?? oktavl?k bir ayk?r?: O?uz Aksa

Arif Sa?, Musa Ero?lu, Ali Ekber ?i?ek, Yavuz Top gibi ustalar ba?lama ?alanlar?n ?engi diye a?a??land???, halk m?zi?ine burun k?vr?ld??? zamanlarda ba?lamalar?n? gururla ta??y?p halk m?zi?ini ?ok seslilik anlam?nda bir d?nya m?zi?i haline getirmi?lerdir.


Ayk?r? olmak, do?al olanla ?eli?mek ?o?u zaman anormallikle, delilikle nitelendirilir. Anormal olan?n bir ?eyleri farkl? alg?lamas?, farkl? yerlerinden yakalamas? ve onu de?i?tirip d?n??t?rme yetisi g?rmezden gelinir. O?uz Aksa???n m?zikle kesi?im noktas?, i?te bu ayk?r? olman?n ve bir ?eyleri de?i?tirip d?n??t?rme ?abas?n?n da rotas?. Onun o ayk?r?, al???lmad?k sesi t?rk?den caza, rock?tan hip-hop?a, funk?tan blues?a kadar ?ok geni? melodik koordinatlarda, ?ok rahat gezinebiliyor.
Ankara?da do?du. Erzincan as?ll?. Ankara?n?n bir varo?u Do?antepe?de b?y?d?. M?zik ad?na da, hayat ad?na da bir?ok ?eyi orada biriktirdi. 1994 y?l?nda Mustafa ?zarslan?la Grup ????? kurdu. Grup ??? ger?ekten de bir ??? gibi b?y?d?. Sanatsal anlay???n? solo alb?mle daha iyi yans?taca??n? d???nd?. 2004 y?l?nda gruptan ayr?larak solo alb?m ?al??mas?na y?neldi. Nihayet 2005 y?l?n?n Mart ay?nda ?O?uzname? adl? ilk solo alb?m?n? yay?nlad?. Bu alb?m, t?rk? s?yleme becerisi ve yakalad??? saund bak?m?ndan ?ok ses getirdi ve ona bir ?ekilde kendi bestelerini de seslendirebilece?i ikinci alb?m? ?Dalgalar?? yapma cesareti ve f?rsat? verdi. ?imdi kendi m?zik anlay???n? daha fazla yans?tacak,daha cesur ve daha O?uzumsu olacak ???nc? alb?m?n?n haz?rl?klar?nda. Biz de O?uz?la, O?uz Aksa??? ve m?zi?ini konu?tuk.

Varo?ta do?up b?y?menin m?zikal kimli?inin olu?up geli?mesinde rol? nedir?
O?uz Aksa? oralarda biriktirdi kendini. ?imdi estetize etmeye ?al??t??? da hep orada biriktirdikleridir asl?nda. ?rne?in bizim evimiz tek katl? bir gecekonduydu. Davulumuzu zurnam?z? bile istedi?imiz gibi ?alar, halaylar?m?z? ?ekerdik; zaman mekan gibi bizi s?n?rlayan, k?s?tlayan etkenler yoktu. Evimiz, sofram?z s?rekli kalabal?kt?. Muhabbetler, sazl? s?zl? geceler... Sofram?zdaki ?atal-ka??k seslerinin e?li?inde bile t?rk?ler, ?ark?lar s?ylerdik. Bah?eye inip g?nde 8-9 saat ba?lama ?al?p t?rk?ler s?yledi?imi hat?rlar?m. B?ylesi ?zg?r ve tabii ayn? zamanda muhalif bir ortam?n, yapt???m m?zi?e de rengini vermesi ka??n?lmaz oldu.

Ses rengin nedir?
Y?ksek bariton, yani tenora yak?n bariton. Tenor seslere baz? tekniklerle inebiliyorum, ayn? ?ekilde bas s?n?rlar?na da ??kabiliyorum. Ses aral???m geni?tir.

Ka? oktavd?r?
Kullan?labilir ses olarak ?? oktav.

Bu, ses aral?klar?n?n geni? oldu?uyla ?v?nen, her f?rsatta ka? oktav oldu?unu belirten medyatik ?ark?c?lar?n, yorumcular?n ?ok ?st?nde bir ses aral???. Bu seslere ??kabilmek i?in bir ses e?itimi, m?zik e?itimi ald?n m??
Akademik d?zeyde bir e?itim almad?m, kendi imkanlar?mla ??renmeye ?al??t?m. Nota bilirim, armoniyi ??renmeye ?al??t?m.

Senin t?rk?leri b?yle yorumlaman? m?zik t?r?n?n hangi eksenine oturtmal?y?z? Caz? m? t?rk?le?tiriyorsun, yoksa t?rk?lere bir caz nefesi mi kat?yorsun?
Caz? t?rk?le?tirmek ?ok iddial? olur. Caz armonisini ?ok iyi bilmek gerekir. Ben caz armonisini bir ?ekliyle bilirim ama ona hakimim diyemem. Bir?ok enstr?manla yapmak istedi?im ?eyi ifade edebilirim, ancak onu akademik olarak temellendirmek, kavramsalla?t?rmak, benim i?in olduk?a iddial? ve ?ok erken bir s?re? olur. Bu anlam?yla yapt???m m?zi?i bir eksene oturtmuyorum, oturtulmas?n? da istemem do?rusu.

De?i?ik t?rlerden bir?ok m?zik ve m?zisyen dinledi?ini s?yledin. ?rne?in?..
Miles Dives, Nat King Cole, Louis Armstrong, Frank Sinatra, yine son d?nem caz sanat??lar?ndan Aziza Zadeh... Rock gruplar?ndan Deep Purple, Guns?n Roses, Pink Floyd, U2, Dire Straits gibi... Hip-Hop, reggie, pop gibi m?zik t?rlerine de kula??m a?inad?r. Gecekonduda ya?ayan bir insan?n bu tip m?zikler dinlemesi biraz garip geliyor. Orada kabullenilmi? bir d?nya, bir bi?im var. Onun d???na ??kmak zordur. Bir bak?ma ilk ?deli? lakab?m da oradan kald?.

Var m? delilik?
Delilik, ak?l barikat?n? a?makt?r. G?zel bir ?eydir bence, insan? ?retken k?lar. ??nk? ak?l bazen insan?n ?n?ne bariyer koyar, korkutur, s?n?rland?r?r. Ak?l zekan?n ehlile?tirilmi? hali oldu?u i?in seni, davran?? bi?imi olarak bir yerlere oturtuyor. Sen o bi?imin i?inde oldu?un s?rece ak?ll? oluyorsun. Uslu uslu oturuyorsun. M?zikte de b?yle.

Peki o zaman m?zi?i geleneksel olarak icra edenlere, ?retenlere ?ak?ll?? m? diyorsun?
B?yle dersem bu i?i bu zamana kadar yapm?? insanlara b?y?k haks?zl?k olur. Haddimi a?m?? olurum. ??nk? onlar (Arif Sa?, Musa Ero?lu, Ali Ekber ?i?ek, Yavuz Top gibi ustalar) ba?lama ?alanlar?n ?engi diye a?a??land???, halk m?zi?ine burun k?vr?ld??? zamanlarda ba?lamalar?n? gururla ta??y?p halk m?zi?ini ?ok seslilik anlam?nda bir d?nya m?zi?i haline getirmi?lerdir. Hepsi birer m?zik dehas? ve bizlerin hakl? gururu. Ve ta o zamanlar m?zikte ak?l barikat?n? a?an evliyalar?m?z onlar. ??yle diyebilirim; ben, onlar?n yapmad?klar? ama kabul edebilecekleri ?eyleri yapmaya ?al???yorum.

Ustalar?n sana ve yorumuna yakla??mlar? nas?l?
Sadece Musa Ero?lu?yla s?rekli diyalog halindeyiz. Bana verdi?i ak?llardan ve deste?inden dolay? ?ok ?ey bor?luyum ona. ?zellikle beni cesaretlendirmesi kendimi bulmamda ?ok ?nemli bir dinamik oldu. Cesur olmak laz?m. Ya? ilerledik?e insan?n cesareti azal?yor. Soyut ve somut olarak biriktirdiklerin ?o?al?yor ve kaybedece?in ?eyler fazlala??yor. Ve di?er ustalar?m?n da bu konudaki ?abalar?m? ve cesur olmak istememi kesinlikle anlad?klar?n? san?yorum.

?u an gelinen noktada di?er m?zik t?rlerinin sanat??lar?, m?zisyenleri, h?l? halk m?zi?ine burun k?v?r?yorlar m??
Bu sadece m?zik camias? i?in ge?erli sosyolojik bir durum de?il. ?nsanlar birbirlerini be?enmeme derdinde. Cazc?lar pop?ular?, pop?ular t?rk?c?leri, kuzeyliler g?neylileri, sar???nlar esmerleri... Hep bir be?enmeme derdinde. B?yle olunca da senden bir yerlerde olman? bekliyorlar. Ben t?rk?c? de?ilim. T?rk?leri ?ok seven ve de ?ok iyi s?ylemeye ?al??an bir m?zisyenim. Notalar?n karde?li?ine inan?r?m. Notalar?n bizi s?n?rlay?p taraf yapma gibi bir ba?lay?c?l??? olmamal?. Ama maalesef mevcut durumun b?yle oldu?unu s?yleyemem.

Herhangi bir caz festivalinden veya de?i?ik bir organizasyondan, s?ra d??? bir m?zisyen kimli?inle kat?l?mc? olarak teklif ald?n m??
Hay?r almad?m. Dedi?im gibi bir kastla?ma bir be?enmeme ?abas? s?z konusu. Nihayetinde daha ?ok t?rk? okudu?umuz i?in belki de bir burun k?v?rmad?r, benim b?ylesi etkinliklere davet edilmemem.

Canl? performans?n ve sahneye hakimiyetin ger?ekten g?r?lmeye de?er...
Benim dans??l???m var. Ayr?ca halkoyunlar?n? da ?ok iyi bilirim. Birazc?k da tiyatroya bula?m??l???m var. Bunlar benim i?in b?y?k avantaj. Sahnede d?? d?nyadan kopup m?zi?imle tek ba??ma kal?yorum. S?yledi?im ?eylerin i?ine girip o duygulan?mlar? ya??yorum. Samimi oldu?unuz s?rece bu duygulan?mlar? dramatize etmeniz i?ten bile de?il. Sonu?ta bir enerji sarmal? olu?turuyorsunuz dinleyicilerle. Bunu ?ok seviyorum.

Yorumunda bazen att???n ???l?klar da bunun bir par?as? m??
O ???l?klar, b?t?n biriktirdiklerimin ve duygu halimin d??avurumu bir ?ekilde. Ama muhalif, ayk?r? bir yan? oldu?u da kesin.


Seni dinleyenlerin m?zikal kulaklar?nda olumlu anlamda bir ?eyler de?i?tirip d?n??t?rd???ne ve katt???na inan?yor musun?
Ben bir?ok m?zisyen arkada??n sahnesini g?rd?m; izleyicisini, dinleyicisini ortalama bilirim. Benim dinleyicim bamba?kad?r diyebilirim. Bu kitle bir?o?una g?re daha azd?r. Ama dinledi?i ?eyi tahlil edebilme yetisine sahiptir. Bu anlam?yla ger?ekle?en bir ?katk??n?n ?ift y?nl? oldu?unu d???n?yorum. Birbirimizi kar??l?kl? olarak geli?tirdi?imize inan?yorum.

?Korsan m?zik? hakk?nda neler s?yleyeceksin?
Korsan m?zi?e ?u anlam?yla kar?? de?ilim; asgari ?cretle ya?ayan birinin, temel ya?amsal ihtiya?lar?n? bile kar??lamas? m?mk?n de?il. Bu insanlar?n, bilmem ne kadar para vererek orijinal alb?m almalar? gibi bir l?ksleri yok. Dolay?s?yla korsan almalar? gayet mant?kl?. Bir ki?i benim sesimi dinlemek istiyorsa, yapt???m ?eylerin al?c?s? olmak istiyorsa, bu beni ?ok mutlu eder. Nereden temin etti?i umurumda de?il, vars?n korsan olsun.

Son olarak...
Hep en sona b?yle anlaml? ?eyler s?ylemek gerekir ya! ?yle bir anlay??, ?yle bir gelenek vard?r. Mesaj vermek gibi bir kayg? mesela. Benim yok. Sadece iyi ?eyler hissediyorum ve hissettirmeye ?al???yorum. Bu d?nyan?n iyi ?eyler hissedenlere ihtiyac? var. Bana ihtiyac? var , benim de ona tabii ki... (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net