Yal??nda? de?il T?S?AD konu?tu

Se?imlerin ard?ndan AKP?ye oy veren emek?i vatanda?lar beklenti i?erisine girerken, ayn? ?eyi sermaye s?n?f? i?in s?ylemek zor. Se?im sonu?lar?ndan memnun olmalar?na ra?men sermaye ?rg?tleri, i?i s?k? tutarak se?imlerin ard?ndan h?k?met ?zerinde ba?latt?klar? bask?lar?n? art?rarak s?rd?r?yor


Se?imlerin ard?ndan AKP?ye oy veren emek?i vatanda?lar beklenti i?erisine girerken, ayn? ?eyi sermaye s?n?f? i?in s?ylemek zor. Se?im sonu?lar?ndan memnun olmalar?na ra?men sermaye ?rg?tleri, i?i s?k? tutarak se?imlerin ard?ndan h?k?met ?zerinde ba?latt?klar? bask?lar?n? art?rarak s?rd?r?yor.
Yeni h?k?meti kurma ?al??malar?n?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan s?rd?r?ld??? ve dolay?s?yla h?k?met program?n?n hen?z a??klanmad??? d?nemde ilk olarak, T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB) sahne ald?! ?? d?nyas?n?n ?at? ?rg?t? TOBB, 60. H?k?met i?in yeni bir ekonomi paketi tasla?? haz?rlayarak Ba?bakan Erdo?an?a sundu. Paketi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a sunan Birlik Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu, oyunu y?zde 47?lere ??karm?? AKP?den, kendi ??karlar? do?rultusunda kararl?l?k beklediklerini deklare etti: ?Say?n Erdo?an ba?kanl???ndaki 60. H?k?met?in, bu f?rsat? de?erlendirerek yeni bir iktisadi reform hamlesini ba?latmas?n? bekliyoruz.?
Raporda, istihdam ?zerindeki vergi y?klerinin kald?r?lmas?, sanayicinin rekabet g?c?n?n art?r?lmas?, enerji fiyatlar?n?n d?zenlenmesi ve yar?m kalan yap?sal reformlara devam edilmesi gibi kapsaml? ?neriler bulunuyordu: ??stihdam ?zerindeki y?kler hafiflesin, sekt?rel ve b?lgesel te?viklere ge?elim, yat?r?m indirimi uygulamas?na geri d?n?n, enerji alan?nda yat?r?mlar cazip k?l?ns?n, yenilenebilir enerji kayna??na ?ncelik verin, vergi sistemi t?m?yle g?zden ge?irilsin, Sosyal G?venlik Reformu h?zla tamamlans?n...? TOOB ba?kan?, ayn? d?nemlerde ?e?itli bas?n organlar?na yapt??? a??klamalarda i?in s?k? tutulmas?n? istiyordu. Ekonomide AB ??pas?n?n giderek zay?flad???n? ve 2008?de program?n sona erecek olmas? nedeniyle de IMF ??pas?n?n g?c?n? kaybetti?ini s?yleyen Ba?kan Hisarc?kl?o?lu, yeni bir yerel ??pa ?zerinde ?al???lmas?n? ?neriyordu. Yani uluslararas? kontrol ve bask? kurumlar? olmadan, kraldan daha kralc? olunarak, sermaye lehine oto kontrol talep ediyordu.
H?k?met program?n?n ard?ndan...
Kabine ?yeleri ve h?k?met program? a??klanmadan, sermayenin beklenti ve taleplerinin en yal?n hali TOBB arac???yla duyurulmu?tu. H?k?met program? a??kland?ktan sonra ise sermayenin tepkisini a???a ??karan s?zler, T?rk Sanayicileri ve ??adamlar? Derne?i (T?S?AD) Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda??dan geldi. Hatay??n ?skenderun il?esinde, T?rk Giri?im ve ?? D?nyas? Konfederasyonu Ba?kanlar Konseyi?nde konu?an Yal??nda?, h?k?mete ?sert? diye yorumlanan g?ndermelerde bulundu. Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin s?recin ?effaf olmas?n? isteyen Yal??nda?, yeni olu?an h?k?metin ve program?n?n beklentileri kar??lamaktan uzak oldu?unu belirtti. Kimilerince, ?Bu fikirler han?mefendinin ?ahsi g?r???d?r? yakla??m?yla kar??lanan Yal??nda???n ??k??? bireysel midir?
Oysa Ya??nda???n s?yledikleri, ?z? itibariyle sermayenin kayg? ve beklentilerinin bir ?zetidir. T?S?AD??n be? eski ba?kan?n?n da Yal??nda???n ?skenderun?da yapt??? konu?man?n alt?na imza att?klar?n? s?ylemesi, bu durumun g?stergesidir. Zaten T?S?AD ba?kan?n?n bireysel ??k?? yapmas?n? beklemek de safl?k olurdu. Anayasa haz?rl???, h?k?met program? ve kadrola?mayla ilgili olarak dile getirilenler, ?lke sermayesinin ba?at temsilcilerinin ortak fikirleridir.
?lk defa dillendirilmiyor
AKP, 3 Kas?m se?imlerinde oturdu?u iktidar koltu?unun olanaklar?n? elinde tutmak i?in ?u s?n?rlar i?erisinde hareket edece?inin i?aretlerini vermi?ti: T?S?AD?da cisimle?en b?y?k sermaye, ABD ve AB gibi emperyalist kutuplar?n bile?kesi olan egemen bloktan gelecek talepler kabul edilecek. Muhafazakar, demokratl?k duruma g?re esnetilerek bazen liberal, bazen milliyet?i, ihtiyaca g?re de ?mmet?i bi?imler alacak.
B?t?n hizmet a?k?na ra?men b?y?k sermaye ile AKP aras?ndaki ili?kide gerilimler, 22 Temmuz se?imleri ?ncesinde de ya?and?. ??nk? AKP, sermaye lehine hizmet verirken bir yandan da T?rkiye sermayesinin ba?at temsilcisi T?S?AD??n konumunu tehdit edecek geli?melere de olanak sa?lam??t?. T?rkiye?ye gelen yabanc? sermaye i?erisinde ??slami sermaye? ?nemli bir yer tutmaya ba?lad?. ?zelle?tirmeler yoluyla kamu kaynaklar?, AKP?yi destekleyen sermaye gruplar?na aktar?lm??t?. Benzeri geli?meler, elbette T?S?AD??n konumunu tehdit ediyordu. Yan? s?ra bu geli?meler, T?rkiye?nin kapitalist geli?im s?reci i?erisinde eklenme ?abas? verdi?i merkezin (ABD-AB) farkl?la?mas?na da yol a??yordu.
Oysa AKP?den beklenen, s?n?rlar?n a??lmamas?yd?; Suudi, K?rfez sermayesiyle olan ili?kilerin potansiyeli b?y?k sermayeyle payla??lmal?yd?. Bunlar, AKP taraf?ndan unutuldu?unda laik-?eriat?? ?at??mas? k??k?rt?l?yor, sorun toplumsal alana ba?ka bi?imler alt?nda yans?t?l?yordu. Bazen de T?S?AD ad?na ?mer Sabanc? (d?nemin ba?kan?), AKP?nin kar??s?na dikilip demokratikle?meden ekonomi politikalar?na uzanan alanda eksikliklere dikkat ?ekerek h?k?mete i?aret fi?e?i g?nderiyordu. T?S?AD??n baz? Y?ksek ?sti?are Konseyi toplant?lar?nda h?k?met, muhalefet ve ordunun da i?inde bulundu?u kesimlere mesajlar yollan?yordu.
H?k?mete hat?rlatma
Yal??nda???n bug?n yapt???, bir ?nceki h?k?met d?neminde s?k?a ya?and??? gibi, h?k?mete g?revlerinin hat?rlat?lmas?d?r. T?rkiye ve uluslararas? ekonomideki geli?melere de?inen Yal??nda???n konu?mas?ndaki ?u s?zler, sermayenin ekonomik isteklerinin ?zetidir: ?B?t?n bu sayd???m?z unsurlar, ekonomi politikalar?n?n yeniden ve ?ok y?nl? bi?imde ele al?nmas? gerekti?ini g?steriyor. Bu y?zden ?Yapt?klar?m?z, yapacaklar?m?z?n teminat?d?r? demek, yeni d?nemde yeterli olmayacakt?r. Buna kar??l?k, h?k?met program?na bakt???m?zda, se?im beyannamesinin gerisinde kald???n?, cesur ve a??k olmaktan uzakla?t???n? g?r?yoruz. Se?im beyannamesinde yer verilmi? olan bir dizi ?nemli ve somut politikalar?n, nedense h?k?met program?nda yer almad???n? g?r?yoruz. Bu d?nemde i? d?nyas? a??s?ndan ?ok ?nemli olan kay?t d??? ekonomiyle m?cadele, finansal piyasalar ve sanayi ile ilgili somut ?nerilerin, h?k?met program?nda yer almam?? olmas?na bir anlam veremiyoruz.?
Yal??nda???n Anayasa?ya ili?kin ?Yeni Anayasa, 84 y?ll?k Cumhuriyet kazan?mlar?n? ve temel de?erlerini eksiksiz olarak yans?tmal?d?r. Yeni bir Anayasa?n?n haz?rlanma s?reci ?effaf olmal?d?r? ?eklindeki s?zleri, toplumun kendi kayg?lar?n?n bir ?r?n?d?r. Kapitalizmin ?nceki d?neminden kalan, bug?ne hen?z ayak uyduramam?? ba?ta Anayasa olmak ?zere yasalar ve baz? kurumlar?n de?i?mesini, T?S?AD istemektedir. Ama de?i?imin kendi beklenti ve denetimlerinden uzak olmas?na itiraz etmektedir. Dengeleri g?zetmeyen bir tarz? kabul etmemektedir. ??effafl?k? vurgusu da anlay??? da bundan ibarettir.
S?n?fsal ku?atma
H?k?mete s?k s?k laiklik uyar?s?nda bulunan, demokratik d?zenlemelerden bahseden Yal??nda???n niyeti, ?u c?mlelerde yatmaktad?r: ?T?rkiye?de serbest piyasa ekonomisinin kal?c?l???n? sa?lamak i?in toplumsal uzla?ma kanallar? a??k, geni? kat?l?ml?, ?o?ulcu demokratik bir siyasal yap? zorunludur.?
Ucuz ve nitelikli i??i ?zerine politikalar?n, tar?mdaki yap?sal d?n???m?n, sosyal g?venlik politikalar?n?n sermaye lehine d?zenlenmesinin, kentsel d?n???m?n yap?lmas?d?r AKP?den beklenen. Bu yolda hata istemiyor sermayenin ba?temsilcileri. Bu y?zdendir Yal??nda???n, ?Y?zde 47?ye yak?n bir oy alarak Say?n Ba?bakan??n deyimiyle toplumsal merkeze yerle?mi? bir partinin, ge?mi? hatalar?n? tekrarlamayacak bir vizyona, iradeye ve ?zg?vene sahip hale gelmi? oldu?una inanmak istiyor ve bunun h?k?met icraat?na da yans?mas?n? bekliyoruz? vurgusu...
Demokratik d?zenleme, Anayasa de?i?ikli?i, laiklik vurgular?n?n t?m?, sermayenin s?n?fsal ??karlar? do?rultusunda AKP?nin ku?at?lmas?d?r.
B?lent Falakao?lu
www.evrensel.net