini yapman?n ?do?al gere?i? say?l?yordu. Miting meydanlar?nda ya da salon toplant?lar?nda taleplerini dile getirmeye ?al??an insanlar?n,?anan? da al git?, ?g?z?n? toprak doyursun?, ?getirin ?u sahtekar? bakal?m? t?r?nden k?f?rl?-a?a??lamac?-tehdit edici tutumlarla susturulmaya ?al???lmalar? bundand?.Bunu yapanlar?n, ?demokratik siyasal sistemi savunma? ve ?fikir ve ?rg?tlenme ?zg?rl???nden yana olma? s?ylemleri, g?r?nt?n?n arkas?ndaki ger?e?e bakabilenler i?in, bir ?eli?ki olu?turmuyor ve ger?ek o ki yalandan ?te anlam ifade etmiyor. Sorun kapitalizmin demokrasisinin burjuva az?nl?k i?in demokrasi ve i??i s?n?f? ba?ta olmak ?zere emek?iler i?in burjuva diktat?rl???; burjuva s?n?f?n hakimiyeti olmas? ve onun ??karlar?n?n politik-askeri dayat?lmas?n? ifade etmesiyle s?n?rl? de?il. ??in, ili?kinin temelinde bu var ku?kusuz. Buna, i??i ve emek?ilerin m?cadelesinin ?r?n? demokratik bir siyasal sistemin hakim hale getirilememi? olmas?ndan kaynaklanan ve egemen s?n?f partileriyle h?k?metlerinin devletin temel kurumlar?yla birlikte s?rd?rd?kleri antidemokratik bask? ayg?t?n?n demokrasi olarak ?yutturulmas??na da s?rt?n? dayayan ?sivil? ya da askeri politikac?-y?neticilerin, kendilerini her ?eyin hakimi, mutlak karar verici, buyru?unda hareket edilmesi gerekli tek otorite, kar?? ??k?lmamas? gereken ?devlet erkan?? saymalar?n? eklemek gerekiyor.Osmanl? padi?ahlar? ?halife sultan?d?lar! Politik makamlar?n? dini otorite ile g??lendirerek dokunulmazl?klar?n? g??lendirmek istemi?lerdi. Bug?n?n T?rkiye?sinde, bunun aynen tekrarlanmas? m?mk?n de?il. Ancak, ?A. G?l?? be?enmiyorsan ?ek git!? diye ?tebaaya buyruk? ??karanlar?n hem bu ?gelenek?ten beslenen ideolojik ?arg?manlar?a sahip, hem de emperyalist tekelcili?in ?r?n? politik ?oligark?l??a sevdal? olduklar? da s?ylenebilir. ?Madem ki ben y?neticiyim benim d???nd???m gibi d???n?p benim istedi?im gibi davranmak zorundas?n? anlay???n? dayat?yor, aksi durumda ?lkeden ?ekilip gidilmesini dayat?yorlar. ?oven milliyet?ili?in ve Turanc? ?rk??l???n K?rtlere, Alevi mezhebinden emek?ilere, Ermeni-Rum-Suryani-Arap gibi farkl? etnik k?kenlerden insanlara kar?? savunduklar? ?ya etnik, dini-mezhepsel farkl?l?klar?n? unut ve t?m?yle asimile ol ya da def ol git!? anlay???n?n g?ncel tezah?r?, ?lke y?neticilerinin tutum ve anlay??lar?nda d??a vurulup dile geliyor.An?msanmas? ve unutulmamas?nda yarar var: Kenan Evren y?netimindeki 12 Eyl?l cuntac?lar? kendilerinin haz?rlay?p dayatt?klar? ve i?ledikleri su?lardan dolay? yarg?lanmalar?n? da engelleyen Anayasa?ya ?hay?r? denmesini ?ihanet? saym??lard?. T. Erdo?an??n Bekir Co?kun?un ?ahs?nda, A. G?l??n cumhurba?kanl???na kar?? ??kanlara savurdu?u tehdit ve ortaya koydu?u tutum, askeri dikta y?netimlerinin yasak?? anlay??lar?ndan, fa?ist ?rk??lar?n K?rtlere ve ilericilere kar?? savurduklar? ?def ol git? anlay???ndan ne kadar farkl?d?r? Bu tutum, demokrasi d??man? egemen politik anlay???n d??a vurumudur. Tekil bir sapma de?ildir. ?ovenizmi ve gericili?i k??k?rtmakla s?n?rl? olmay?p onun ?rg?tlenmesi hedefine de sahiptir. Ya?am?n farkl? alanlar?na farkl? bi?imlerde yans?maktad?r. K?rtleri ?s?zde vatanda?? sayanlar, Ermeni k?kenli insanlara kar?? vah?i sald?r?lar? k??k?rtanlar ve ger?ekle?tirenler, Goobels?i,-ya?asayd?- hasetinden ?atlatacak ars?zl?kla ?K?rtleri T?rkmen, Alevi K?rtleri Ermeni? ilan edenler ayn? anlay??a sahiptirler. Bir d?nemler Ermeni-Rum vatanda?lar?n ev ve i?yerlerini ?hilal resimleri? ve ??arp? i?aretleri? ile hedef g?sterip lin? eylemleri d?zenleyenlerle Mara?-?orum-Sivas ?k?yamc?? katillerinin gelene?i; ?elimde Ermeni d?nmelerin listesi var? diyenlerle ?be?enmiyorsan ?ek git!? diyenlerin anlay??? ayn? kirli kaynaktan u? veriyor. T?m milliyet ve mezheplerden i??i ve emek?ilerle halk?n yan?nda olmaktan onur duyan ayd?nlar bu gerici anlay??a kar?? m?cadeleyi geli?tirdikleri oranda tehdit ve tehlikenin ?n?n? alm??; bu kirli kayna?? kurutmu? olurlar.
    A. Cihan Soylu
    www.evrensel.net