Gazze?de tedirgin bekleyi?

?srail?in, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ni ?d??man b?lge? olarak ilan etmesinin ard?ndan b?lgedeki tansiyon giderek y?kseliyor. S?zde Ortado?u ?bar??? s?recinin tekrardan ?canland?r?lmas?? i?in ?srail ile ...


?srail?in, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ni ?d??man b?lge? olarak ilan etmesinin ard?ndan b?lgedeki tansiyon giderek y?kseliyor. S?zde Ortado?u ?bar??? s?recinin tekrardan ?canland?r?lmas?? i?in ?srail ile Filistin?i ziyaret eden ABD D??i?leri Bakan?, ?srail?in Gazze?ye ekonomik yapt?r?mlar? da kapsayan ?d??man topra??? karar?na ?Gazze, ABD i?in de d??man varl?k? a??klamas?yla destek verirken, Gazze?deki Filistinli gerillalar?n ise olas? bir ?srail operasyonuna haz?rland?klar? ??renildi.
Gazze?yi resmen ?d??man toprak? ilan eden ?srail, bu yolla 1.5 milyon n?fusluk kentin elektrik, su ve yak?t?n? kesecek.
?ABD i?in de d??man?
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n b?lge ziyareti, ?srail?in Gazze ?eridi?ni ?d??man varl?k? ilan etmesinin g?lgesinde ge?iyor. D?n ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile g?r??en Rice, ?srail?in Gazze?yi ?d??man topra??? ilan eden a??klamas?na destek verdi. Rice, Gazze ?eridi?nin Washington i?in de ?d??man topra??? oldu?unu s?yledi.
ABD D??i?leri Bakan?, ?srailli yetkililerle g?r??mesinin ard?ndan Filistin Devlet Ba?kan? ile de bir araya geldi. Rice??n, ?srail taraf?n?n Filistin?in taleplerini kabul etmemesi nedeniyle konferansa kat?lmamas? g?ndemde olan Abbas?a bask? yapt??? gelen haberler aras?nda.
Operasyona haz?rl?k
?te yandan Gazze?de ise ?srail?in ?d??man topra??? a??klamas?, geni? ?apl? bir ?srail operasyonu endi?esini y?kseltti.
Reuters haber ajans?, ??srail?in karar?n?n ard?ndan Gazze sokaklar?ndaki gerilla say?s?nda belirgin bir art?? oldu?unu ve s???naklar?n sa?lamla?t?r?ld???n?? bildirdi.
Hamas S?zc?s? Fevzi Barhum, ?Direnece?iz, halk?m?zla birlikte m?cadele edece?iz? a??klamas?yla e? zamanl? olarak ?slami Cihad S?zc?s? Ebu Ahmed ise ?Allah, ?srail?den de ABD?den de b?y?kt?r. Onlar? ?l?mle kar??layaca??z? diye konu?tu.
El Fetih?e ba?l? El Aksa Tugaylar? ise ?srail?e kar?? t?m Filistin gruplar?n?n birle?mesi gerekti?inin alt?n? ?izerek, ?D??man ate? ederken, Hamas-Fetih fark? g?zetmiyor? dedi.
Filistinli taksi ?of?r? Halid Ali, Gazze?deki tedirginli?i ?Gerillalar?n haz?rl???, bizde ?srail?in her an sald?rabilece?i duygusu yarat?yor. Allah korusun, ?srail, Gazze?ye girerse katliam olur? diye anlatt?. (DI? HABERLER)

?K???k general? ?srail buldozeri alt?nda can verdi!

Filistin?de bug?ne de?in y?zlerce k???k cana k?yan i?gal askerleri ?nceki g?n yine 12 ya??ndaki Filistinli bir ?ocu?u buldozerlerle ezdi. 12 ya??ndaki Mahmud Kayed?in tek ?su??u ise i?gal askerlerine sapanlarla direnen ?ocuklardan biri olmakt?! Hastane kaynaklar?, Mahmud?un, El Bureyj M?lteci Kamp? yak?nlar?nda ?srail askerlerine ta? atan bir grup ?ocuk aras?nda yer ald???n? ve buldozerin ta? atan ?ocuklar?n ?zerine s?r?ld???n? a??klad?. ?srail askerlerinin b?lgeye giri?i s?ras?nda a?t?klar? ate?te 4 Filistinli de yaraland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net