Personel Rejimi ?antaj?

H?k?met ile memur konfederasyonlar? aras?nda y?r?t?len 6. toplug?r??meler cumhurba?kanl??? se?imleri ve yeni h?k?metin kurulmas?n?n g?lgesinde kal?rken, a?l?k ve yoksulluk s?n?r? alt?nda maa? alan milyonlarca memur,


H?k?met ile memur konfederasyonlar? aras?nda y?r?t?len 6. toplug?r??meler cumhurba?kanl??? se?imleri ve yeni h?k?metin kurulmas?n?n g?lgesinde kal?rken, a?l?k ve yoksulluk s?n?r? alt?nda maa? alan milyonlarca memur, 2008 y?l? zamm?ndan eli bo? d?nd?. H?k?met y?zde 2 art? 2?lik art???n ?zerine ??kmazken, ?ok geni? ?evrelerin kar?? ??kt??? Kamu Personel Rejimi Yasas??n? pazarl?k konusu yapt?. H?k?met, ?Yasa ??ks?n, ?cret farkl?l???n? giderelim? ?antaj? yapt?.
H?k?met ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ile Kamu-Sen ve Memur-Sen ve yetkili sendikalar?n ba?kanlar?n?n 6?nc?s?n? yapt?klar? toplu g?r??me, ?nceki sabah ba?lay?p, h?k?metin, birbirinden ?ok farkl? olmayan iki se?enekli, y?zde 2??erlik zam ?nerisini sunmas?n?n ard?ndan iki kez kesildi. Ba?bakanl?k?ta saatlerce muhataps?z kalan ve h?k?metin kurularak, bir bakan?n kendileri ile g?r??mesini bekleyen konfederasyon y?neticileri, 2.5 saati a?k?n bekleyi?in ard?ndan Ba?bakan Yard?mc?s? iken yeni kabinede Adalet Bakan? olan Mehmet Ali ?ahin ile yeniden bir araya geldiler. Yar?m saatlik g?r??mede taleplerini ileten konfederasyon ba?kanlar?, ard?ndan bir saatlik Bakanlar Kurulu?nun biterek, kar??lar?na bir muhatab?n ??kmas?n? beklediler.
?ki bakanl? g?r??me
Bakanlar Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan, alt? y?ll?k s?re?te ilk kez g?r??meye iki bakan birden kat?ld?. Toplu g?r??me g?revini Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu?na devreden Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin birlikte g?r??meye kat?ld?lar.
Edindi?imiz bilgilere g?re ?ahin daha ?nce ?nerdi?i, iki se?enekli art???n ?zerine ??kmalar?n?n m?mk?n olmad???n?, bunu da zaten b?t?eyi zorlayarak verdiklerini ?ne s?rd?. Bakan ?ahin, kamu g?revlilerine b?t?eden daha fazla vermek istediklerini, ancak 2008 y?l? i?in ayr?lan personel ?deneklerinin buna imkan vermedi?ini savundu. ?ahin, ?Temmuzda yeniden de?erlendirece?iz. Bu ?ekilde mutabakat imzalan?rsa iyile?tirme yapaca??z? derken, mutabakatta 1 Temmuz 2008?de y?r?rl??e girmesini istedikleri Kamu Personel Rejimi Yasas??n?n yer almas?n? ?art ko?tu. ?ahin, Temmuz 2008?de ?iyile?tirme yapacaklar? ve ?cret dengesizli?ini kapatacaklar?? s?z?n? verirken, bunu Kamu Personel Rejimi ?art?na ba?lad?. ?ahin, ?Yeni yasa, yeni maa? sistemi. Tabii ki birtak?m zorluklar? var, ama kar??layaca??z. Bu yasa y?r?rl??e girmeden ?nceki adaletsizlikleri ge?ici maddelerle kapatmak istiyoruz? dedi.
Yap-boz tahtas?na d?nd?
G?r??meler gece yar?s? uzla?mazl?kla sonu?land?. Kamu-Sen?den baz? y?neticiler d??ar? ??karak gazetecilere ?uzla?amad?k? deyip, i?eride uzla?mazl?k tutana??n?n imzaland???n? a??klad?lar. Bu arada da Kamu-Sen Genel Ba?kan? Aky?ld?z??n a??klamas? i?in k?rs?y? tuttular. Saat 23.18?i g?sterirken, i?eriden ?uzla?ma olacak? haberi geldi ve sendikac?lar yeniden g?r??meye kat?ld?lar. Edindi?imiz bilgilere g?ren Bakan ?ahin, ?Madem bu kadar beklediniz, ?nerilerimiz aras?nda da ?ok fark yok, anla?abiliriz? dedi. Konfederasyon y?neticileri ile yeniden masaya oturuldu. Bakan Ba?esgio?lu yeni oldu?u i?in pazarl??? ?ahin y?r?t?rken, ?ahin son tekliflerini ?Taban ayl???nda 20 puanl?k art??la, y?zde 2 art? 2 zam, y?zde 20 art? 20 denge tazminat?, 15 art? 15 YTL taban ayl?k ve 10 YTL sendikal?l?k aidat?? olarak bildirdi. Kamu-Sen ise taban ayl???n?n 20 art? 20 YTL olmas?nda diretti. Memur Sen de taban ayl?ktan ziyade denge tazminat?n?n art?r?larak ?cret dengesizli?inin giderilmesini istedi. Ancak bir saate yak?n s?ren bu g?r??mede de uzla?ma sa?lanamad? ve gece yar?s? uzla?mazl?k zapt? imzaland?.
Sendikal?l?k aidat?
G?r??melerde pazarl???n de?i?meyen kalemi ?sendikal?l?k aidat?? oldu. Y?zde 2?lik zam oran?n? bir puan bile yukar? ??karmayan h?k?met 5 YTL?lik sendika aidat?n? 10 YTL?ye ??karmakta sak?nca g?rmedi. H?k?metin de konfederasyonlar?n da t?m talep ve ?nerilerinde sendika aidat?n?n art?r?lmas? yer ald?. H?k?met 10 YTL vermeyi kabul ederken, Kamu Sen?in ilk talebi 5 YTL?nin 15 YTL?ye ??kar?lmas?, Memur Sen?in talebi de 10 YTL?ye ??kar?lmas? idi. Kamu Sen sonradan talebini 10 TLY?ye indirdi.
Aky?ld?z, ??ok ?nemli mutabakat?
14 saatlik g?r??menin ard?ndan a??klama yapan Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, mali ve sosyal haklar konusunda anla?ma sa?layamad?klar?n? ancak, g?r??melerde memur sendikac?l??? a??s?ndan ?ok ?nemli konularda mutabakat sa?land???n? s?yledi. Aky?ld?z, ?grevli ve toplu s?zle?meli sendika hakk? i?in Anayasa de?i?ikli?i yap?lmas?, ge?mi?te mutabakata var?lan konular?n hayata ge?irilmesinin sa?lanmas?, kamu ?al??anlar? sendikac?l???n?n geli?tirilmesi konusunda Devlet Personel Ba?kanl??? b?nyesinde ?al??ma yap?lmas?, hizmet kollar?na ili?kin taleplerin yerine getirilmesi? konular?ndaki uzla?malar? titizlikle takip edeceklerini bildirdi. Mali ve sosyal haklar konusunda, siyasi iradenin, Maliye Bakanl????ndan al?nan bilgiler do?rultusunda taleplerinin kar??lanma imkan?n?n olmad???n? ifade etti?ini s?yleyen Aky?ld?z, kendilerinin ise kamu i??ileriyle ger?ekle?tirilen toplus?zle?meye yakla??lmas? i?in iyi niyet g?sterilmesini istediklerini kaydetti.
?Gelinen nokta bizi ?zd??
?Y?zde 2 art? 2?lik zam kabul edilmi?tir. 20 art? 20 YTL denge tazminat? kabul edilmi?tir. Art? 10 YTL?lik toplu g?r??me primi kabul edilmi?tir. Fark bulunan tek konu, taban ayl???ndaki bizim 30 art? 30 YTL talebimizdi. Siyasi irade ise bunun bir defa 10 puan olarak ger?ekle?tirilmesini teklif etmi?tir. Yani taban ayl???nda 20 art? 30?luk bir fark kalm??t?? diye geli?meleri aktaran Aky?ld?z, son tekliflerinde taban ayl?ktaki taleplerinde 20 art? 20?ye d??t?klerini, bunun maliyetinin de 3.290 milyar YTL oldu?unu kaydetti.
?5 art? 5 YTL?lik fark?n inisiyatif kullan?larak uygulanmas? konusunda talimat verilmesi ricam?z maalesef kabul g?rmemi?tir? diyen Aky?ld?z, gelinen noktan?n kendilerini ?zmekle birlikte, bir mutabakat?n da zemini olabilece?i kanaatini s?rd?rmelerine yard?mc? oldu?unu s?yledi. Aky?ld?z, Uzla?t?rma Kurulu?na ba?vuracaklar?n? bildirdi.
Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu da 4688 say?l? Kamu G?revlileri Sendikalar? Yasas??n?n ?azizli?ine? u?rad?klar?n?, istediklerini alamaman?n s?k?nt?s?n? ya?ad?klar?n? ifade etti. Gelinen nokta ve indikleri rakamlar konusunda bilgi veren Aksu, uzla?mazl??? ?toplus?zle?me ve grev silahlar?n?n olmamas?na? ba?lad?.
?Silah?m?z olmad??? i?in...?
Grev ve toplus?zle?me hakk? i?in 4688?in de?i?tirilmesi, ?cret adaletsizliklerinin giderilmesi taleplerini yineleyen Aksu, ?Memurlar? toplu g?r??melerde en iyi ?ekilde temsil ettik. Ama toplu i? s?zle?mesi ve grev silah?m?z olmad??? i?in sonu? bu ?ekilde oldu. Bu silaha sahip sendikalar?n ba?ar?l? oldu?u g?r?ld?. Memurlara grev ve toplu i? s?zle?mesi hakk? talep ediyoruz? dedi.
Kamu Personel Rejimi ?al??malar?nda yer almak istediklerini bakanlara ilettiklerini kaydeden Aksu, bir soru ?zerine, Kamu Personel Rejimi?nde de?i?iklik ?al??malar?n?n 3 y?ld?r yap?ld???n? Kamu ??veren Kurulu?ndaki b?rokratlarla ?ayn? dili konu?amad?klar?n??, bu nedenle 360 YTL?lik teklifin bug?n hayata ge?irilemedi?ini s?yledi. Aksu, Kamu Personel Rejimi konusunda ayn? ?eyleri d???nmediklerini belirtirken, ?360 YTL?nin verilmesi Kamu Personel Rejimi?ne mi b?rak?ld??? sorusu ?zerine, ?Aynen ?yle. 1 Temmuz 2008?den ge?erli olmak ?zere Kamu Personel Rejimi ile ilgili yasa ??kacak ve bu ?demeler de ona intibak ettirilecek? dedi.
360 YTL?nin ?art?
?Kamu Personel Rejimi ??karsa, 360 YTL?lik fark?n memurlara verilece?ini s?yleyebilir miyiz?? sorusu ?zerine Aksu, ?3 y?ll?k d?nemde aradaki fark kapat?lacak diyelim... Ortalama bir devlet memuru 450 YTL ek ?deme al?yorsa, a?a??dan yukar? do?ru bu fark kapat?lacak. Baz? memurlar 50 YTL, baz?lar? 300 YTL, baz?lar? 750 YTL al?yor. Bu fark kapat?lacak diyelim...? diye konu?tu. Konfederasyonlar ?? g?n i?erisinde Uzla?t?rma Kurulu?na ba?vuracaklar. Kurul 5 i?g?n? i?erisinde karar?n? verecek. Ancak Uzla?t?rma Kurulu karar? ba?lay?c? olmad??? i?in son s?z? Bakanlar Kurulu s?yleyecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net