Fotoğraf: AA

Pavarotti kansere yenildi

Ku?a??n?n en b?y?k tenoru olarak adland?r?lan ?talyan opera sanat??s? Luciano Pavarotti, ya?am?na veda etti. Bir s?reden beri pankreas kanserine kar?? m?cadele veren 71 ya??ndaki d?nyaca ?nl? sanat?? Pavarotti, ...


Ku?a??n?n en b?y?k tenoru olarak adland?r?lan ?talyan opera sanat??s? Luciano Pavarotti, ya?am?na veda etti. Bir s?reden beri pankreas kanserine kar?? m?cadele veren 71 ya??ndaki d?nyaca ?nl? sanat?? Pavarotti, do?du?u Modena?daki evinde hayat?n? kaybetti. Pavarotti?nin menejeri Terri Robson, ?Pavarotti, ?l?m?ne neden olan pankreas kanserine kar?? uzun ve zorlu bir sava? verdi? dedi.
Ku?a??n?n en b?y?k tenorlar?ndan biri olarak adland?r?lan Luciano Pavarotti, son olarak iki y?l ?nce Torino?daki K?? Olimpiyatlar? s?ras?nda sahneye ??km??t?. Luciano Pavarotti, ?zellikle Puccini?nin Turandot operas?n?n sonundaki Nessun Dorma aryas?n? muhte?em olarak de?erlendirilen yorumlamas?yla bilinirdi. Pavarotti?nin son verdi?i konser ise bundan bir y?l ?nce Tayvan?dayd?. Tosca da 2004?te rol ald??? son opera oldu. Pavarotti?nin, alb?mleriyle sadece klasik m?zik alan?nda de?il m?zik piyasas?n?n genelinde en ?ok sat?? yakalayan isimlerden biri oldu?una da dikkat ?ekiliyor.
45 y?ld?r sahnelerdeydi
2 Ekim 1935?te ?talya?n?n Modena kentinde d?nyaya gelen Pavarotti?yi m?zikle, ayn? zamanda amat?r bir tenor olan f?r?nc? babas?n?n tan??t?rd??? an?msat?l?yor.
19 ya??nda ciddi bir m?zik e?itimi almaya ba?layan Pavarotti, ilk olarak 29 Nisan 1961?de sahneye ??kt?. New York?taki Metropolitan Operas??nda Jose Carreras ve Placido Domingo?nun kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen ??? Tenor? konserleri tarihe ge?en Pavarotti?nin, 1990?da ?talya?da d?zenlenen futbol D?nya Kupas??n?n temas? olarak kendi seslendirdi?i Nessun Dorma aryas?n?n se?ilmesinin dinleyici kitlesini m?thi? bir ?ekilde geli?tirdi?i yorumu yap?l?yor. ?ampiyona s?ras?nda ?ef Zubin Mehta y?netiminde, Carreras ve Domingo ile beraber verdi?i konseri t?m zamanlar?n en ?nemli klasik m?zik konserlerinden biri kabul edilirken, konserin kayd? da en fazla satan klasik m?zik alb?m? oldu. D?nya genelinde hayran kitlesi olu?turan Pavarotti, s?cak g?l?msemesiyle, Neapolitan folk ?ark?lar?n? s?yledi?i s?rada terini sildi?i beyaz mendiliyle, pop ?ark?c?lar?yla yapt??? d?etlerle, on binlerce ki?iye hitap etti?i stadyum konserleriyle, Bosna sava?? s?ras?nda U2?nin solisti Bono?yla d?zenledi?i konserle ve ne?eli Noel ?ark?lar?yla, Pekin?den Buenos Aires?e t?m sevenlerinin kalbinde iz b?rakt?. 2004 y?l?nda d?nya turu ile sahnelere veda eden Pavarotti ayn? zamanda, gen? isimlere verdi?i derslerle, ve y?r?tt??? yard?m ?al??malar? ile ad?ndan s?z ettirdi. (K?LT?R SERV?S?)

Hakan Aysev: Onun yeri asla dolmayacak
Viyana Devlet Operas??nun kadrolu sanat??lar? aras?nda kat?ld??? 1990 y?l?nda, Luciano Pavarotti ile birlikte ?al??ma f?rsat? bulan ve ?? y?l boyunca ??rencili?ini s?rd?ren ?stanbul Devlet Opera ve Balesi sanat??lar?ndan Hakan Aysev, ?nl? tenorun ?l?m?n? sadece m?zik d?nyas?n?n bir kayb? de?il, insanl???n b?y?k bir kayb? olarak de?erlendirdi.
Hen?z 20 ya??ndayken ??rencisi olma ?ans?na eri?ti?i Pavarotti?den bir sanat??n?n sahnede var olabilmesi ve iyi ?ark? s?yleyebilmesi i?in ilk ?nce insanl?k vas?flar?n? kullanabiliyor olabilmesi gerekti?ini ??rendi?ini s?yleyen Aysev, o ?? y?l i?in ??yle de?erlendirdi. ??ok ?ok g?zeldi. Luciano Pavarotti, benim i?in bir idol oldu. O ?? y?lda, onun ilk ?nce insan olabilmeyi ba?ard???n? g?zlemledim ve onu i?ime sindirmeye ?al??t?m. Bir sanat??n?n nas?l olmas? gerekti?ini ??rendim.?
??nsanl???n b?y?k bir kayb? olarak d???n?yorum, Pavarotti?nin vefat etmesini. ??nk? o inan?lmaz kariyerinin, efsane olmu? kariyerinin yan?nda, ger?ekten ?ocuksu yap?s?yla, g?ler y?z?yle, sevecenli?i, sempatik tav?rlar? ve insanlarla aras?na bariyer koymamas?yla da insan olmay? ba?arabilmi? bir insand?? diyen Aysev, bu nedenle ?nl? tenorla birlikte ?al??man?n sadece sanatsal anlamda de?il, insani de?erler anlam?nda da kendisine ?ok ?ey katt???n? s?yledi.
Bu de?erlerin kendisi i?in olduk?a ?nemli oldu?unu ifade eden Aysev, ??nsani ?zelliklerle beraber bu kadar m?kemmel bir kar???m ben tan?m?yorum. San?yorum ??kmayacak da? diyerek, Pavorotti?nin yerinin asla dolmayaca??n?n alt?n? ?izdi.
?nl? tenorun ?Beni yaln?zca opera sanat??s? olarak an?n? s?zlerini de de?erlendiren Aysev, tenorun bu s?zlerinin de onun b?y?k bir sanat?? oldu?unu bir g?stergesi oldu?unu belirterek, ?O yoldan, ben de olmak ?zere, bir?ok insan y?r?yecektir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net