?m?r biter ?stanbul da biter

Kadim dostum Eray Canberk?in R?kn? ?zk?k?le birlikte haz?rlad??? ??m?r Biter ?stanbul Bitmez? (Heyamola Yay?nlar?, ?stanbul, 2. bas?m, 2007) ba?l?kl? kitab?n?n son b?l?m?n? okurken i?erideki televizyondan, AKP?lilerin Ba?bakan?...


Kadim dostum Eray Canberk?in R?kn? ?zk?k?le birlikte haz?rlad??? ??m?r Biter ?stanbul Bitmez? (Heyamola Yay?nlar?, ?stanbul, 2. bas?m, 2007) ba?l?kl? kitab?n?n son b?l?m?n? okurken i?erideki televizyondan, AKP?lilerin Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an??n se?ti?i, Meclis?teki, parmak say?s? fazla olan AKP?lilerin onaylad??? AKP Cumhuru?nun Ba?? Abdullah G?l??n konu?mas?n? duyuyordum.
Kitab? bitirdikten sonra ??yle bir ge?ti akl?mdan; ?2 trilyonluk cukka i?i?, arkas?ndan da E. Canberk?le R. ?zk?k??n bitmeyece?ini s?yledikleri ?stanbul.
Ahhh sevgili dostlar ah, T?rkiye biterken ?stanbul bitmez mi? Bal gibi biter. Ama ?stanbul?da ya?ayanlar bunu g?rmez. Hani ?ocu?unun boyunun uzay???n?, her g?n evde birlikte olduklar? i?in g?remeyen anne-babalara benziyor ?stanbullular. Onlar da ?stanbul?un bitti?ini g?rm?yorlar.
2 g?n ya?mur ya?maz ?stanbul?da, kurakl?k olur. 2 damla ya?mur ya?ar, sular-seller basar bir?ok yeri. 50 y?l kadar ?nce bir Frans?z gazeteci gelmi?ti ?stanbul?a. ??yle demi?ti adam: ?3. D?nya Sava?? ??kt??? zaman, T?rkiye?ye atom bombas? ya da hidrojen bombas? at?lmas?na gerek yok. G?nder 3-5 ya?mur bulutu, T?rkiye?nin i?i tamam...? Haks?z m?yd? adam?
?stanbul?un, d?nyan?n k?lt?r ba?kenti olaca?? ?ovlar? yap?l?r, ama ayn? zamanda tiyatro binalar? y?k?lmak istenir, Haydarpa?a ve ?evresi pe?ke? masas?na yat?r?l?r. AKP?lilerin Sat?? Bakan? Kemal Unak?tan, ?stanbul k?lt?r ba?kenti olmadan ?nce Topkap? Saray??n? da, Hisar?lar? da, Surlar?? da i?porta tezgah?na yat?r?r. Denizi bile satan adam, bunu yapmaktan aciz mi sanki?!..
?stanbul ?un her yerine dev?sa T?rk bayra?? asma ?ovu yap?l?rken ABD?si, AB?si, Dubai?si vb. el koyar ?stanbul?a. Yak?nda Papua Yeni Gine de s?z sahibi olursa ?stanbul?da, sak?n ?a??rmay?n.
??m?r Biter ?stanbul Bitmez? diyor Canberk?le ?zk?k. Asl?nda bir yerde hakl?lar da. ??nk? h?l? tam olarak bitiremediler ?stanbul?u, bilumum ya?mac?lar ve talanc?lar ?etesi.
Bana g?re bir sineroman gibiydi bu kitap. 2 kahraman? gezerek, konu?arak ya?at?yordu ?stanbul?un ?stanbul yakas?n?n Suri?i?ni. Herhalde bu y?zden C. Aral, TV belgeseli haz?rlam??t? bu kitaptan yola ??karak. (?ZTV?de 2 b?l?m?n? izleyebilmi?tim ancak.)
Ya?am?m?n b?y?k bir b?l?m?n? neredeyse ad?m ad?m dola?t???m yerleri anlat?yorlard?.
Sultanahmet ve ?evresi. 30 y?l?m ge?mi?ti oralarda. H?l? da bir aya??m orada ya... Sonra Topkap? Saray?. 1969?da ni?an t?renimiz orada yap?lm??t?, polislerin ku?kulu bak??lar? aras?nda? ?emberlita?, Beyaz?t, Kad?rga; Emin?n?, Kapal??ar??, S?leymaniye, Sara?haneba??, Unkapan?, Fatih, Edirnekap? ve sonunda Aksaray?la Kocamustafapa?a...
Ya?aya ya?aya, doya doya, i?e i?e okudum. Ve her sat?r?nda bir an?m? ya?ad?m. 27 May?s 1960 g?nleri, ?imdi ?Hat?rla Sevgili? olan, ?Hat?rla Menderes, o mesut geceyi, K?tahya yolunda yedi?in tekmeyi? ?ark?lar?n?; T?rkiye?nin ilk kad?n-erkek karma futbol tak?m?n?n zaferlerini; C?neyt T?relleri, M?jdat Gezenleri, Genco Erkallar? ve di?erlerini; Aksaray gecelerini, Avni Dilligil?li, G?n?l Bayhan?l?, Tuncer?li, Ayton?lu, Sezer Tansu??lu, Bilge Karasu?lu...
Ya Surd???, Beyo?lu ve Kad?k?y yakalar? da olsayd? kitapta?!. 2 bin 500 sayfal?k bir ?Kutsal ?syan? ??kard? ortaya. O zaman da ben, ?Ahhh Canberk ve ?zk?k, y?kt?n?z beni? derdim. ??nk? 3 y?ld?r g?rm?yordum ?stanbul?u?
Neyse, eyl?l?n sonlar?nda, TYS?nin ba?ar?l?(!) y?neticileri sayesinde kayyumun eline d??memesi i?in yap?lacak olan ?Acil Genel Kurulu? dolay?s?yla ?zmirli arkada?lar?mla birlikte ?stanbul?a gelece?im. Sonra arkada?lar?m d?necek ve ben bir s?re kalaca??m. Elimde ??m?r Biter ?stanbul Bitmez? kitab?yla Suri?i?ni ya?ayaca??m birka? g?n. Sonra Beyo?lu?nu, 18. y?zy?l Paris soka??n?, kiliseleri gezece?im. ?araps?z risotto yemeyece?im ama bira i?ip kokore? yiyece?im.
?u ?stanbul, Singapur?la?madan ?nce bir kez daha, ?Benim ?stanbul?um geldi? diye yeniden ya?amak istiyorum. Eray Canberk?le R?kn? ?zk?k??n kitab?, itti beni arkadan.
B?lent Habora
www.evrensel.net