KONUM

  • Cumhurba?kan? G?l, ilk yurti?i gezisini B?lge?ye yapacak. G?l??n Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t?la birlikte yapaca?? ziyaret, 11 Eyl?l?de Van?da ba?layacak; Ba?kale, Y?ksekova, Hakkari, Siirt ve ??rnak??n ard?ndan 14 Eyl?l?de Diyarbak?r?da sona erecek.

    Cumhurba?kan? G?l, ilk yurti?i gezisini B?lge?ye yapacak. G?l??n Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t?la birlikte yapaca?? ziyaret, 11 Eyl?l?de Van?da ba?layacak; Ba?kale, Y?ksekova, Hakkari, Siirt ve ??rnak??n ard?ndan 14 Eyl?l?de Diyarbak?r?da sona erecek. B?lge?ye yap?lan bu ortak gezi ile G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinden ?nce ve se?ildi?i ilk g?nlerde g?ndeme getirilen ?at??ma ve krizin, yerini bir i?birli?i ve uyuma b?rakt??? mesaj? verilmek istenmektedir. B?lge?de hassasiyetlerin artt??? bir d?nemde ger?ekle?tirilen bu ziyaret, D??i?leri Bakanl??? d?neminde, Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu Ba?kanl??? da yapan G?l??n ve ayn? zamanda AKP?nin K?rt sorunu konusunda Genelkurmay??n politikalar?n? destekledi?ini, daha do?rusu Genelkurmay politikalar?na teslim olduklar?n? g?steren bir ad?m olarak anla??lmal?d?r. H?k?met program?nda K?rt sorununun bir ?ter?r ve g?venlik sorunu? olarak yer almas?, Ba?bakan Erdo?an??n DTP?li milletvekilleri ve Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?le yapt??? polemikler, DTP?li y?neticiler ?zerindeki bask?lar?n yo?unla?t?r?lmas? gibi geli?meler de bu y?nde bir tutuma i?aret etmektedir. Genelkurmay?a destek gezisine ??kacak olan G?l, ge?ti?imiz g?nlerde Genelkurmay??n hassas oldu?u Irak Cumhurba?kan? Talabani ile g?r??me konusunda olumlu sinyaller vermi?ti. Ayn? d?nemde Talabani?nin Irak?taki PKK unsurlar?n?n ?lkeyi terk etmesi y?n?nde a??klama yapmas?, olas? g?r??me ve i?birli?i i?in K?rt sorununun PKK ?zerinden bir pazarl?k konusu haline getirilece?ini g?stermektedir. Cumhurba?kan? G?l ve AKP?nin, Talabani ve G?ney?deki K?rt h?k?meti ile g?r??me y?nelimi i?inde olmas?, k?sa vadede Genelkurmay??n politikalar?yla ?eli?ir bir durum olarak g?r?nmektedir. Ama zaten g?? ve varl???n? ABD politikalar?na ba?l?l???na bor?lu olan AKP?ye bi?ilen rol, bu ?eli?kinin ABD?nin ??karlar? do?rultusunda ??z?m?ne hizmet etmesidir. Bu bak?mdan AKP?nin, i?eride K?rt sorununu Genelkurmay??n iradesine terk etmesi ama s?n?r?n ?tesinde bu iradeyi ABD politikalar?na yedekleyecek ad?mlar atmas?, kendisine bi?ilen role ba?l? olarak geli?tirilen bir tutum olmaktad?r. Se?im s?reciyle ilgili olarak yap?lan de?erlendirmelerde, AKP?nin b?lgedeki oyunu art?rmas?nda, ?zellikle K?rt sorununun sava? ve ?iddet politikalar? ile ??z?m?ne kar?? ??kt??? y?n?ndeki inan? ve beklentilerin ?nemli bir etkisinin oldu?u bir?ok ?evre taraf?ndan dile getirilmi?ti. Oysa AKP?nin b?lgedeki g?? ve etkisini art?rmas?, sorunun demokratik bar????l ??z?m? y?n?ndeki beklentilerin kar??lanmas? bir tarafa, K?rt halk?n?n demokratik istemlerine kar?? y?nelimin daha g??l? ve ?ok y?nl? olarak g?ndeme getirilmesine yol a?m??t?r. K?rt halk?n?n se?ilmi? milletvekillerinin bir yandan yarg?lama tehdidi ve ?te yandan ?Neden ter?r ?rg?t? demiyorsunuz? gibi s?ylemler ?zerinden bask? alt?na al?narak hizaya getirilmek istenmesi, DTP?li belediyeler ile y?neticilerin hedef haline getirilmesi, b?lgede yayg?nla?t?r?lan operasyonlar, OHAL?in devam? olarak ge?ici g?venlik b?lgesi ilan edilen Siirt, ??rnak, Hakkari?de bu uygulaman?n ?? ay daha uzat?lmas?? Yap?lmak istenen a??kt?r: Bask? ve ?iddet politikalar? ile K?rt hareketinin yal?t?l?p etkisizle?tirilmesi ve bo?lu?un AKP taraf?ndan doldurulmas?... G?l??n Genelkurmay ba?kan? ile kol kola B?lge gezisine ??kmas?n?n ve Erdo?an??n meydan okumalar?n?n alt?nda yatan ger?eklik budur.G?l??n ziyaret edece?i b?lgelerde K?rt halk? taraf?ndan ?lay?k?yla? kar??lanmas?, bu gerici hesaplar?n bo?a ??kart?lmas? bak?m?ndan ?nemli bir ad?m olacakt?r.
    ?etin Diyar
    www.evrensel.net