Tekstil i??isi ?cret zamm?n? be?enmedi

TEKS?F Sendikas? ile Tekstil ??verenleri Sendikas? (T?TS?S) aras?nda imzalanan toplus?zle?mede, ?cret maddeleri i??ileri memnun etmedi.


TEKS?F Sendikas? ile Tekstil ??verenleri Sendikas? (T?TS?S) aras?nda imzalanan toplus?zle?mede, ?cret maddeleri i??ileri memnun etmedi.
11 tekstil fabrikas?nda greve ??k?lmas?na saatler kala toplus?zle?me imzalanm??t?. ?mzalanan s?zle?me ile i??i ?cretlerine birinci alt? ay y?zde 4, ikinci alt? ay y?zde 5, ???nc?, d?rd?nc? ve be?inci alt? aylar i?inde de y?zde 4 oran?nda zam yap?ld?. Patronlar?n istedi?i mesai denkle?tirmesi s?zle?mede yer almazken, nisan ay?ndan ba?lamak ko?ulu ile 15 ay ge?erli olmak ?zere fazla mesai ?cretleri yar? yar?ya d???r?ld?.
Toplus?zle?me imzaland?ktan sonra TEKS?F y?neticileri, ?cret zamlar?n?n beklentilerini kar??lad???n? ve ikramiyelerin korundu?undan bug?nk? ko?ullarda k?t? bir s?zle?me olmad???n? s?ylerken, T?TS?S Ba?kan? Halit Narin, ?Sendika sekt?r?n problemlerine yakla?mad?, i?verenin ve ekonominin s?k?nt?lar?na anlay?? g?stermeyen bir s?zle?me imzaland???ndan dolay? memnun de?ilim. Zaman?n neler g?sterece?ine bakaca??z? diyerek ?st? kapal? olarak tehdit savurmu?tu.
50 eski i??i kald?
Ak?n Tekstil?de ?al??an bir i??i, imzalanan s?zle?meyi ??yle de?erlendiriyor, ?Bir ?nceki s?zle?mede ?ok tavizler verdik. ?kramiyeler 4?ten 2.5?e d??t?. ?imdi 1000 i??inin ?al??t??? Ak?n Tekstil?de ancak 50 kadar i??i d?rt ikramiye al?yordur. Bu ??k??lar sendikan?n ve temsilcilerin bilgisi ile yap?ld?. Ayn? ?ekilde Trakya?da Kasar Boya, Eren Tekstil, Bilkont, Marmara Mensucat gibi i?yerlerinde de ayn? uygulamalar yap?ld?. Burada nerede ise 4 ikramiye alan kalmad?. Patronlar da ge?en s?zle?meden ald?klar? cesaretle s?f?r zam ve s?f?r ikramiye dayatmas? yapt?? diye konu?tu.
?kramiyelerin korunmas? ve telafi ?al??mas?n?n s?zle?mede yer almamas?n? olumlu g?ren i??i, tekstil sekt?r?nde ?cretlerin d???k olmas?ndan dolay? y?zdelik zamlar?n bir art?? getirmedi?ini belirterek, ?A?l?k s?n?r? 865 YTL olmas?na ra?men tekstil i??isi ortalama 500 YTL al?yor. Bu paraya y?zde 5 zam yapsan ne olur, y?zde 10 yapsan ne olur? Genel olarak s?zle?meye iyi diyebilirim ama sendikan?n s?zle?meye sahip ??kmas? gerekli? dedi.
Fazla mesai yar?ya indi
Edip ?plik?te ?al??an bir i??i ise ikramiyelerin korunmas?n?n memnunluk yaratt???n?, ancak ?cret zamlar?n?n d???k oldu?unu kaydetti. D?rt ikramiyenin ?cretine yans?t?lm?? haliyle 580 YTL ?creti ancak alabildi?ini anlatan Edip ?plik i??isi, yap?lan y?zde 4-5?lik zamlar?n kendilerine hi?bir getirisi olmad???n?, 500-600 ki?inin ?al??t??? Edip ?plik?te d?rt ikramiye alan 94 i??inin oldu?unu s?yledi.
Levis i??isi de s?zle?menin kendisi a??s?ndan k?t? oldu?unu kaydetti. ?kramiyeler ile birlikte 540 YTL ?cret ald???n? s?yleyen Levis i??isi, ?S?zle?me ile mesailer yar?ya d??t?. Y?zde 5 zamla 25-30 YTL fazla alacam. Ama ben, bir pazar g?n? fazla mesaiden 60 YTL al?yordum, ?imdi 30 YTL alacam. ?imdi ben ne anlad?n bu s?zle?meden? Ama d?rt ikramiye alan eski i??iler s?zle?meden memnunlar? diye konu?tu.
??yerlerinde ilk kez grev konu?uldu
Daha ?nceki s?zle?melerden, gelinen s?re?lerden haberdar olmad?klar?n?, ancak bu s?zle?menin i?yerlerinde tart???ld???n?, grevin dahi konu?uldu?unu belirten i??iler, ama yine de greve haz?r olmad?klar?n? kaydettiler.
Ak?n Tekstil?de ?al??an bir i??i, ?Greve ??k?lmayaca?? belliydi, ??nk? hi?bir haz?rl?k yoktu. Zaten ko?ullar da yoktu. Grev olsayd? fabrikada b?l?n?rd?k. ??nk? i??i ile sendika ayr? kutuplarda duruyor. Lokavttan dolay? i??iler i?inde i?imize d?nemeyiz korkusu ?oktu. Ama fabrikada s?zle?me, olumlu veya olumsuz ?ok konu?uldu. Grev ve m?cadele taraftar? i??iler de fazlayd?. ?imdi onlarla yeniden b?l?m b?l?m ?rg?tlenmeye giderek sendikay? harekete ge?irebiliriz? diye konu?tu.
?Fabrikada i?siz kalma korkusu ?ok y?ksek, bizim gibi sendikal? b?y?k fabrikalar bir nebze iyi. ???i bunu kaybetmek istemiyor. Fabrikada eski ve yeni i??i diye do?al bir b?l?nme var. Eskiler ?Yenilere i? ??retmeyelim de yerimize ge?mesinler?, yeniler ?Ayn? i?i yap?yoruz da niye onlar 4 ikramiye al?yor? d???ncesiyle hareket ediyorlar, az da olsa ta?eronlar ise kendini Edip i??isi olarak dahi g?rm?yor. ???iler sendikaya g?venmiyor ama s?zle?me d?neminde ?zellikle gen? i??ilerde grev heyecan? vard?? diyen Edip ?plik i??isi, i?yeri temsilcilerinin bu d?nem i??ilerle daha ?ok konu?tu?unu kaydetti. (?orlu/EVRENSEL)
Tuncay Sa??ro?lu
www.evrensel.net