13 Eylül 2007 00:00

MERCEK

D?n, Kenan Evren ba?kanl???ndaki generaller ?etesinin 12 Eyl?l 80?de ger?ekle?tirdikleri darbenin 27. y?l d?n?m?yd?. Bas?n ajanslar?, gazeteler, kitle ?rg?tlerinin y?neticileri, fa?ist cuntan?n emperyalizm ve i?birlik?i ...

Paylaş

D?n, Kenan Evren ba?kanl???ndaki generaller ?etesinin 12 Eyl?l 80?de ger?ekle?tirdikleri darbenin 27. y?l d?n?m?yd?. Bas?n ajanslar?, gazeteler, kitle ?rg?tlerinin y?neticileri, fa?ist cuntan?n emperyalizm ve i?birlik?i b?y?k sermaye ad?na giri?ti?i toplumsal d?zenlemenin 27 y?l sonra da devam etmekte olan etki ve sonu?lar?na yeniden dikkat ?ektiler. 650 bin ki?inin g?zalt?na al?nd???; 1 milyon 683 bin ki?inin fi?lendi?i (sonraki s?re?te fi?leme i?i on milyonlar? kapsayacak bi?imde s?rd?r?ld?); i?kence, g?zalt?, ev ve sokak bask?nlar?nda y?zlerce ki?inin katledildi?i, idam cezas? verilen 517 ki?iden 50?sinin as?ld??? vs. vb. veriler ?zerinden cunta ve sonras? d?nemde ya?ananlara yeniden i?aret edildi.
Cuntaba?? Evren, 12 Eyl?l darbesinin ger?ek ama? ve hedeflerini, 12 Eyl?l ?80- saat 004.00?te radyo ve televizyonlarda ilan edilen ?darbe gerek?eleri? aras?nda de?il sonraki y?llarda a??klad?. Generaller, ?emir komuta zinciri i?inde ve emirle?, 24 Ocak Kararlar? diye bilenen ve IMF-D?nya Bankas? taraf?ndan programlan?p i?birlik?i b?y?k burjuvazinin de ??karlar?na uygun g?rd??? ve Demirel h?k?meti taraf?ndan uygulanmas?nda zorluklarla kar??la??lan ekonomik-sosyal sald?r? politikalar?n? prati?e ge?irmenin, darbe ama?lar? aras?nda ?nemli yer tuttu?unu, Evren?in a?z?ndan itiraf ettiler. Askeri cunta, i?ba??na gelirken de, T. ?zal gibi uluslararas? sermayenin tetik?isi bir ki?i y?netiminde politikalar?n? ?sivil? giysi i?inde s?rd?r?rlerken de, eylem ve politikalar?n? ?sol ve sa? anar?iyi durdurma? gibi bir gerek?eyle izaha ?al??t?lar. Bu ?gerek?e?, sendikalardan ?Halk Evleri?ne; k?t?phanelerden m?zik okullar?na; dernek, kitle ?rg?t?, parti, k?saca toplumun ezilen ve s?m?r?len s?n?f ve kesimlerinin ?u ya da bu bi?imde talep ve ??karlar?n? savunmak ?zere olu?turduklar? kurulu?lar? y?kmay? ve b?y?k sermayenin ??karlar?na uygun olarak yeniden d?zenlenmesine, ?hakl?l?k?(!) ?rt?s? ?ekiyordu.
12 Eyl?l cuntas?n?n olu?turdu?u ve tekelci burjuvazinin ??karlar?n?n her ko?ul alt?nda savunulmas? ve korunmas? hatt?na oturtulan toplumsal d?zenleme ve y?netme anlay???, i? ve d?? etkenler; i??i ve emek?ilerin ?zellikle ileri kesimlerinin muhalefeti ve burjuva politikas?n?n kitlelerin yedeklenmesi ve sosyal patlamalara g?t?recek emek?i ?fkesinin ?yumu?at?lmas?? ihtiyac? sonucu, ?uras?ndan buras?ndan t?rp?lense de, 27 y?l sonras?nda da esas olarak devam ediyor. Cunta sonras? t?m burjuva h?k?metlerinin i??i s?n?f?, kent ve k?r emek?ileri, K?rtler ve t?m milliyetlerden ezilenler kar??s?ndaki politikalar?, b?y?k sermaye ve emperyalistlerin ??karlar?n? temel alan toplumsal d?zenleme ve y?netme anlay??? ve hedefine ba?l? kald?. Bug?n i?ba??na yeniden gelen AKP H?k?meti de 12 Eyl?l sonras? olu?turulan ortamda boy verip halk?n kar??s?na ??kan din istismarc?s?, gerici ve i?birlik?i burjuva gelene?inin devam?d?r. Generallerin ve CHP gibi partilerin ?ovenist ?at??mac?-gerilim politikalar?na kar?? bir g?r?n?m vererek, ?siville?me?, ?demokratikle?me?; ?inan? ?zg?rl???? vb. iddialarla kitlelerin ?nemli bir kesiminin talep ve duygular?n? istismar etmeyi ba?arabildi. ?imdi, 12 Eyl?l cuntas?n?n ?r?n? Anayasa?n?n ??z??ne dokunmadan, d?zen kurumlar? aras? ili?kilerin yeniden d?zenlenmesi ve baz? ?fazla sivri? yasa maddelerinin daha az tepki ?ekecek ?ekle sokulmas?n? i?eren bir ?sivil anayasa yapma? iddias?yla bu deste?i art?rmaya ?al???yor. Ancak, uluslararas? sermayeyle i?birli?ini, ABD ba?ta olmak ?zere emperyalist b?y?k g??lerin ??karlar?na ba?l?l??? temel alarak ve i??i s?n?f?yla emek?ilerin, K?rtlerle ?e?itli di?er milliyetlerden topluluklar?n bask?yla sindirilmesi ve inkar? politikalar?na ba?l?l???n? da s?rd?r?yor.
AKP; bug?nk? ba?ar?s?n?, bir?ok ba?ka etken ve geli?menin yan? s?ra, kitleler i?indeki ?rg?tl?l???ne; ?rg?tl? ?al??man?n ?nemini kavray???na da bor?ludur. AKP, MHP?nin yan? s?ra kitle ?al??mas?n? ?rg?tl? olarak ele alan ve ?rg?tlenmesini g??lendirme-yayma ve geni?letme hedefiyle s?rd?ren sermaye (burjuva) partisidir. Ku?kusuz bir d?zen partisi olman?n avantaj ve olanaklar?n? kullanmakta; b?y?k burjuvazi ba?ta olmak ?zere orta ve k???k burjuva kesimlerin ??karlar?na seslenmekte ve i??i ve emek?ilerin talep ve inan?lar?n? da istismar ederek kendini onlar?n ?menfaatleri i?in ?al??an bir parti? olarak sunmada sak?nca de?il, yarar g?rmektedir. Bu ?al??mas?n?n sa?lad??? yan?ltma bir yana, onun kitle deste?ini mahallelerde, yoksul semtlerinde, i?yerlerinde, okullarda ve k?ylerde s?rd?rd??? ?al??mayla da sa?lad??? inkar edilemeyecek bir ger?ektir. AKP, 22 Temmuz se?imlerinde sadece ?stanbul?da 150 bin civar?nda insan? seferber etmi?tir. Mahalle ?al??malar?nda kad?nlara ?zel bir rol vermeyi ba?arm??; kitle ?al??mas?n? kitlelerin bulundu?u ?her yere g?t?rme? politikas? izlemi?tir. H?rriyet yazar? C. ?lsever, AKP?nin bu ?al??mas?n?; ?Kom?nist Lenin?in bir ?rg?tlenme modeli olarak in?a etti?i ?k?lcal damarlar teorisi?ni hayata en ba?ar?l? ?ekilde ge?iren AKP?yi kutlar?m!? diye ?verken, ?l?m?ne kar?? oldu?u ?Kom?nist ?rg?tlenme modeli?ne at?fta bulunmaktad?r.
?K?lcal damarlar teorisi?ne; kitleler i?inde derinlemesine ve yayg?nl???na ?rg?tlenmeye; i??i ve emek?ilerin bulunduklar? her yer de ?rg?tlenme; birim ?rg?t? olu?turma ve onun etraf?nda emek?ileri bir araya getirerek talep ve ??karlar? y?n?nde m?cadeleye katmaya en fazla ihtiyac? olan oysa i??i s?n?f? ve kent ve k?r?n yoksullar?-emek?ileridir. ???i s?n?f? ve emek?ilerin, bug?n i?inde tutulduklar? kapitalist s?m?r? cehennemini ve burjuva s?n?f?n hakimiyetini kendi s?n?f ??karlar? y?n?nde a?malar?, bug?nk? da??n?k-dayan??mas?z-?rg?ts?z hareketin bu durumu de?i?tirilmeden m?mk?n de?ildir. 12 Eyl?l cuntas?n?n burjuvazi yarar?na ?dikensiz g?l bah?esi? olu?turma politikas?n?n en b?y?k darbeyi vurdu?u i??i hareketi, gen?lik y???nlar?, K?rtler ve ?teki ezilen kesimlerin bu durumu a?malar?nda, b?ylesine geli?kin bir ?rg?tl? ?al??ma belirleyici bir rol oynayacakt?r. ?leri i??i ve emek?i, uyanan gen? devrimci ve i??i s?n?f? partisi, bug?nk? ?fasit daire?yi k?r?p ge?meden, darl?klar?n? a?madan, darbelerin ve burjuva emperyalist politikan?n ideolojik-politik ve sosyal-k?lt?rel etki ve izlerini silip atacak bir ?rg?tlenmeyi sa?lamak ?zere daha inisiyatifli ve kararl? bir militan ?al??maya soyunmadan sermaye kurumlar? ve partilerinin halk kitlelerini aldatmalar?n? ve yedeklemelerini engelleyemez.
A. Cihan Soylu
ÖNCEKİ HABER

G?l ?iyi niyet? dedi

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa