Yeni ders y?l? eski sorunlarla ba?lad?

Bug?n binlerce okulda ?alan zille birlikte milyonlarca ??renci uzun tatilin ard?ndan yeniden ders ba?? yapt?


?lk??retim ve liseler 2007?2008 e?itim-??retim y?l?na, bug?n ilk ders zilinin ?almas?yla ba?lad?. T?rkiye genelinde ilk??retim ve orta??retimde okuyan yakla??k 15 milyon ??renci ve 600 bin ??retmen bug?n ders ba?? yapt?. Yeni e?itim- ??retim y?l? dolay?s?yla t?m illerde her y?l yap?lan t?renler bu y?l da yap?lacak.
E?itim-??retim y?l?n?n ilk d?nemi 25 Ocak 2008 tarihinde sona ererken ikinci d?nem ise 11 ?ubat 2008 pazartesi g?n? ba?layacak.13 Haziran 2008?de ise 2007?2008 e?itim-??retim y?l? sona erecek. 2008?2009 e?itim-??retim y?l? da 15 Eyl?l 2008?de ba?layacak.
2007-2008 E?itim-??retim y?l?, eski sorunlar?n ?zerine yenilerin eklenmesiyle ba?l?yor. Paral? e?itim, ??retmen a????, ??retmenlerin s?zle?meli ?al??t?r?lmas?, m?fredat?n gerici i?eri?i, zorunlu din dersleri, s?n?flar?n kalabal?kl???, yeni derslik ihtiyac? gibi pek ?ok sorun ??z?lmeyi bekliyor.
E?itimin ve e?itim emek?isinin bir t?rl? ??z?me kavu?turulmayan sorunlar?, kamusal e?itimin zay?flat?lmas?, e?itimin her a?amas?n?n ticarile?tirilerek paral? hale getirilmesine y?nelik giri?imler, ?zellikle son birka? y?lda h?zland?. Ge?ti?imiz y?llarda, kalabal?k s?n?f mevcutlar?n? azaltmak, derslik, okul, ??retmen, memur ve hizmetli a????n? kapatmak, okullar?n ara?-gere? ve fiziki donan?m ihtiyac?n? gidermek, e?itim emek?ilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve ?zl?k haklar?nda iyile?tirme yapmak, ders kitaplar?n?n i?eri?ini bilimsel hale getirmek ve ?niversite kap?lar?ndaki y???lmay? ?nlemek i?in gerekli ad?mlar?n at?lmad??? bir d?nem oldu. Her y?l ya?anan sorunlar ge?ti?imiz y?llar i?inde birikerek bug?nlere gelindi.
T?rkiye?de pek ?ok alanda oldu?u gibi, e?itim sisteminde de y?llard?r birikerek b?y?yen ve art?k yap?sal hale gelmi? ?e?itli sorunlar bulunmaktad?r. Bu sorunlar;
 • 2002 y?l?ndan bu yana ilk??retimde okuyan ??renci say?s? 515.000 artm?? olmas?na ra?men, ??retmen, okul ve derslik say?s?n?n bu art??a paralel olarak artmad??? g?r?lmektedir. S?rekli artan ??renci say?s?na ra?men, ??retmen say?s?n?n ayn? oranda artmamas? d???nd?r?c?d?r.
 • T?rkiye?de 8 bin 24 okulda ikili, 16 bin 700 okulda ise birle?tirilmi? s?n?flarda e?itim veriliyor. Bu okullarda ??renim g?ren ??renci say?s? yakla??k 7 milyon. ?ehirlerde okullar?n yakla??k 2/3?? ikili e?itim yap?yor.
 • 24 ki?ilik s?n?flarda e?itim g?rebilmesi i?in 145 bin yeni derslik yap?lmas? gerekiyor.
 • Okul?ncesi, ilk??retim ve orta??retimde 5 milyon ?ocuk ve gencimiz, ?a? n?fusu i?inde olmas?na ra?men e?itim hakk?ndan yararlanam?yor. Okul?ncesi e?itimden bu ??rencilerin sadece % 20?si yararlanabiliyor.
 • ?lk??retimden yararlanamayan ?ocuklar?n y?zde 70?i k?z ?ocu?u.
 • S?n?f mevcutlar? b?y?k kentlerde h?l? ortalama 40-45 civar?nda, s?n?flar?n kalabal?k olmas? e?itimin niteli?ini olumsuz etkiliyor.
 • Ders kitaplar?n?n i?eri?i bilimsel olmayan, ?rk??-gerici-cins ayr?mc? ??elerle dolu,
 • Her y?n?yle s?navlara endekslenen e?itim sistemi kamu e?itimini i?levsiz b?rakarak, e?itimi dershane, ?zel ders, ?zel okul alan?na kayd?rm?? durumda. Okullarda yap?lmas? gereken e?itim, bug?n dershanelerde yap?l?yor.
 • Y?llard?r kadrola?ma e?itimin temel sorunlar?n?n ba??nda geliyor. Kadrola?maya paralel olarak ?zellikle E?itim Sen ?yelerine y?nelik, s?rg?nler, cezalar ve k?y?mlar ya?anmakta, binlerce e?itim emek?isi ma?dur ediliyor.
 • Ge?ici ve i? g?vencesiz ?al??may? esas alan s?zle?meli-?cretli ??retmenlik uygulamas?, son y?llarda ba?vurulan ?ucuz i?g?c?? uygulamas?n?n e?itimdeki yans?mas? olarak yayg?nla?t?r?ld?. Bu y?l?n a?ustos ay?nda 20 bine yak?n ??retmen atand? (10 bin kadrolu, 10 bin s?zle?meli), ancak y?l sonuna kadar 20 bine yak?n ??retmenin emekli olmas? bekleniyor. (Bu durumda yap?lan atamalar?n emekli olanlar?n yerini ancak dolduraca?? s?ylenebilir) Bakanl?k, bu y?l i?inde 10 bin s?zle?meli daha atanaca??n? a??klad?. E?itim Sen?e g?re 200 bin ??retmen a???? var.
 • 18 bin 213 okulda ta??mal? e?itim uygulanmaktad?r. Bu arada 13 bin 20 k?y okulu kapal?d?r.
 • Milyonlarca ??renci velisi, 2007-2008 e?itim-??retim y?l?nda ne kadar e?itim harcamas? yapaca??n? ?imdiden kara kara d???nmeye ba?lad?. Her y?l bir ?nceki y?la g?re daha da artan e?itim harcamalar?, ?enflasyon d???yor?, ?ki?i ba??na milli gelirimiz artt?? diyen siyasileri, her ge?en y?l daha ?ok yalanl?yor. E?itim-??retim y?l? boyunca ?e?itli kalemler alt?nda ortaya ??kacak e?itim harcamalar?, bu y?l da velilerin b?t?esini olduk?a zorlayacak gibi g?r?n?yor. 2002-2003 e?itim ??retim y?l?nda bir ??renci velisinin yapt??? e?itim harcamas? 720 YTL iken, aradan ge?en 5 y?ll?k AKP iktidar? d?neminde bu rakam 2.460 YTL?ye dayand?. (HABER MERKEZ?)
  G?l?den de fedakarl?k masal?
  Cumhurba?kan? Abdullah G?l yeni e?itim-??retim y?l?n?n ba?lamas? dolay?s?yla yay?nlad??? mesajda e?itimin kar?? kar??ya oldu?u sorunlara vurgu yapmak yerine ??retmenlerin yapt??? fedakarl?klara de?inerek, sorunlar?n ??z?lmeyece?ini ortaya koydu.
  G?l, e?itim s?recinde en b?y?k g?revin ??retmenlere d??t???n? belirterek ???retmenlerimiz s?k?nt?larla kar??la?salar da sorumluluklar?n? sorunlar?ndan ?st?n tutarak ?lkenin her k??esinde b?y?k fedakarl?klarla g?revlerini yapmakta, ki?ilikleriyle ??rencilerimize ?rnek olmaktad?rlar? dedi.
  Cumhurba?kan? Abdullah G?l, mesaj?nda ?T?rkiye?nin e?itim alan?ndaki hedefi, Y?ce ?nder Atat?rk??n vurgulad??? gibi, ?fikri h?r, vicdan? h?r, irfan? h?r nesiller? yeti?tirmektir? dedi.
  G?l, her alanda b?y?k rekabetin ya?and???n? belirterek, e?itime yat?r?m yap?lmas?n? istedi.
  E?itim sistemi sorunlar yuma?? haline getirildi
  E?itim Sen Adana ?ubesi, e?itim sisteminin y?llard?r s?rd?r?len bilin?li politikalar sonucu tam bir sorun yuma?? haline getirildi?ini belirtti. Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, T?rkiye?de y?llard?r kal?c? bir e?itim politikas? olu?turulamad???n? vurgulayarak, ?Her h?k?met, her bakan de?i?ti?inde e?itim politikalar? da siyasal iktidarlar?n g?r??lerine ve ihtiya?lar?na g?re de?i?tirilmi?tir? diye konu?tu. T?rkiye?de 2007 y?l? itibariye e?itilebilir n?fusun belli bir b?l?m?n?n e?itim hakk?ndan yararlanamad???n? aktaran Bo?a, ?2002 y?l?ndan bu yana ilk??retimde okuyan ??renci say?s? 515.000 artm?? olmas?na ra?men, ??retmen, okul ve derslik say?s?n?n bu art??a paralel olarak artmad??? g?r?lmektedir. S?rekli artan ??renci say?s?na ra?men, ??retmen say?s?n?n ayn? oranda artmamas? d???nd?r?c?d?r? dedi. Bo?a, bu durumun en ?nemli nedenleri olarak emeklilik ve e?itimde kadrolu istihdam?n azalt?larak, s?zle?meli, ?cretli esnek istihdam uygulamas?n?n benimsenmi? olmas?n? g?sterdi.
  E?itimde fiziki altyap? ve donan?m sorunlar?n?n ise ??z?m bekledi?ini hat?rlatan Bo?a, her 4 okuldan 3 ?nde bir fiziki sorunla kar??la??ld???n? belirtti.
  Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu ise , yeni e?itim-??retim y?l?n?n ba?larken mesleki e?itimin g?zard? edilmemesini istedi. Uslu d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, t?m d?nyada ya?anan de?i?im ve d?n???mde s?z sahibi olmak isteyen ?lkelerin e?itim sistemini de ?a??n ihtiya?lar?na g?re yap?land?r?lmas?n? gerekti?ini belirtti. H?zl? teknolojik de?i?im, uluslararas? b?t?nle?me, artan rekabet ve bilgi ekonomisinin ihtiya?lar?n?n dikkate al?nmas?n? dileyen Uslu, meslek liseleri ve mesleki e?itime gereken ?nemin verilmesinin gerekti?inin alt?n? ?izdi.
  www.evrensel.net