H?k?met geri ad?m att?

Emeklilerin, ?Kapan?rsa, kahve k??elerine mahkum oluruz? diyerek sahip ??kt??? Emekli-Sen?in kapatma davas?nda, h?k?met geri ad?m att?. ??i?leri Bakanl????n?n avukat? duru?maya kat?lmay?nca, dava dosyas? i?lemden kald?r?ld?.


Emeklilerin, ?Kapan?rsa, kahve k??elerine mahkum oluruz? diyerek sahip ??kt??? Emekli-Sen?in kapatma davas?nda, h?k?met geri ad?m att?. ??i?leri Bakanl????n?n avukat? duru?maya kat?lmay?nca, dava dosyas? i?lemden kald?r?ld?.
Emekli-Sen?in Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi?nde g?r?lecek duru?ma ?ncesi emekliler sendikalar?na sahip ??kmak i?in Ankara?da bulu?tu. Opera?da bir araya gelen emekliler, uluslararas? s?zle?meler ve Anayasa?da yer alan ?emeklilerin sendika kurabilece?ini? ?ng?ren yasa maddelerini yazd?klar? d?vizleri ta??d?lar. Eyleme, D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul?un da aralar?nda bulundu?u sendikac?lar destek verdi. Tekerlekli sandalyeleri, bastonlar? ile emekliler, adliye ?n?ne do?ru y?r?y??e ge?tiler. Emekliler ?Sendika hakk?m?z, s?ke s?ke al?r?z?, ?Emekli-Sen kapat?lamaz?, ?Ya?as?n ?rg?tl? m?cadelemiz?, ??nsanca ya?amak istiyoruz?, ?Sendikma hakk?m?z engellenemez? gibi sloganlar?n? att?lar.
Adliye ?n?ne gelen emekliler, polis kordonu i?inde bekletilirken, Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi, KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ve sendika y?neticileri duru?may? izlemek i?in adliyeye girdiler.
Dava d??t?
Yarg?tay??n, sendikan?n kapat?lmas?n? reddeden yerel mahkeme karar?n? bozmas?n?n ard?ndan d?n g?r?len ilk duru?ma 10.05?te ba?lamas? gerekirken, ??i?leri Bakanl????n?n avukat?n?n gelmemesi nedeniyle 10.20?de ba?lad?. Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Zeki Deniz, sendika avukat? S?leyman Beys?len?in Yarg?tay??n bozma ilam?na uyulmamas? talebini reddederek, duru?maya devam etti. Hakim, davac? avukat?n duru?ma saatinin ge?mi? olmas?na ra?men gelmedi?ini, mazeret de bildirmedi?ini dile getirerek, taraflarca takip edilmeyen davan?n, Hukuk Usul? Muhakemeleri Kanunu?nun (HUMK) 409. maddesi gere?ince dava yenileninceye kadar dosyan?n i?lemden kald?r?lmas?na karar verdi.
Bu karara g?re; dava dosyas? bir ay s?reyle i?lemden kald?r?l?rken, Bakanl?k ?? ay i?inde yeniden ba?vuru yapmazsa, dava hi? g?r?lmemi? say?lacak.
?M?cadeleye devam?
Adliye ?n?nde bekleyen emekliler, karar? alk??larla kar??lad?lar. Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, yeni bir dava a??lmad??? takdirde sendikan?n kapanmaktan kurtulaca??n? dile getirdi. Emekli-Sen ile m?cadelelerine devam edeceklerini s?yleyen Beys?len, bu m?cadeleden emekli olmamaya kararl? olduklar?n? vurgulad?.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise KESK?in fahri ?yesi olan Emekli-Sen?in m?cadelesinin, kendi m?cadeleleri oldu?unu kaydederek, ??i?leri Bakanl????n?n att??? bu ?nemli ad?m?n devam?n? h?k?metten beklediklerini belirtti. Tombul, Emekli-Sen?in yan?nda olmaya divam edeceklerini ifade etti.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de on y?ld?r emeklilerin sorunlar?n? g?ndeme getiren bir sendikan?n ?n?n? kesmenin demokrasinin ?n?n? kesme oldu?unu vurgulayarak, ?Umuyorum ki benzer davalar bir daha a??lmaz? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net