Fotoğraf: Evrensel

Bienal zaman?!

?stanbul K?lt?r Sanat Vakf? (?KSV) taraf?ndan ger?ekle?tirilecek olan ve ana temas? ?inli k?rat?r Hou Hanru taraf?ndan ??mkans?z De?il, ?stelik Gerekli ? K?resel Sava? ?a??nda ?yimserlik? olarak belirlenen 10. Uluslararas? ...


?stanbul K?lt?r Sanat Vakf? (?KSV) taraf?ndan ger?ekle?tirilecek olan ve ana temas? ?inli k?rat?r Hou Hanru taraf?ndan ??mkans?z De?il, ?stelik Gerekli ? K?resel Sava? ?a??nda ?yimserlik? olarak belirlenen 10. Uluslararas? ?stanbul Bienali 8 Eyl?l-4 Kas?m tarihinde ?stanbullular ile bulu?acak.
Daha ?nce Gwangju ve Venedik Bienalleri?nde de k?rat?rl?k ve sanat ele?tirmenli?i yapan ?inli Hou Hanru?nun k?rat?rl???n? ?stlendi?i 10. Uluslararas? ?stanbul Bienali kapsam?nda, Atat?rk K?lt?r Merkezi, ?stanbul Manifaturac?lar ?ar??s? ve Tophane?deki 3 No?lu Antrepo olmak ?zere 3 ana sergi mekan?nda 35 ?lkeden yakla??k 100 sanat?? grubunun 150?yi a?k?n projesi sergilenecek. Bienal?de ayr?ca ?stanbul?un ?e?itli b?lgelerine yay?lm?? 13 ?zel proje de yer alacak. Ana temas? kurat?r Hou Hanru taraf?ndan ??mk?ns?z De?il, ?stelik Gerekli ? K?resel Sava? ?a??nda ?yimserlik? olarak belirlenen Bienal, bu y?l modernli?in karma??k ve ?e?itli bi?imleri ile ilgili farkl? k?lt?rel ba?lamlar? ve sanatsal g?r??leri ortaya ??karman?n bir yolu olarak kentsel olgulara ve mimari ger?ekli?e odaklanacak. 10. Uluslararas? ?stanbul Bienali bir tema ?evresinde d?zenlenmi? geleneksel anlay??ta bir sergi olmayacak; aksine ortak zekaya dayal? sanatsal ?retimi ve fiziksel mekanlarla ili?kiye girmenin ya?ayan s?recini vurgulayacak.
?ld?r?len gazeteciler an?l?yor
G?ncel sanat?n en yeni ?rneklerinin sergilenece?i bienal kapsam?nda Avusturya do?umlu sanat?? Rainer Ganahl??n ?In Memoriam-Bicycling Istanbul?s Topography of Journalist Murders? / (?stanbul?da ?ld?r?len Gazeteciler An?s?na....? ismini verdi?i s?rad??? video ?al??mas?yla yer alacak. Ganahl, ?stanbul?da ?ld?r?len gazetecilerin cinayet yerlerinin topografyas?n? bisikletiyle dola?arak, her gazetecinin an?s?na bir ?i?ek ve isim, tarih bilgisi i?eren bir not b?rakacak. Ganahl??n listesinde 1909 y?l?nda ?ttihat Terakki taraf?ndan ?ld?r?len Hasan Fehmi?den ba?layarak aralar?nda Abdi ?pek?i, ?etin Eme?, Turan Dursun, Metin G?ktepe ve en son bu y?l ?ld?r?len Hrant Dink?in yer ald??? 30?a yak?n gazetecinin ismi var.
Atom Egoyan da kat?l?yor
Bienale bu y?l T?rkiye?den Apartman Projesi, Sel?uk Artut, Kutlu? Ataman, Fikret Atay, Ramazan Bayrako?lu, Ege Berensel - Serhat H. Yal??nkaya - Banu Ornat, Banu Cenneto?lu, Burak Delier, Extram?cadele, ?dil Elveri? - Zeren G?ktan, Hafriyat, Erdem Helvac?o?lu, Emre H?ner, K2, ?mer Ali Kazma, Ferhat ?zg?r, studioKAHEM ve Sarkis kat?l?yor. T?rkiye?de ?ok tart???lan ?Ararat? filminin y?netmeni Atom Egoyan da bienalin yabanc? konuklar? aras?nda bulunuyor. Egoyan, bienale bir eseriyle kat?lacak ancak T?rkiye?ye gelmeyecek. Egoyan??n 2002 y?l?nda ?ekti?i ve Ermeni soyk?r?m?n? anlatan ?Ararat? (A?r? Da??) filmi T?rkiye?de b?y?k tepkiye neden olmu?, filmin T?rkiye haklar?n? sat?n alan Belge Film, gelen tepkiler ?zerine filmin T?rkiye?deki g?sterimini iptal etmi?ti.
10. Uluslararas? ?stanbul Bienali?ne kat?lacak di?er yabanc? sanat??lardan baz?lar? ise ?unlar: Hamra Abbas, Vahram Aghasyan, Buthayna Ali, Allora Calzadilla, Jonathan Barnbrook, Justin Bennett, Ursula Biemann, Bik Van der Pol, Cao Fei, Lia Chaia, Paul Chan, Chen Hui-Chiao, Chen Chieh-Jen, Claire Fontaine, Teddy Cruz, Nancy Davenport, Christoph Fink, Nina Fischer - Maroan El Sani, Vicky Funari - Sergio de la Torre, Bodil Furu - Beate Petersen, Rainer Ganahl, Jean Baptiste Ganne, Gimhongsok, Ren?e Green, Ivan Grubanov, Ha Za Vu Zu, Lordy Rodriguez, Sam Samore, Fernando Sanchez Castillo, Allan Sekula, Taro Shinoda, Sophia Tabatadze. (?stanbul/EVRENSEL)

B?t?n d?nyada kabul g?r?yor
1987 y?l?ndan beri ger?ekle?tirilen Uluslararas? ?stanbul Bienali, b?t?n d?nyada kabul g?ren bir sanatsal ve k?lt?rel etkinlik olarak kabul ediliyor. Ba?lang?c?ndan itibaren bienal ?e?itli temalar? konu edinerek, ?u isimlerin kurat?rl???nde ger?ekle?tirildi:
1. (1987) ? Uluslar aras? ?a?da? Sanat Sergileri
2. (1989) - Geleneksel Mekanlarda ?a?da? Sanat, genel koordinat?r. Beral Madra
3. (1992) ? K?lt?rel Farkl?l?klar, y?netmen: Vas?f Kortun
4. (1995) ? Or?ent/At?on, k?rat?r: Rene Block
5. (1997) ? Ya?am, G?zellik, ?eviriler/Aktar?mlar ve Di?er G??l?kler ?st?ne, k?rat?r:Rosa Martinez
6. (1999) ? Tutku ve Dalga, k?rat?r: Paolo Colombo
7. (2001) ? Egoka?, k?rat?r: Yuko Hasegawa
8. (2003) ? ?iirsel Adalet, k?rat?r: Dan Cameron
9. (2005) ? ?stanbul, k?rat?rler: Vas?f Kortun, Charles Esche
www.evrensel.net