17 Eylül 2007 00:00

B?lgede sa?l?k komada!

H?k?met ?Ayr?mc?l?k yok? diyor ama Do?u ve G?neydo?u, sa?l?k alan?nda ihmal edilmi? b?lgelerin ba??nda geliyor

Paylaş

Ba?bakan Erdo?an??n, ?Ayr?m yapm?yoruz, b?t?n b?lgelere ayn? hizmeti g?t?r?yoruz? a??klamalar?na kar??n, SES Diyarbak?r ?ubesi?nin haz?rlad??? rapor, b?lge illerinin sa?l?k alan?nda nas?l ihmal edildi?ini g?zler ?n?ne seriyor. Rapora g?re Ege B?lgesi?nde 6 bin 987, ?? Anadolu B?lgesi?nde ise 6 bin 987 olan uzman hekim say?s?, Do?u Anadolu?da 1660, G?neydo?u?da da 1500. Hi? a??lanmam?? bebek oran? bat? illerinde y?zde 1.4 iken, b?lgede ise y?zde 6.5 oran?nda.
Bir yatakta iki hasta
Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) taraf?ndan haz?rlanan ?2006 Diyarbak?r Sa?l?k Raporu?, b?lgedeki sa?l?k sorunlar?n? ?arp?c? bir ?ekilde ortaya koyuyor. Rapora g?re ?evre illerden gelen hasta ak???, Diyarbak?r?da zaten yetersiz olan hastaneleri iyice zor durumda b?rak?yor. ?zellikle do?umevi ve g???s hastanesinde ?yatak i?gali?nin y?zde y?z oldu?u belirtilirken, ayn? yatakta iki hastan?n yatmak zorunda kald???na dikkat ?ekiliyor.
Raporda, T?rkiye genelinde 10 bin hastaya 26.7 yatak d??erken, Diyarbak?r?da bu rakam?n 18.8 oldu?u belirtiliyor.
Diyarbak?r uzman hekim yoksunu
Sa?l?k personeli a??s?ndan da b?lgede ciddi s?k?nt?lar ya?an?yor. T?rkiye?de hekim ba??na d??en hasta say?s? 725 iken, Diyarbak?r?da ise bu rakam?n 939 oldu?u ifade ediliyor.
Raporda ebe/hem?ire ba??na d??en hasta say?s?n?n ortalama 1717 oldu?u dile getirilirken, ayn? rakam Diyarbak?r i?in ise 2 bin 94.
Buna kar??n di?er b?lgeler ile kar??la?t?r?ld???nda Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi?ndeki uzman hekim say?s?n?n azl??? dikkat ?ekiyor. Rapora g?re Marmara?da 15 bin 624, Ege?de 6 bin 987, ?? Anadolu?da 8 bin 792, Karadeniz?de 3 bin 392, Akdeniz?de 4 bin 204, Do?u Anadolu?da 1660 ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde 1500 uzman hekim bulunuyor.
Bebek ?l?m? iki kat?
Anne ve ?ocuk sa?l??? g?z ?n?ne al?nd???nda b?lgedeki sa?l?k hizmetinin yetersizli?i daha ?arp?c? bir ?ekilde ortaya ??k?yor. Sa?l?k Bakanl????n?n verilerine g?re bat? illerinde sa?l?k personeli olmadan yap?lan do?umlar?n oran? y?zde 8.5?e kar??l?k gelirken, bu oran do?u illerinde y?zde 38.8 olarak ger?ekle?iyor.
Ayn? ?ekilde bat? illerinde evde do?um oran? y?zde 8.1 iken, bu oran b?lgede y?zde 45.5?lere ??k?yor. Hi? a??lanmam?? bebek oran? bat? illerinde y?zde 1.4 iken, b?lgede y?zde 6.5 oran?nda seyrediyor.
Raporda yer verilen bir ankete g?re ?Ailede herhangi bir nedenden dolay? ?len ?ocuk var m?? ?eklindeki soruya ailelerin y?zde 37?si ?Evet? yan?t?n? verdi. ??l?m nedeni nedir? sorusunu da y?zde 15.7?si ?Do?um kaynakl??, y?zde 22.1?i ise ?Hastal?k? olarak yan?tlad?.
SES?in raporunda bat?da her do?an bin bebekten 22?si ya?am?n? yitirirken, b?lgede ise bu rakam?n 41?e y?kseldi?i ifade ediliyor.
SES: D??talaman?n sonucu
SES raporunda, b?lgenin ve Diyarbak?r??n sa?l?k alan?nda ya?ad??? geri kalm??l???n y?llard?r devam etmesine ra?men sorunu a?mak i?in kayda de?er bir ad?m?n at?lmad??? vurguland?.
Raporda ?u g?r??lere yer verildi: ?Bu durum siyasi iktidarlar?n, etnik milliyet?ilik temelinde geli?tirdikleri ?D??talama ve yok sayma? politikas?n?n bir sonucu olarak ifade edilebilir. Sonu? olarak, D?nya Sa?l?k Raporu?nun temas? olan ?Her anne ve ?ocuk de?erlidir? ?nemsenmeli ve ?Her K?rt anne ve ?ocu?u da de?erlidir? temas? ile birle?tirilerek b?lgeye d?n?k acil ?nlemleri i?ine alan ?al??malar ba?lat?lmal?d?r.? (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Bat?da 22, do?uda 41 bebek ?l?yor
 • T?rkiye genelinde 10 bin hastaya 26.7 yatak d??erken Diyarbak?r?da bu rakam 18.8.
 • T?rkiye?de hekim ba??na d??en hasta say?s? 725 iken Diyarbak?r?da ise bu rakam 939.
 • Bat?da ebe/hem?ire ba??na d??en hasta say?s? ortalama 1717 iken, ayn? rakam Diyarbak?r?da 2094.
 • Bat?da evde do?um oran? y?zde 8.1 iken, bu rakam b?lgede ise y?zde 45.5.
 • Hi? a??lanmam?? bebek oran? bat? illerinde y?zde 1.4 iken, b?lgede y?zde 6.5.
 • Bat?da her do?an bin bebekten 22?si ya?am?n? yitirirken b?lgede ise bu rakam 41.
  Ali R?za K?l?n
 • ÖNCEKİ HABER

  ?Af ilan edilirse PKK sorunu biter?

  SONRAKİ HABER

  Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa