?ran bombal?yor d?nya seyrediyor

?ran ordusu, PJAK?a y?nelik operasyon kapsam?nda iki haftad?r K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki (Kuzey Irak) Kandil Da?? ve ?evresini bombal?yor. Zaman zaman T?rkiye?nin de operasyona kat?ld??? belirtilirken, 2 bin aile can g?venli?i...


?ran ordusu, PJAK?a y?nelik operasyon kapsam?nda iki haftad?r K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki (Kuzey Irak) Kandil Da?? ve ?evresini bombal?yor. Zaman zaman T?rkiye?nin de operasyona kat?ld??? belirtilirken, 2 bin aile can g?venli?i nedeniyle b?lgeyi terk etti. Bombalama s?ras?nda b?lgedeki ekili araziler ve bah?elerin b?y?k bir k?sm?n?n yand??? da gelen bilgiler aras?nda. Can kayb?na ili?kin haberler netle?mezken; binlerce insan? evi ve topra??ndan eden operasyon kar??s?ndaki sessizlik dikkat ?ekiyor.
?ran ordusu, K?rdistan Federal B?lgesi s?n?r hatt?ndaki yerle?im alanlar? ile PJAK militanlar?n?n ?slendi?i Kandil Da???n? bombalamaya devam ediyor. Bombard?man sonucu b?lgedeki ekili araziler, ba? ve bah?elerin b?y?k k?sm?n?n yand???n? belirten K?rt yetkililer, y?re halk?n?n ge?im kayna?? olan bu y?lki mahsul?n? alamad???n? dile getirdiler.
K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin resmi internet sitesi PUKmedia?n?n haberine g?re, Kandil Da???n?n P??tder b?lgesini ku?atma alt?na alan ?ran ordu g??leri d?n sabah saatlerinde Surgele, ??nave, Berdekevsi, Maredu u Avre yerle?im alanlar?n? uzun menzilli havan toplar?yla bombalad?.
Ekili araziler yand?
?ran??n Kandil Da?? eteklerinde yer alan P??tder nahiyesine ba?l? yerle?im alanlar?na y?nelik bombard?man? devam ederken, y?re halk?n?n g?venlikli alanlara g?? etmeye ba?lad??? bildirildi.
PUKmedia?ya a??klama yapan S?leymaniye?nin Jarava Y?netim sorumlusu Azad Hesen, bombard?man sonucu b?lgedeki ekili araziler, ba? ve bah?elerin b?y?k k?sm?n?n yand???n? belirterek, y?re halk?n?n ge?im kayna?? olan bu y?lki mahsul?n? alamad???n?, ?ran h?k?metinin bu zararlar? kar??lamas? ve b?lgeye y?nelik sald?r?lar?na da son vermesini istedi.
?ran?a nota
Bu arada Irak D??i?leri Bakanl??? Dan??man? Muhammed Haci Mahmut, Ba?bakan Nuri El Maliki?nin, ?ran ve T?rkiye?nin Kuzey Irak?a y?nelik bombard?manlar?na ili?kin yapt??? a??klama sonras?, ?ran?a nota g?nderildi?ini bildirdi.
Maliki, ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ??ran ve T?rkiye?nin K?rdistan b?lgesine y?nelik bombard?man? Irak??n egemenli?inin ihlalidir. Bu ihlallere izin vermeyece?iz, bunlar diplomatik kanallarla halledilmeli. T?rkiye ve ?ran?daki karde?lerimizi, D??i?leri Bakanl??? kanal?yla bu konuda bilgilendirece?iz? ifadelerini kullanm??t?.
lrak H?k?meti?nin ?ran?a g?nderdi?i notada K?rt b?lgelerine y?nelik bombard?man? k?nad??? bildirildi.
Mahmut, T?rk ordusunun lrak topraklar?na girmesini ?ng?ren Irak ile T?rkiye aras?ndaki g?venlik i?birli?i anla?mas?na ili?kin kendilerine herhangi bir ?eyin de gelmedi?ini s?yledi.
Kom?nist Parti?den protesto
?te yandan S?leymaniye?nin Kelar il?esinde soka?a d?k?len K?rtler, ?ran ve T?rkiye?nin Kuzey Irak?a y?nelik bombard?man?n? protesto etti. Kelar ?l?e Kaymakaml??? ?n?nde toplanan g?stericiler, Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ve K?rdistan B?lge Ba?kan? Mesut Barzani?den ?ran ve T?rkiye?nin b?lgeye y?nelik sald?r?lar?na kar?? sessizliklerini bozmas?n? istedi. Eylemi K?rdistan Kom?nist Partisi?nin organize etti?i bildirildi. (HABER MERKEZ?)

Ha?imi bombard?man? k?nad?

Irak Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi, ?ran ve T?rkiye?nin K?rdistan Federal B?lge s?n?rlar?na y?nelik bombard?man?n? k?nad?. Ha?imi yapt??? a??klamada, bu sald?r?lar?n hi?bir gerek?esi ve me?ru y?n? olmad???n? belirtti.
Ha?imi yaz?l? a??klamas?nda, s?n?r b?lgelerindeki k?ylere y?nelik sald?r?lara bir an ?nce son verilmesi i?in ??z?m yolu bulunmas? gerekti?ini kaydetti. S?nni lider Ha?imi, kom?u ?lkelerle g?venlik anla?mas?n?n ??z?m yolu olabilece?ini s?yledi.
www.evrensel.net