Fotoğraf: Evrensel

Demokrasi g??leri darbecilerle hesapla?acak

12 Eyl?l darbesi, bu y?l da darbecilerin ve darbe hukukunun lanetlendi?i eylemlerle protesto edilecek


12 Eyl?l 1980 darbesinin ?zerinden 27 y?l ge?ti ve darbecilerin haz?rlad??? Anayasa, ?rg?tlenme ve ifade ?zg?rl??? ?n?ndeki engeller h?l? y?r?rl?kte. Darbe Kar??t? Platform, darbecilerin yarg?lanmas? ve darbenin yaratt??? tahribat? sorgulamak ve tart??maya a?mak ?zere bir dizi etkinlik yapmaya haz?rlan?yor.
Platformun etkinliklerini hakk?nda g?r???n? ald???m?z 78?liler Derne?i Ankara ?ube Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, temel yakla??mlar?n?n darbenin yap?ld??? g?nden bug?ne kadar s?ren etkisini ete kemi?e b?r?nd?rmek oldu?unu s?yledi. Bu y?l darbe kar??t? 4?nc? mitingi 9 Eyl?l?de d?zenleyeceklerini aktaran S?mb?lo?lu, miting d???nda bir?ok etkinlik yaparak, ?darbe kar??t? m?cadele nas?l ?rg?tlenebilir? sorusuna yan?t arayacaklar?n? belirtti.
Anayasa?n?n 15?nci maddesinin darbecilerin yarg?lanmas?n?n ?n?n? kesti?ine dikkat ?eken S?mb?lo?lu, 5 Eyl?l?de Platform ?yeleri ve yeni se?ilen milletvekilleriyle birlikte konuyu uluslararas? mahkemeye ta??ma kararlar?n? duyuracaklar?n? ifade etti. Darbeden nemalanmam??, rant elde etmemi? t?m kesimlerin 12 Eyl?l?c?lerle hesab? oldu?unu dile getiren S?mb?lo?lu, halk?n darbe-?eriat ikilemine sokularak ?rg?tlenmesinin engellendi?ini s?yledi.
78?lilerin, 1982 Anayasas??n?n la?vedilerek, yerine emek?ilerin ?zlemlerine denk d??ecek bir Anayasa istediklerini s?yleyen S?mb?lo?lu, AKP?nin yabanc? g?? odaklar?na endeksli bir parti olmas? nedeniyle demokratik, halk?n ??kar?na bir Anayasa yapaca??n? d???nmediklerini aktard?. T?rkiye?de yak?n gelecekte yeni insan hakk? ihlallerinin ya?anabilece?i endi?esi ta??d?klar?n? da dile getiren S?mb?lo?lu, demokratik bir Anayasa?n?n ?art oldu?unu kaydetti.
S?mb?lo?lu, T?rkiye?de demokrasi m?cadelesinin y?r?t?lebilmesinin darbecilerle hesapla??lmas? ko?uluna ba?land???n?, darbecilerle hesapla??lmadan, onlar?n cezalar?n? ?ekmelerini sa?lamadan, demokrasi m?cadelesinin ayaklar?n?n tam yere basamayaca??n? dile getirdi. Ordunun son 50 y?lda ald??? pozisyona dikkat ?eken S?mb?lo?lu, ?s?rekli olarak ayakta, sistemin koruyucusu oldu?u ve halktan da destek g?rd??? yan?lsamas?yla ordu tav?r geli?tiriyor, sonu?lar? da ortadad?r? dedi. D?nemin gen?lik ku?a??n?n en a??r bedelleri ?dedi?ini ve darbeye kar?? m?cadele etmesinin 78?lilerin en do?al, insani g?revi oldu?unu belirten S?mb?lo?lu, 27 Nisan bildirisi ?rne?inde g?r?ld??? gibi ordunun siyasete m?dahalelerinin s?rd???ne dikkat ?ekti. Darbenin en b?y?k hedefinin i??i s?n?f?n?n kazan?mlar? ve devrimcilerin kazan?mlar?na y?nelik oldu?una de?inen S?mb?lo?lu, 12 Eyl?l?le birlikte Mara? katliam?n? yapanlar?n Meclise girmesinin tesad?f olmad???n? kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
Etkinlik program?
5 Eyl?l ?ar?amba;
Saat 14.00?de TBMM Dikmen kap?s? ?n?nde Darbe Kar??t? Platform ?yeleri ve yeni se?ilen milletvekilleriyle birlikte bas?n a??klamas? yap?lacak.
Saat 15.00?te K?z?lay Postanesi?nden Uluslararas? Hukuk Mahkemesi ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne g?nderilmek ?zere haz?rlanan dosyan?n Darbe Kar??t? Platform ?yeleriyle verilecek.
6 Eyl?l Per?embe;
?Hrant Dink an?s?na? panel
ASMMMO binas?, saat: 18:30-21:30
Meryem Erdal (avukat)
Tan?l Bora (yazar)
?hsan ?aralan (gazeteci-yazar)
?enol G?rkan (edit?r)
9 Eyl?l Pazar;
?12 Eyl?l darbesini protesto mitingi?
Toplanma yeri: Ankara Tren Gar? ?n?, saat: 15:00
10 Eyl?l Pazartesi;
?12 Eyl?l ve i??i s?n?f? ve di?er ?rg?tl? kesimler? panel-forum (Mahmut Seren an?s?na)
Petrol-?? Konferans Salonu, saat: 18:30-21:30
Tayfun G?rg?n (D?SK)
?smail Hakk? Tombul (KESK)
Mehmet So?anc? (TMMOB)
Ahmet Abakay (?GD)
11 Eyl?l Sal?;
?12 Eyl?l ve Mesleki Etik? s?yle?i
Ekin Sanat Merkezi, saat 18:00-20:30
Alaaddin Din?er (e?itimci)
Hasan ?rel (avukat)
Kaz?m Gen? (avukat)
Vahide Bilir (doktor)
Sedat Abbaso?lu (doktor)
Fevzi Argun (gazeteci)
Mumlu, Me?aleli Demokrasi N?beti
Ankara Radyoevi ?n? saat 21:30-22:30
12 Eyl?l ?ar?amba;
Bas?n a??klamas?, siyah ?elenk koyma etkinli?i
E?ref Ak?nc? K??las? 2 nolu kap? ?n? saat 11:00
ABD?yi ve darbecileri protesto etkinli?i
ABD B?y?kel?ili?i ?n? saat 15:00
14 Eyl?l Cuma;
?12 Eyl?l??n edebiyat?m?za ve sanat?m?za etkileri? forum
Ekin Sanat Merkezi saat 18:30
G?khan Cengizhan (Edebiyat??lar Derne?i Ba?kan?)
Ayd?n ?im?ek (Deliler Teknesi Edit?r?)
Selma A?abeyo?lu (yazar)
15 Eyl?l Cumartesi;
?Tan?klar konu?uyor?
?MO Teoman ?zt?rk Salonu saat 16:00-19:00
16 Eyl?l Pazar;
Tiyatro g?sterimi; ?Memleket Halleri ve Bir K?pek?
?MO Teoman ?zt?rk Salonu 16:00-19:00
?iar Can ?ener
www.evrensel.net