DURUM

 • Cumhurba?kan? se?ildi, h?k?met kuruldu. Devletin ordu d???ndaki en ?nemli organlar?, art?k AKP?li. Se?im sonu?lar? da a??k?a g?steriyor ki ?nemli bir kitle, AKP?nin ba?ar?s?ndan memnun.


  Cumhurba?kan? se?ildi, h?k?met kuruldu. Devletin ordu d???ndaki en ?nemli organlar?, art?k AKP?li. Se?im sonu?lar? da a??k?a g?steriyor ki ?nemli bir kitle, AKP?nin ba?ar?s?ndan memnun. AKP?ye y?zde 47 destek sa?layarak kredi a?an kitleler, ?imdi ?lkenin t?m temel sorunlar?na ??z?m bekliyorlar. ??sizlik diye bir sorun olmayacak, yoksulluk ve a?l?k tarih olacak, ekonomik ve sosyal t?m sorunlar bir ??z?me kavu?acak; ?lke demokratik bir anayasaya sahip olacak, ?lkenin b?y?k d?? devletlere kar?? ba?? dik olacak vb. Kitlelerin beklentileri bunlar. Peki AKP H?k?meti t?m bu sorunlara bir ?are bulabilecek, kitlelerin beklentilerini kar??layabilecek mi? Yoksa beklenti ve umutlarla ger?ekler aras?nda u?urum mu var?
  Bu sorular?n yan?t?, asl?nda AKP?nin ge?mi? d?nemde yapt?klar?nda ve yapaca??n? ilan etti?i i?lerde yat?yor. ?lkeyi ve politikay? takip edenler a??s?ndan nelerin olup olmayaca?? belli. AKP H?k?meti?nin ge?en be? y?l?nda, i?siz say?s?nda herhangi bir de?i?iklik olmad?. Halen milyonlarca i?siz ge?imini sa?layabilece?i, ?oluk ?ocu?unu insanca ya?atabilece?i bir i? umudu ile bekliyor. Son a??klanan rakamlar, a?l?k ve yoksulluk s?n?r?n?n y?kseldi?ini ortaya koyuyor. Milyonlarca ?al??an, a?l?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yor. A?l???n ve yoksullu?un yol a?t??? sosyal problemler b?y?yor ve sorunlar karma??kla??yor.
  AKP?nin ge?en d?nemdeki kabinesi, IMF ile anla?may? uzatm??, ekonominin d?menini IMF rotas?na g?re y?nlendirece?ini a??klam??t?. Ba?ta ?zelle?tirmeler olmak ?zere, uluslararas? b?y?k sermayenin t?m istedikleri bir bir yerine getiriliyor. ABD ve AB, yeni h?k?metten ve cumhurba?kan?ndan memnuniyetini dile getiriyor. H?k?met de ge?mi? d?nemde uygulanan d?? politikan?n devam edece?inin g?vencesini t?m bu kesimlere veriyor. Herkese bol miktarda mavi boncuk da??t?l?yor.
  E?er b?t?n bunlar ger?ekse, ortada derin bir ?eli?ki var. Bu ?eli?kinin nedeni, kitlelerin beklenti ve umutlar? ile AKP?nin ger?ekle?tirmek istedikleri aras?ndaki b?y?k z?tl?k aras?nda. AKP, hem kitlelerin beklentilerini kar??layacak, hem de b?y?k sermayenin ve b?y?k devletlerin! Oysa ikisinin bir arada olamayaca??n?, ekonomik ve sosyal ger?ekler a??k se?ik kan?tl?yor. B?y?k patronlar memnunsa ve a??zlar? kulaklar?na var?yorsa, bu d?nemde h?k?metten daha ileri ve cesur ?icraatlar? bekliyorlarsa, o zaman i??iler ne bekleyebilir, hangi beklentileri kar??lanabilir?
  Ku?kusuz b?t?n bu sorular?n, kitlelerin i?erisinde yan?tlar?n? bulmas? i?in belirli bir s?renin ge?mesi gerekecek. H?k?met ve AKP, ?laik?i? cephenin tehditleri ve ?antajlar? ile de?il, kitlelerin kar??lanamayan beklentileri ve u?rad?klar? hayal k?r?kl?klar? ile y?pranacak ve ger?ek yerine oturacak. A??k?as? kitlelerin yeni bir tecr?be ya?amas? gerekiyor. ?uras? da bir ger?ek ki, davulu da tokma?? da eline alm?? olan AKP?nin, kimlere g?bek att?raca??n? g?rmek i?in i??i ve emek?i kitlelerin ?ok uzun s?re beklemesi gerekmeyecek.
  AKP?nin kazand??? se?im zaferi -?imdiye kadar pek ?ok kez vurguland??? gibi ola?an?st? ko?ullarda ve se?eneksizlikten kaynakland?. AKP ?imdi zirvede! Ancak unutmamak gerekir ki, toplumun ger?ek ?eli?kilerinin ?zerini uzun s?re ?rtmeyi ba?ararak zirvede kalmay? ba?arm?? bir h?k?mete, tarih hen?z tan?k olmad?.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net