Beyo?lu Emniyeti?nin sicili kabar?k

Nijerya vatanda?? Festus Okey?in, g?zalt?na al?nd??? Beyo?lu Emniyet M?d?rl????nde polis kur?unuyla ?lmesi, daha ?nce de i?kence iddialar?yla g?ndeme gelen Beyo?lu Emniyeti?ni yeniden tart??maya a?t?.


Nijerya vatanda?? Festus Okey?in, g?zalt?na al?nd??? Beyo?lu Emniyet M?d?rl????nde polis kur?unuyla ?lmesi, daha ?nce de i?kence iddialar?yla g?ndeme gelen Beyo?lu Emniyeti?ni yeniden tart??maya a?t?. Beyo?lu Emniyet M?d?rl???, g?zalt?na al?nan ki?ilerin ?slat?l?p hortumla dayak atma, k?pe?e ?s?rtma, d?ve d?ve dalak patlatma gibi i?kence iddialar?yla g?ndeme gelmi?ti. ?nsan haklar? ?rg?tleri, i?kence iddialar?n? defalarca protesto etmi?ti.
?Hortum S?leyman? haf?zalara kaz?nd?
Bir d?nem Beyo?lu ?l?e Emniyet M?d?r? olan S?leyman Ulusoy, ta??d??? yar?m metrelik lastik hortum par?alar?yla Beyo?lu?nda nam salm??t?. Kamuoyunda ?Hortum S?leyman? olarak tan?nan Emniyet M?d?r?, bir travestiyi ta??d??? renkli hortumla d?verken kameralara yakaland?. S?leyman Ulusoy, bu g?r?nt?lerin ard?ndan ?k?t? muamele? yapt??? i?in 27 y?l hapis istemiyle yarg?land?. Ancak Ulusoy?un davas? af kapsam?na girdi?i gerek?esiyle cezas? ertelendi.
Polis kur?unuyla can verdi
23 Kas?m 2002 y?l?nda Tarlaba???nda bulunan evine giden Bora Sezik, yolda rastlad??? polis A.??den sigara istedi. Ancak polisin Sezik?e tokat atmas?, tart??ma ya?anmas?na neden oldu. Bu s?rada polis A.?, ruhsatl? silah?yla Bora Sezik?i vurdu. Yaral? olan Sezik, a?abeyi Tufan Fetih Sezik ve arkada?lar? taraf?ndan Taksim E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?l?rken hayat?n? kaybetti. Beyo?lu Polis Karakolu?na ba?l? polisler daha sonra Bora Sezik?in a?abeyi ve arkada?lar?n? g?zalt?na ald?. ?ki g?n g?zalt?nda tutulan Sezik?in yak?nlar?ndan, ?Bora Sezik?i A.??n?n vurmad???? ?eklinde ifade vermeleri istendi.
Cumhuriyet ve NTV muhabirleri d?v?ld?
D?SK ?yelerinin 2004 y?l? 1 May?s??nda Taksim?deki bas?n a??klamas?n? izlerken, polisin tartaklad??? bir ki?iyi g?r?nt?leyen NTV muhabiri Hilmi Hacalo?lu g?zalt?na al?nd?. Hacalo?lu, g?zalt?ndayken Beyo?lu ?l?e Emniyet M?d?rl????nde polislerce d?v?ld?.
Adli T?p raporunda Hacalo?lu?nun elinde lezyon, sol topukta zedelenme, sa? dirsekte ezilme tespit edildi.
23 A?ustos 2005?te Cumhuriyet gazetesi stajyer muhabiri Servet Al??nkaya kimlik soran polislere, ??nce siz kimlik g?sterin, polis oldu?unuzu nereden bilebilirim? dedi?i i?in g?zalt?na al?nd?. ?nce polis otosunda sonra da karakolda d?v?ld?.
16 ya??ndaki ?ocu?a k?pekli i?kence
16 ?ubat 2005 tarihinde ?stanbul Taksim?de kimli?ini bilmedi?i ki?ilerin b??akl? sald?r?s?nda baca??ndan yaralanan 16 ya??ndaki K.K, ?ikayet?i olmak amac?yla gitti?i Taksim Polis Merkezi?nde daya?a maruz kald???n?, ?zerine k?pek sal?nmas? sonucu kolundan yaraland???n? s?yledi.
K?pek ?s?r??? ve v?cudundaki darp izleri nedeniyle Adli T?p?tan 2 g?n ?i? g?remez raporu? alan K.K, a??lan soru?turma sonucu ?zerine k?pek salan polisleri te?his etti. Beyo?lu Cumhuriyet Savc?s? Mustafa Erol da, polis memurlar? Z.A. ve N.A. hakk?nda ?efrada fena muamele?den TCK?nin 245. maddesi uyar?nca dava a?t?.
Kad?n muhtar 20 polis taraf?ndan tartakland?
Beyo?lu il?esindeki G?m??suyu Mahallesi?nin kad?n muhtar? ?i?dem Nalbanto?lu, 16 A?ustos 2006 y?l?nda sokaktaki kimlik kontrol? s?ras?nda ?daha nazik konu?un? diye uyard??? i?in ikisi kad?n 20 polis taraf?ndan meydan daya??na maruz kald?.
??kencede dala??n? patlatt?lar
Polise ola?an?st? yetkiler veren yasan?n ard?ndan i?kence vakalar?nda daha bir art?? ya?and?. Mardin?den zorunlu g??e tabi tutularak ?stanbul?a gelen Mehmet ?irik adl? vatanda?, Beyo?lu Tarlaba???ndaki evine gelen misafirini yolcu etmek i?in d??ar? ??karken g?zalt?na al?nd?. Beyo?lu Emniyet M?d?rl????ne g?t?r?len ?irik?in burada g?rd??? yo?un i?kence sonras?nda dala?? patlad?. ?irik hayati tehlikeyi atlatsa da parampar?a olan dala?? al?nd?. (?stanbul/D?HA)

Endi?eler art?yor
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu (PVSK) de?i?tirilerek polislere daha fazla yetki tan?n?rken, ?zellikle Taksim ve Beyo?lu?nda i?kence ve k?t? muameleler art?? g?sterdi. ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ?stanbul ?ubesi 29 Haziran?da, son aylarda Beyo?lu il?esinde polisin keyfi uygulamalar?n?n ve ?iddetinin artt???n?, kendilerine son iki ayda da 60?dan fazla ba?vuru yap?ld???n? a??klarken, son 1.5 ay i?erisinde savc?l??a intikal eden olaylar ise ??yle:
22 May?s: Taksici Engin Topal ve Topal?? d?ven polislere itiraz eden Ali Bak?a, tahta cop, yumruk ve tekmelerle d?v?ld?.
26 May?s: Ferhat Yal??nkaya, Galatasaray Meydan??nda ??kan bir tart??ma sonras?nda kimli?i olmad??? ve ?zerinden b??ak ??kt??? gerek?esiyle al?n?p tahta coplarla d?v?ld?, y?z?ne sprey s?k?l?p Yedikule?ye at?ld?.
5 Haziran: Transeks?el Esmeray, evine gitmek ?zere Beyo?lu Emniyet M?d?rl??? ?n?nden ge?erken ?Buradan ge?mek yasak? diyen iki polis taraf?ndan d?v?ld?.
8 Haziran: Cumhuriyet Caddesi?nde trafik kontrol? s?ras?nda g?zalt?na al?n?p Taksim Polis Merkezi?ne g?t?r?len i?adam? Sezai Yakar, burada d?v?ld?. Yakar??n burnu ve eli k?r?ld?. Ma?dur ?ikayet?i oldu.
16 Haziran: Gecesi polis e?cinsellerin de gitti?i Teky?n Bar?da ?iddet uygulad?. Olay?n tan?klar?ndan Aykan Safo?lu, ?arkada?lar?m?z copland?, biber gaz?na maruz kald?, olay tedirgin edici? dedi.
Devrim G?kta?
www.evrensel.net