Fotoğraf: Evrensel

Emre Bel?zo?lu?na b?y?k tepki

T?rkiye Spor Yazarlar? Derne?i (TSYD), Macaristan kar??s?nda milli tak?m?n att??? ilk golden sonra bas?n trib?n?n?n bulundu?u y?ne do?ru el kol hareketleri yapan milli futbolcu Emre Bel?zo?lu?nu, yay?nlad??? sert bir


T?rkiye Spor Yazarlar? Derne?i (TSYD), Macaristan kar??s?nda milli tak?m?n att??? ilk golden sonra bas?n trib?n?n?n bulundu?u y?ne do?ru el kol hareketleri yapan milli futbolcu Emre Bel?zo?lu?nu, yay?nlad??? sert bir bildiriyle k?nad?.
TSYD Y?netim Kurulu imzas?yla yay?nlanan a??klamada, Emre Bel?zo?lu?nun yapt??? hareketlerin ahlak, terbiye, centilmenlik, ?zetle hi?bir fair-play anlay???na s??mad??? savunularak, ??yle denildi: ?Ulusal tak?m?m?z?n Macaristan?? yenerek, T?rkiye ve t?m d?nyadaki vatanda?lar?m?z? tarifi imkans?z bir sevince bo?mas? b?y?k bir takdir ve memnuniyetle kar??lanm??t?r. Ulus?a daha birinci gol?n sevincini ya?arken, ulusal tak?m?m?z?n kaptan? Emre Bel?zo?lu?nun bas?n trib?n?ne d?nerek el ve kol hareketleri yapmas?, s?z?m ona kendisini ele?tirenlere tepki g?stermesi, bir sporcunun ahlak, terbiye, centilmenlik, ?zetle hi?bir fair-play anlay???na s??mam??t?r. Bu ?irkin tepki ve davran?? bi?imi bas?n trib?n?n?n biti?i?inde bulunan ?eref Trib?n??ndeki Spordan Sorumlu Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu, Gen?lik ve Spor Genel M?d?r? Mehmet Atalay, Futbol Federasyonu Ba?kan? Haluk Ulusoy ve y?netim kurulu ?yeleri ile yerli ve yabanc? se?kin protokol?n g?z? ?n?nde cereyan etmi?tir. Kimse b?yle terbiye d??? bir davran??? g?rmezlikten gelemez ve cezas?z b?rakamaz. Meslekta?lar?m?z?n b?ylesi ?irkin bir olaya muhatap olmalar? kabul edilemez, affedilemez.?
?Ger?ek y?z?n? g?sterdi?
?Ulusal tak?m?m?z?n ikinci gol?nden sonra da ayn? davran??? g?sterme cesaretinde bulunup, bu defa bas?n trib?n?ne s?zl? tacizde bulunan Emre
Bel?zo?lu, ma? sonunda da iyi futbolunu de?erlendirmek ?zere mikrofon uzatan g?rsel bas?na ayn? nezaketsizli?i yapm??t?r? ifadelerine de yer verilen a??klamada, daha sonra ??yle denildi: ?Kendisi bizim g?z?m?zde bundan b?yle sadece futbolcu Emre?dir. ??nk? sporcular, ancak sporcu davran?? ve erdemleri ile o unvan? hak ederler. Emre Bel?zo?lu bu davran??lar? ile hayat?n?n en b?y?k yanl???n? yapm??t?r. Bundan sonra dileyece?i ?z?r de i?imizdeki ?z?nt? ve ac?y? asla dindirmeyecektir. Sportmentlik ve sporcu kavramlar?n? benli?inde ya?atamayan bu gibilerin insanl?k s?nav?ndan ba?ar?yla ge?mesini beklemek hayalperestlikten ba?ka bir ?ey de?ildir. Aferin Emre, bizlere ger?ek y?z?n? g?sterdin. Art?k ger?ek y?z?n ve davran??lar?nla ger?ek yerini bulursun.
Futbolcu Emre Bel?zo?lu?nu spor medyas?na davran??lar?ndan dolay? esefle k?n?yor, bu kabul edilemez durumu, gere?i i?in yetkili kurullar?n, bilgi i?in spor kamuoyunun takdirlerine sayg? ile sunuyoruz.?
Bir k?nama da PFD?den
Profesyonel Futbolcular Derne?i de (PFD), Macaristan kar??la?mas?nda bas?n trib?n?n?n bulundu?u y?ne do?ru el kol hareketleri yapan milli futbolcu Emre Bel?zo?lu i?in k?nama mesaj? yay?nlad?.
PFD Ba?kan? Turgay ?eren imzas?yla yay?nlanan mesajda, ?Emre Bel?zo?lu?nun T?rkiye-Macaristan ma??nda trib?nlere yapt??? ?ok ?irkin hareketi profesyonel T?rk futbolcusuna yak??t?ramad?k. Kendisini en a??r ?ekilde k?n?yor ve akl?n? ba??na almas?n? diliyoruz? ifadelerine yer verildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net