02 Eylül 2007 00:00

MERCEK

Cumhurba?kan? se?ildi, yeni h?k?met listesi ilan edildi. Sa?daki ve ?sol?daki sermaye ve h?k?met beslemeleri, ?s?ran?n demokratik sivil Anayasa?n?n yap?lmas?na geldi?i? propagandas?n? yo?unla?t?rd?lar.

Paylaş

Cumhurba?kan? se?ildi, yeni h?k?met listesi ilan edildi. Sa?daki ve ?sol?daki sermaye ve h?k?met beslemeleri, ?s?ran?n demokratik sivil Anayasa?n?n yap?lmas?na geldi?i? propagandas?n? yo?unla?t?rd?lar. Ancak a??k ki, Anayasa?n?n herhangi d?zen partisi ve h?k?meti eliyle haz?rlanmas?, o Anayasa?n?n ?sivil?, dahas? ?demokratik? olmas?na yetmez, yetmemi?tir.
Anayasalar sistemin toplumsal-siyasal karakteriyle ba?l?d?rlar ve burjuva s?n?f?n hakimiyetindeki toplumda, haz?rlanan Anayasa?n?n ?demokratikli?i?nin asgari k?stas?, i??i s?n?f? ba?ta olmak ?zere emek?ilerin ve farkl? ulus, din ve mezheplere mensup ?topluluklar??n temel insani ve demokratik haklar?n?n bu Anayasa?da, a??k ve engellenemez bi?imde yer almas?d?r. S?n?flar?n ??karlar?n?n birbiriyle ?at??t??? ve i?birlik?i tekelci burjuvazinin y?netimin iplerini elinde tuttu?u bir ?lkede bunun s?z? edilmeye de?er hale gelmesi i?in ise, i??i ve emek?ilerin Anayasa?n?n yap?lmas?na do?rudan kat?lmalar?, ?rg?tleri ve temsilcileriyle i?eri?inin belirlenmesinde etkili olmalar?, haklar?n ger?ekten kullan?lmas? ve korunmas? teminat?n? ellerinde tutmalar? gerekir.
AKP H?k?meti?nin g?ndeme getirdi?i ?Anayasa de?i?ikli?i? tart??malar? ?demokratik bir Anayasa?n?n olu?turulmas?? amac? ta??mamaktad?r. AKP H?k?meti, evet, ?haki ?niformal?? olmama anlam?nda ?sivil?dir! Egemen s?n?f?n ??karlar?n?n ve mevcut antidemokratik siyasal sistemin savunucusu gerici g??-parti ve ?kamp?lar aras?nda ?se?im yapma?ya zorlanm?? halk kitlelerinin ?ok temel yan?lg?lar?n etkisi alt?nda verdi?i (y?zde 46.6 oy) deste?ini de alm??t?r. Y?netici ve destek?ilerinin propagandas?nda ?ne ??kar?lan temalar?n en g??l?lerinden biri, onun cuntac?-militarist ?oven kamp kar??s?nda ?demokrat-sivil bir se?enek oldu?u? y?n?ndedir. Buna, onun eliyle ?demokratik-sivil bir Anayasa?n?n haz?rlanmakta oldu?u? propagandas? eklenmi?tir. Egemen ve ezilenlerin i? ve d?? ko?ullar?n etkisi alt?ndaki ili?kileri ve ?eli?kilerinin sonucu olarak ve burjuva partilerinin halk deste?i olmaks?z?n varl??? ve etkilerini s?rd?rmesinin olanaks?zl??? nedeniyle baz? ?ok s?n?rl? alanlarda bir t?r ?yumu?ama?-liberalle?me durumunun g?r?lmesi, ?demokratikle?meye do?ru gidildi?i, sivil ve demokratik bir Anayasa ile bu durumun peki?tirilece?i? g?r???ne, bir kabullenme olana?? da yaratmaktad?r.
Ortada, i??ilerin, t?m milliyetlerden emek?ilerin, K?rtlerin ve Alevi mezhebinden kitlelerin ?iradelerini a??k?a ortaya koyarak? m?dahale etmeleri gereken bir durum vard?r: AKP?nin, h?k?metinin ve bu partinin cumhurba?kan?n?n ?sivil demokrasiyi temsil etti?ini? ileri s?rerek, burjuva partilerinin i?birlik?i b?y?k sermaye, IMF gibi uluslararas? mali sermaye kurulu?lar? ve ABD ile AB ?yesi emperyalist ?lkelerle uyum ve i?birli?ini gizleyenlerin propagandas?na aldanmadan demokratik bir Anayasa?n?n olu?turulmas? i?in harekete ge?mek. ??nk?, AKP emperyalizm ile uyum ve i?birli?inin; ABD?nin, karakteri Irak ve Ortado?u politikalar?nda ?ok daha belirgin olarak a??kl?k kazanan ?demokratikle?tirme? politikalar?yla birle?menin partisidir ve onun haz?rlamakta oldu?u Anayasa demokratik olmayacakt?r. ??nk? bug?nk? toplumsal ko?ullarda dahi, bir Anayasa?n?n az-?ok demokratik bir i?eri?e sahip olmas? ve halk?n ??karlar?na ve taleplerine uygunluk g?stermesi i?in en az?ndan K?rt-T?rk ulusal hak e?itli?ini; din ve devlet i?lerinin t?m?yle ayr??t?r?lmas?n?; i??i ve emek?ilerin s?z-bas?n-yay?n, grev ve genel grev hakk? ?n?ndeki t?m engellerin kald?r?lmas?n? ve onlar?n kendi s?n?flar? ad?na politika yapmalar?na s?n?r ve ko?ul getirmemesini i?ermesi; T?rk milliyet?ili?ini ve S?nni ?slam?? dayatmamas? gerekmektedir. Haz?rlanmakta olan Anayasa tasla?? ise esas olarak mevcut sistemin kurumlar? aras?ndaki ili?kileri uluslararas? sermaye ve i?birlik?i b?y?k burjuvazinin ??karlar? temelinde ve AKP eliyle olu?turulmak istenen siyasal-dinsel yap?n?n ?n?n? a?mak ?zere yeniden d?zenlemeyi esas almaktad?r. K?rtlerin, i??i ve emek?ilerin ve ?teki k???k-orta toplumsal kesimlerin talepleri ise baz? s?zde esnetmelerle ge?i?tirilmektedir.
AKP, h?k?meti ve cumhurba?kanl???n? elde etmi? olarak y?netimini ?demokratik? bir ?rt?yle s?sleme ?abas?ndad?r. B?yle bir g?r?nt?n?n halk kitlelerini yedeklemesine yard?mc? olaca??n? hesaplamaktad?r. Buna kar??, i??i s?n?f? ve emek?ilerin, ilerici-antiemperyalist ve demokrat ayd?nlar?n, K?rt-T?rk ulusal hak e?itli?inin ?lke ve b?lge halklar? yarar?na bir kazan?m olaca??na inanan t?m kesimlerin ve dini inan?lar?n politik istismar?na kar?? olanlar?n birle?ik bir halk muhalefetiyle bu tart??malara m?dahale etmesi, kendi taleplerinin form?le edilmi? tasla??yla ortaya ??kmas?, bunun dikkate al?nmas? i?in pratik-politik bir tutumla ortaya ??kmas? gerekmektedir. Aksi durumda, tart??malar halk?n en geni? kesimlerini d??layarak s?rd?r?lecek, olu?turulacak antidemokratik ?metin?, s?z?m ona halk deste?inde ve ?demokratik sivil bir Anayasa? olarak ilan edilecektir. Ard?ndan da, ?ncesinden ba?lat?lan ?ilk kez sivil bir Anayasa yap?l?yor? propagandas?, solcu-sa?c?, ?orta yolcu? liberallerin deste?inde ?sivil demokratik Anayasa yap?ld?? yaygaras?na d?n??t?r?lerek s?rd?r?lecektir. G?? ili?kileri ?nemli ve belirleyicidir, ama g??lerin harekete ge?irilmedi?i durumda da taraflardan biri zaten ?nakavt olma?y? kabullenmi? demektir.
 • D?n, fa?izme ve sava?a kar?? D?nya Bar?? G?n??yd? (1 Eyl?l). Emperyalizm ve i?birlik?ilerinin politikalar? uluslararas? alanda ?e?itli toplant?lar, kitle g?sterileri ve mitinglerle bir kez daha protesto edildi. T?rkiye?nin ?e?itli milliyetlerden i??i ve emek?ilerini AKP ve h?k?metinin ?demokratl????na ikna etme ?abalar?n? s?rd?ren sa? ve ?sol? politika madrabazlar? ise, onun politikalar?n?n ABD ba?ta olmak ?zere emperyalist gericili?in yede?inde demokrasi d??man?, sava? ve i?galden yana politikalar oldu?unu gizlemekle me?guld?ler.
  A. Cihan Soylu
 • ÖNCEKİ HABER

  Maa?a zam y?zde 2 okul masraf? 2 milyar

  SONRAKİ HABER

  CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa