19 Eylül 2007 00:00

T?r?t ve Arif?e su? duyurusu

?nsan Haklar? Derne?i (?HD), Mazlum-Der ve T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV) Ankara Adliyesi?ne su? duyurusunda bulunarak, ?Plan Yapmay?n Plan? isimli par?an?n s?z yazar? Ozan Arif lakapl? Arif ?irin ile ?ark?c? ?smail T?r?t??n, ...

Paylaş

?nsan Haklar? Derne?i (?HD), Mazlum-Der ve T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV) Ankara Adliyesi?ne su? duyurusunda bulunarak, ?Plan Yapmay?n Plan? isimli par?an?n s?z yazar? Ozan Arif lakapl? Arif ?irin ile ?ark?c? ?smail T?r?t??n, TCK?n?n ?halk? kin ve d??manl??a tahrik ve a?a??lama?, ?su? i?lemeye tahrik?, ?su?u ve su?luyu ?vme? ve ?yarg?y? etkilemeye te?ebb?s? su?lar?ndan dolay? yarg?lanmalar?n? istediler.
Ankara Adliyesi ?n?nde a??klama yapan ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, Ozan Arif ve ?smail T?r?t??n, T?rkiye tarihinde kara bir leke olmaya devam eden Hrant Dink?in katilini ve azmettiricilerini ?verek, su? i?lediklerini s?yledi. ?ark? s?zlerinin ayn? zamanda ayd?nlara, duyarl? kesime y?nelik tehdit mesajlar? da i?erdi?ini kaydeden Yal??nda?, bu s?reci kayg? ile izlediklerini s?yledi. Ya?am hakk?n?n korunmad??? bir ortamda di?er haklar?n da korunamayaca??n? kaydeden Yal??nda?, ?eylem? diye nitelendirdi?i bu olay?n demokrasi g??lerinin, T?rkiye?deki yurtta?lar?n vicdanlar?n? hedefledi?ini dile getirdi.
?Yarg?dan ayn? duyarl?l??? bekliyoruz?
TCK?n?n, 216/1 ?halk? kin ve d??manl??a tahrik ve a?a??lama?, 114/1-2 ?su? i?lemeye tahrik?, 215 ?su?u ve su?luyu ?vme? ve 288 ?yarg?y? etkilemeye te?ebb?s? su?lar?n? d?zenleyen maddelerini ihlal ettikleri i?in su? duyurusunda bulunduklar?n? kaydeden Yal??nda?, ifade ?zg?rl???n? kulland?klar?ndan dolay? bu maddelerden defalarca yarg?land?klar?n? da hat?rlatt?. Kendilerine kar?? h?zl? hareket eden yarg?dan, ayn? duyarl?l??? beklediklerini belirten Yal??nda?, ?emdinli davas?nda oldu?u gibi sadece ?adil yarg?lanma yap?ls?n? dedikleri i?in haklar?nda say?s?z davalar a??ld???n? da ifade etti.
Mazlum-Der GYK ?yesi Emrullah Beytar da en vah?i, gayri insani cinayete kurban giden insan haklar? savunucu, ayd?n, d???n?r, T?rkiye sevdal?s? Hrant Dink?i ?ld?renlere ve azmettirenlere ?vg? d?z?lmesine ?ahit olduklar?n? ifade etti. Beytar, ?iddete te?vik, ?lkeyi kaosa s?r?klemek ve hakaret i?ermemek ?art?yla d???nce ve ifade ?zg?rl??? i?in ?aba g?steren bir ?rg?t olduklar?n? hat?rlatt?. Cinayete methiyeler d?z?ld???n?, ortada yeterli delil bulundu?unu belirten ve dava a??lmas?n? isteyen Beytar, bunun ?ok ?nemli bir dava olaca??n?, insan haklar? savunucular?na kar?? hemen harekete ge?en iddia makam?n?n sessiz kalmas?ndan da kayg? duyduklar?n? anlatt?.
A??klamalar?n ard?ndan Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????na su? duyurusunda bulunuldu.
?Benzer ?ekilde insan ?ld?rmeye ?a?r??
?HD ?stanbul?da da T?r?t ve Ozan Arif hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Sultanahmet Adliyesi?nde toplanan ?HD?liler ad?na konu?an Eren Keskin, Dink?in katil zanl?s? ile azmettiricisini ?v?c? mahiyette ?ark? s?z? yaz?lmas?n?n ve yay?nlanmas?n?n benzer ?ekilde insan ?ld?rmeye ?a?r? niteli?i ta??d???n? belirtti. 78?liler Vakf?, ESP, T?HV, EHP, Toplumsal Y?zle?me Derne?i, 78?liler Adalet ve Dayan??ma Derne?i ve bir?ok ?rg?t?n de kat?ld??? bas?n a??klamas?nda ?Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Hrant?z? sloganlar? at?ld?. Bas?n a??klamas?n?n ard?ndan Cumhuriyet Ba?savc?l????na su? duyurusunda bulunuldu.

?Vuran?n da ?venin de zihniyeti ayn??
?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Adana ?ubesi ve ?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD) Adana ?ubesi, Hrant Dink?in katillerini ?ven ?ark? yazan Ozan Arif ve ?smail T?r?t hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Adana Adliyesi ?n?nde a??klama yapan ?HD Adana ?ube Ba?kan? Ethem A??kal?n, ?smail T?r?t??n s?yledi?i t?rk? ile a??k?a su?lu ve su?luyu ?vd???n? belirterek, ?Bir gazeteciyi, bir ayd?n?, d???nen bir beyni kalle??e kur?unlayan biri ile onlar? t?rk? ile ?venin zihniyeti ayn?d?r? diye konu?tu.
?smail T?r?t??n s?yledi?i t?rk? ile Dink?in katillerini ?vmekle kalmad???n? benzer ?ekilde insan ?ld?rmeyi de me?ru g?sterdi?ini dile getiren A??kal?n, O.S ve Y.H?yi ?ven t?rk?n?n fa?ist ve ?rk?? zihniyetin bir par?as? oldu?unu dile getirdi.
?Almanya?da Neo-Naziler taraf?ndan evleri yak?lan T?rk alilere destek vermek i?in ?Hepimiz T?rk?z? diyerek y?r?yen Almanya halk?n?n bir ?ark? ile tehdit edildi?ini, T?rklerin evlerini yakanlara methiyeler d?z?ld???n? d???n?n? diyen A??kal?n, her ?art alt?nda ?rk??l??a ve fa?izme kar?? duracaklar?n? vurgulad?. A??klaman?n ard?ndan ?smail T?r?t ve ?ark?n?n s?z yazar? Ozan Arif hakk?nda su? duyurusunda bulunuldu. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Ki?i ?zg?rl??? ihlalleri var

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa