G?l ?iyi niyet? dedi

Cumhurba?kan? se?ildikten sonraki ilk gezisini Van?a yapan Abdullah G?l, b?lgedeki sorunlar?n ?iyi niyet? s?n?rlar? i?inde ??z?lece?ini s?yledi. Van?da G?l??n kitle ?rg?tleriyle yapt??? g?r??meye ?HD, Mazlum-Der ve KESK gibi ...


Cumhurba?kan? se?ildikten sonraki ilk gezisini Van?a yapan Abdullah G?l, b?lgedeki sorunlar?n ?iyi niyet? s?n?rlar? i?inde ??z?lece?ini s?yledi. Van?da G?l??n kitle ?rg?tleriyle yapt??? g?r??meye ?HD, Mazlum-Der ve KESK gibi ?rg?tlerin ?a?r?lmamas? ele?tirilere neden oldu.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n Van?da kitle ?rg?tleriyle yapt??? g?r??meye kat?lan
Van Barosu Ba?kan? Ayhan ?abuk, G?l?e, ilk gezisine b?lgeden ba?lamas?n?n halk ve b?lge a??s?ndan ?ok anlaml? oldu?unu dile getirdi?ini aktard?. EVRENSEL?e konu?an ?abuk, ?unlar? anlatt?: ?B?lge insan?n?n temel hak ve ?zg?rl?klerin korunmas? ve geli?tirilmesi, toplumsal bar?? ve karde?lik duygular?n?n ?ne ??karacak ad?mlar?n at?lmas? gerekti?ini ilettim. ?lkemizde ya?anan bir ?ok sorunun nedenin, kayna??n?n K?rt sorunu oldu?unu, bu sorunun ??z?m noktas?nda at?lacak ad?mlar ve yap?lacak yeni anayasal d?zenlemeler ile ?lkede huzurun ve toplumsal bar???n ?n?n?n a??laca??n? ifade ettim. Cumhurba?kan?m?z da konu?mas?nda, K?rt sorununu do?rudan telaffuz etmedi ama ?lkede y?llard?r siyaset yapt?klar?n? ve sorunlar?n fark?nda olduklar?n?, bunlar? iyi niyetle ele alarak ??zmeye ?al??acaklar?n? ifade ettiler. ?lkemizdeki ?ok renklilikten, ?ok k?lt?rl?l?kten ve bunlar?n bir zenginlik oldu?undan bahsettiler. Bunun kendisini yeni anayasada ifade etmesi gerekti?ini dile getirdiler. Cumhurba?kan??na ayr?ca, ?lkede toplumsal bar?? ve huzurun sa?lanabilmesi, i?in genel bir af yasas? ??kar?lmas? gerekti?in dile getirdim.?
G?l??n kitle ?rg?tleriyle g?r??mesinin ??ok s?cak? ve ?samimi? ge?ti?ini anlatan Baro Ba?kan? ?abuk, ?Ne var ki, kimi kitle ?rg?tlerinin g?r??meye ?a?r?lmamas? da ele?tiri konusu oldu. ?HD, KESK, Mazlum-Der gibi kitle ?rg?tleri davet edilmemi?ti. Ancak bu valilik taraf?ndan yap?lm??t?. Say?n Cumhurba?kan?m?z?n bu konuda haberdar olup olmad??? konusunda bir bilgim de yok? dedi.
?AKP taraftarlar? ?a?r?lm??t??
DTP Van Milletvekili ?zdal ??er ise, Cumhurba?kan? G?l??n Van?daki program?na kat?ld???n? belirterek, ?Bas?nda anlat?ld??? kadar?yla ?ok yo?un bir halk ilgisi yoktu. Daha ?ok g?stermelik bir ilgi vard?. Tabii cumhurba?kan?n?n buraya gelmesi ilgi uyand?rm??t?. Ama alanlar da dolup ta?mam??t?? diye konu?tu. G?l??n kitle ?rg?tleriyle yapt??? toplant?yada kat?ld???n? hat?rlatan ??er, ??yle devam etti: ?Toplant?ya ?o?unlukla AKP taraftar? olan sivil toplum kurulu?lar? ?a?r?lm??t?. Oysa insan haklar? ihlallerinin en ?ok g?r?ld??? b?lgemizde, y?llard?r en zor ko?ullarda etkinlikte bulunan ?HD ?a?r?lmam??t?. ?rne?in Kamu-Sen ile Memur-Sen?i ?a??rm??lard? ama KESK?i ?a??rmam??lard?. B?lgenin en ?nemli sorunu olan K?rt sorununu dile getirecek hi?bir kitle ?rg?t? toplant?ya ?a?r?lmam??t?. Biz o konuda ele?tirilerimizi Say?n Cumhurba?kan?na ilettik. Bu toplant?lar? vali organize ediyordu. Biz valinin bu ayr?mc? tavr?n? da te?hir ettik. Say?n Cumhurba?kan? bu ziyaret s?ras?ndaki konu?malar?nda, farkl?l?klar?m?z? tan?mak ve sayg? duymak gerekti?ini s?yledi. Buradan do?an sorunlar?n da iyi niyetle ??z?lece?ini dile getirdi. K?rt ismini bile telaffuz etmeyen, sorunun ad?n? koymayan b?yle bir yakla??m bizce eksik ve yetersizdir. Ama yine de Cumhurba?kan?m?z?n farkl?l?klar zenginli?imiz s?ylemi ?zerinden de olsa, g?sterdi?i iyi niyetin sorunun ger?ek ad?n?n konmas?na do?ru bir ad?m oldu?unu d???nmek istiyoruz. Umar?z ki de b?yle olur.?
?Farkl?l?klara vurgusu ?nemliydi?
Van Kad?n Derne?i Ba?kan? Zozan ?zg?k?e de, G?l??n b?lgeye yapt??? gezinin insanlarda umut yaratt???n? s?yledi. ?zg?k?e ??yle konu?tu: ?Bir kitle ?rg?t? temsilcisi olarak, Cumhurba?kan?n?n kitle ?rg?tlerini dikkate alarak davette bulunmas? ve g?r??mesini ?ok ?nemli g?rd???m? s?ylemeliyim. Bu san?r?m ilk kez oluyor. Ancak bu kitle ?rg?tleri aras?nda, ?HD yoktu, Mazlum-Der yoktu, kad?n kooperatifleri yoktu. Bu elbette dikkat ?eken ele?tirilecek bir noktayd?. Ben, kendileriyle g?r??memde, kabinede tek bir kad?n?n olmas?n?n ve Eski?ehir?de birinci olan kad?n rekt?r aday?n?n atanmamas?n?n bizi ?zd???n? ifade ettim kendilerine. B?lgenin en ?nemli sorunu olarak g?rd???m?z K?rt sorununu dilerdik ki, Cumhurba?kan?m?z da dillendirsin. Yine de, farkl? k?lt?rlere zenginlik bak?m?ndan yapt??? vurguyu, iyi niyetin i?areti olarak anlamak istiyoruz.?(HABER MERKEZ?)

Y?ksekova?da karde?lik ve birlik mesaj? verdi
B?lge gezisinin ikinci g?n?nde Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde vatanda?lara seslenen Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Aram?zdaki karde?lik duygular?n? peki?tirdi?imiz m?ddet?e, her ?ey ?ok daha iyi olacakt?r? dedi.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Van??n Ba?kale il?esindeki incelemelerinin ard?ndan askeri helikopterle Hakkari?nin Y?ksekova il?esine geldi. G?l??n ziyareti nedeniyle Cengiz Topel Caddesi trafi?e kapat?l?rken, il?eye giri? ve ??k??lar da kontrol alt?na al?nd?. Cumhurba?kan? G?l?? Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyo?lu, ?l?e Kaymakam? Celalettin Cant?rk, Y?ksekova Belediye Ba?kan? DTP?li Salih Y?ld?z, ?l?e Emniyet M?d?r? ve askeri yetkililerin de aralar?nda bulundu?u bir heyet kar??lad?.
Cumhurba?kan? G?l, daha sonra kaymakaml??a ge?erek Kaymakam Celalettin Cant?rk?ten brifing ald?. K?sa s?re g?r?nt? al?nmas?na izin verilen brifing bas?na kapal? ger?ekle?ti.
Y?ksekoval?lara te?ekk?r
G?l, Y?ksekova?da kaymakaml??? ziyaretinin ard?ndan h?k?met binas? merdivenlerinden halka hitap etti. ?T?rkiye seninle gurur duyuyor? slogan? alt?nda konu?mas?na ba?layan G?l, Y?ksekoval?lar? sevgiyle, sayg?yla, muhabbetle selamlad???n? s?yledi. G?l, ?Hepinize, g?sterdi?iniz bu muhabbet ve sevgi nedeniyle ayr? ayr? te?ekk?r ediyorum. Benim ?ahs?mda g?sterdi?iniz bu sevgi ve muhabbet, devletimize, milletimize g?sterdi?iniz sevgi ve muhabbettir. Bundan dolay? hepinize te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.
Cumhurba?kan? olduktan sonra ilk yurti?i ziyaretini bu b?lgeye yapmaktan ayr?ca mutluluk duydu?unu ifade eden G?l, ??yle devam etti: ?Birli?imizi, aram?zdaki karde?lik duygular?n? peki?tirdi?imiz m?ddet?e, her ?ey ?ok daha iyi olacakt?r. Bundan emin olun. Devletimizin b?t?n imkanlar? sizlerin hizmetindedir. Bunlar? g?r?yorsunuz. Yeter ki, karde?lik duygular? i?erisinde birbirimizi sevelim, kucaklayal?m, devletimize sahip ??kal?m. O zaman g?receksiniz, y?llar?n ihmalleri de k?sa s?re i?erisinde gidecek. Hizmetler en iyi ?ekilde, hak etti?iniz ?ekilde aya??n?za gelecektir. Bir kez daha hepinize ayr? ayr? te?ekk?r ediyorum. Sa? olun, var olun, in?allah tekrar tekrar bulu?aca??z, hep beraber milletimizi, memleketimizi, ?lkemizi daha da y?celtece?iz.?
Bu arada Cumhurba?kan? G?l, konu?mas?n?n ard?ndan yan?na gelen bir ?ocukla ilgilenerek, saat hediye etti.
G?l??n b?lgedeki ziyaretleri 14 Eyl?l?e kadar Hakkari, Siirt ve Diyarbak?r?la devam edecek. (Hakkari/EVRENSEL)

Baydemir, G?l?e rapor sunacak
Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n Diyarbak?r?da olmas?ndan b?y?k memnuniyet duyacaklar?n? s?yledi. Baydemir, kentin sorunlar?na ili?kin G?l?e rapor sunacaklar?n? s?yledi.
Baydemir, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Sinema Salonu?nda d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda Ramazan ay? haz?rl?klar? ve ??rencilere yapacaklar? k?rtasiye yard?m? hakk?nda bilgi verdi.
Burada bir gazetecinin, ?Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n gezisinin ?nceli?ini b?lgeye vermesini nas?l de?erlendirdi?ini ve kendisiyle g?r???p g?r??meyece?i? sorusunu Baydemir, ??yle yan?tlad?:
?Gezinin de?erlendirme k?sm?na m?saadenizle ben girmeyece?im, milletvekillerimiz yap?yorlar, yapacaklar. Ancak anakent belediyesi ve ilk kademe belediyeleri olarak Say?n Cumhurba?kan??n?n Diyarbak?r?da olmas?ndan b?y?k bir memnuniyet duyaca??z. Ve b?t?n resmi programa memnuniyetle icabet edece?iz. Kendilerini kar??layaca??z. ?u anda anakent belediyesi olarak haz?rlam?? oldu?umuz bir rapora son halini vermek ?zereyiz. Bu raporu da f?rsat bulursak Say?n Cumhurba?kan?m?za sunmay? hedefliyoruz. Do?rusunu s?ylemek gerekirse hen?z resmi bir program bana, bize intikal etmi? de?il. ?ntikal eder etmez de gere?ini ya?ama ge?irece?iz.?
Baydemir, ?Raporda sizin i?in en ?nemli madde ne nedir?? sorusuna da ?Dilerseniz bunu Cumhurba?kan??na takdim ettikten sonra hep beraber sizlerle takibini yapar?z? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)

Askerle yemek yedi
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde 3. Taktik Piyade T?men Komutanl????n? ziyaret etti. G?l, komutanl??a geli?inde 3. Taktik Piyade T?men Komutan? T?mgeneral Yurdaer Olcan taraf?ndan kar??land?. Cumhurba?kan? G?l, kar??lamada haz?r bulunan mangay? selamlad?. Komutanl?k ?zel defterini imzalayan Cumhurba?kan? G?l, T?mgeneral Olcan ile bas?na kapal? olarak bir s?re g?r??t?.
Cumhurba?kan? G?l, daha sonra t?mene ba?l? Da? Komando Tugay? Komutan Yard?mc?l??? 4. Komando Taburu yemekhanesinde askerlerle birlikte tavuk suyu ?orba, f?r?nda kebap d?ner, ?ehriyeli pirin? pilav?, ?oban salata ve kar???k meyveden olu?an ??le yeme?inden yedi. G?l, yemek duas? yapt?r?ld?ktan sonra ?Afiyet olsun? dile?inde bulundu. G?l, yemek s?ras?nda askerlerle sohbet etti.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler en zor i?i yap?yorsunuz. B?t?n millet arkan?zdad?r. Fedakarl?klar?n?z bizim gurur kayna??m?zd?r? diye konu?tu. (Hakkari/EVRENSEL)

Annelerin mektubu ula?mad?

Bar?? Anneleri ?nisiyatifi ad?na Hanife Aslan, K?rt sorununun ??z?m taleplerini i?eren bir mektubu Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e vermek istedi. Ancak, G?l?e yakla??p mektubu vermek isteyen Aslan??n korumalar?n engeline tak?ld?.
www.evrensel.net