31 Ağustos 2007 04:00

BA?YAZI

Tayyip Erdo?an ?yeni h?k?meti?ni kurdu. Ama bas?n ve siyaset erbab? taraf?ndan yap?lan yorumlar?n aksine, mevcut h?k?metin, s?zc???n ger?ek anlam?nda yeni bir h?k?met oldu?u s?ylenemez.

Paylaş

Tayyip Erdo?an ?yeni h?k?meti?ni kurdu. Ama bas?n ve siyaset erbab? taraf?ndan yap?lan yorumlar?n aksine, mevcut h?k?metin, s?zc???n ger?ek anlam?nda yeni bir h?k?met oldu?u s?ylenemez.
Ger?i masa ba??nda h?k?met kurup de?i?tirmeyi kendilerine i? edinen bas?n erbab?, bu h?k?mette ?milli g?r????lerin etkisi azald??, ?Tayyip Erdo?an kendisini g??lendirdi?... gibi kimi esasa ili?kin olmayan de?i?iklikleri ?ne ??kararak h?k?mete ?yenilik atfetmeye? ?al??sa da, emek?i s?n?flar ve demokrasi g??leri a??s?ndan ya da T?rkiye?nin ba?l?ca sorunlar? kar??s?nda ortada yeni bir h?k?met yoktur.
?stelik bu eskilik, sadece genel olarak h?k?metin ?izgisi bak?m?ndan de?il, yeni bakanlar bak?m?ndan da ?yledir. ??nk? yeni sekiz bakan, kabinede yer alm??t?r ama ne ekonomi politikalar? bak?m?ndan ne de d?? ve i? politika bak?m?ndan 59. H?k?met?in izledi?i ?izgiye, kendi bakanl??? a??s?ndan yenilik katacak birka? bakandan bile s?z edilemez.
Tersine; 22 Temmuz se?iminde AKP?nin oylar?n?n y?zde 46?lar? bulmas?n?n gerek?esini ?Bu oylar, h?k?metin icraat?na verilmi?tir?e dayand?ran Tayyip Erdo?an ve yak?n ?evresi, h?k?metin ayn? politikalara devam edece?ini de a??klamaktad?r. Bu a??klamalar bile ?yeni h?k?met?in sadece ad?n?n yeni olaca??n?, eskisiyle ayn? yolda devam edece?ini g?stermektedir. Demokratikle?me, K?rt sorununun ??z?m?, T?rkiye?nin, AB ve ABD ile ili?kileri gibi ba?l?ca ve d?? politika konular?nda ?yeni h?k?meti? yeni ad?mlar ataca??n? g?steren hi?bir belirti yoktur.
?lla bir ?yenilik?ten s?z edeceksek, bu yenilik; arkas?na y?zde 46?n?n r?zgar?n? alan h?k?metin yeni takviyelerle eski halk d??man?, emek d??man? ve demokrasi d??manlar?na cesaret veren politikalar? daha b?y?k bir enerjiyle s?rd?rece?idir.
Sadece h?k?met de de?il, Genelkurmay Ba?kan??n?n 30 A?ustos Zafer Bayram? konu?mas?n? cumhurba?kan? se?iminin ?ncesine getirmek i?in ?? g?n ?ne almas?, askeri erkan?n cumhurba?kan?n?n yemin t?renine kat?lmamas? ve ?nceki g?n GATA?daki toplant?da Abdullah G?l?e so?uk du? etkisi yapacak (?Say?n Cumhurba?kan?m? yerine ?Say?n Cumhurba?kan?? denmesi, B?y?kan?t?a tezah?rat yap?l?rken G?l??n c?l?z bir alk??la adeta protesto edilmesi) bir tutum tak?n?lmas?na bak?ld???nda, o cenahtan gelen muhalefette ve muhalefetin tarz?nda da bir yenilik oldu?unu s?yleyemeyiz. CHP?nin ?Bekleyip bakaca??z, g?rece?iz. Cumhurba?kan? i?in me?ruiyet tart??mas? yapmayaca??z? tutumunun da ?se?im ?oku?nun s?rmesiyle ilgili oldu?unu ve ?ok ge?meden askerden gelen tutuma ayak uydurmak i?in ?ta? kafa muhalefete? ba?layaca??n? tahmin etmek zor de?il. Yani d?zen savunuculu?unu muhalefet sanan ?muhalefet?in, h?k?mete destek vermeye devam edece?ini de s?yleyebiliriz.
Bu y?zden de emek ve demokrasi cephesindeki kimi odaklar?n, ?Hele bir bakal?m? gibi yeni beklentilere girmesi beklenemeyece?i gibi h?zla kendini toparlayarak, ger?ek bir muhalefet i?in kollar? s?vamakta gecikmemesi de gerekmektedir. ??nk? ancak bu cenahtan yap?lacak; ?lkenin ger?ek sorunlar? ?st?nden yap?labilecek bir muhalefet, ilerici demokrasi g??lerini, emek g??lerini toparlay?c? olabilir.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Zonguldak?ta selzedeler belediyeye y?r?d?

SONRAKİ HABER

Uber'e erişimin engellenmesi davası 3 Temmuz'a ertelendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa