31 Ekim 2019 17:36
Son Güncellenme Tarihi: 01 Kasım 2019 22:05

3 yeni vergiyi içeren yasa taslağı komisyonda kabul edildi

3 yeni vergi kalemini içeren yasa taslağı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Paylaş

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Türkiye'de, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. 

Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de aynı vergiye tabi olacak.

Teklifte, "dijital ortam", "dijital hizmet sağlayıcıları", "hasılat elde edilmesi", "hizmetin Türkiye'de sunulması", "finansal muhasebe açısından konsolide grup" kavramları tanımlanıyor.

Teklifle beraber;

 • Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi ile sorumluları,
 • Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olanlar ile bu vergiden istisna tutulan hizmetler,
 • Dijital Hizmet Vergisi'nden istisna tutulan hizmetler belirleniyor.

Ayrıca değişiklikle beraber verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacak. Dijital Hizmet Vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunacak. Dijital Hizmet Vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ

Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir vergi getiriliyor.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi ma tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak.

Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulmasıyla meydana gelecek.

Geceleme hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak tesisin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacak.

Buna göre, kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olacak.

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak.

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen geceleme hizmetleri, vergi kapsamı dışında tutulacak.

GELİR VERGİSİ

 • Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.
 • Kabul edilen maddelere göre, ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillere ilişkin gider kısıtlamaları getirilecek.
 • Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.
 • Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde de amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek otomobilin en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider olarak baz alınabilecek. 
 • Teklifle, binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmıyla binek otomobillerin iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.
 • Beyannameli mükellefiyetin artırılması, yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması amacıyla düzenleme yapılacak.
 • Bu kapsamda tevkif suretiyle vergilendirilen ücret tutarları ve bu tutarlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, yıllık beyanname sayesinde matrah ve sair unsurlarının kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Böylece tek veya birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu gelirleri toplamının 500 bin lirayı aşması halinde ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi esası getirilecek.
 • Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNE YENİ DİLİM

 • Teklifle gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.
 • Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
 • Yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi nispetlerini ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırma veya kanuni oranına kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
 • Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.
 • Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak.
 • Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e uzatılacak.
 • Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilecek.
 • Teklifle 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

 • Teklifle Vergi Usul Kanunu'nun, vergi cezalarında indirimi düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.
 • Düzenlemeyle idareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenecek.
 • Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacak.
 • Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin; süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen yüzde 20 oranındaki vergi ziyaı cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulacak.

Teklifle sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleriyle ilgili de düzenleme yapılacak.

Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama da yürürlükten kaldırılıyor.

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici madde ekleniyor.

“YENİ VERGİLERLE İLGİLİ KURUMLARIN DA GÖRÜŞÜ ALINMALIYDI”

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, komisyon toplantısında usul üzerine yaptığı konuşmada, kanun teklifinin yürütme tarafından hazırlandığının açık olduğunu ifade ederek bu haliyle teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

Kuşoğlu, "Ne getirip götürdüğünü bilmemiz lazım. Bu tür rakamların çalışma öncesi bize verilmesi gerekiyor. Yeni bir vergi ihdas ediliyorsa ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının görüşleri de yazılı olarak alınmalıydı” eleştirisinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yıllardır gelir vergisi ve kurumlar vergisi reformları için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, iktidar tarafından komisyona gönderilen tekliflerin ise palyatif ve torba teklifler olduğunu söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da komisyon çalışmalarının canlı olarak yayınlanmasını talep etti. 

“TEKLİF ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL”

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise yeni vergi ihdasının teklifte söz konusu olduğunu ancak usul açısından bir eksiklik bulunmadığını iddia etti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan da CHP’li Kuşoğlu’nun savunmasına yanıt vererek anayasaya aykırılık gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Elvan, komisyon çalışmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin komisyon üyelerinin talebini Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a ilettiğini ifade etti.

AKP’Lİ BAŞKANI, BAKAN YARDIMCISI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, “Vergi paketindeki kalemlerin bir kısmı kayıt dışını önlemeye yönelik adımların başlangıcı. Beyanname sistemini zamanla oturttukça alt birimlere yaymayı planlıyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ise teklifte, gelir seviyesi yüksek kesimle alakalı Gelir Vergisi tarafında bir dilim artışının söz konusu olduğunu, değerli konutu olanlara ek bir verginin uygulanacağını ve bunların bütçeye bir gelir sağlayacağını söyledi. Aksu, “Vedat Bey, '6 milyar TL civarında' dedi. Başlangıç olarak böyle ama orta ve uzun vadede daha yüksek bir gelir bekliyoruz. Paketin tamamında, 2020 yılı için 6 milyar TL civarında bir kaynak sağlanması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 17 yıllık iktidarı döneminde birkaç ek vergi dışında kalıcı hiçbir vergiyi getirmeyen AKP iktidarının şimdi vergi sistemine üç tane kalıcı vergiyi dahil ettiğini söyledi.

Bunların Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi olduğunu anımsatan Hamzaçebi, bu vergiler içerisinden dolaysız vergi tanımına net olarak sadece Değerli Konut Vergisi'nin girdiğini, Konaklama Vergisi'nin dolaylı vergi, Dijital Hizmet Vergisi'nin de şahsen dolaysız vergi tanımına girdiği kanaatinde bulunmadığını ve dolaylı vergi tanımına daha yakın olduğunu kaydetti.

Teklifte yer alan maddelerle ilgili görüşlerini maddeler görüşüldüğü zaman ifade edeceğini belirten Hamzaçebi, “Bu düzenlemelerle de vergi sisteminin bir nefes alması, atılım yapması, reformist bir yapıya kavuşması asla mümkün değildir” diye konuştu. 

CHP’Lİ GİRGİN: KONAKLAMA VERGİSİ GERİ ÇEKİLMELİ

CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, görüşmeler sırasında "Konaklama Vergisi” yasa teklifini eleştirerek “Bu yasa derhal geri çekilmelidir” dedi.

Girgin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada "Konaklama vergilerinin genel olarak uygulanma gerekçesi bir beldeye, kente gelen turistlerin o beldenin park, bahçe, yol, çöp toplama, itfaiye hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında bunun bedelini ödemelerine dayanmaktadır. Getirilen yasayla konaklama hizmeti verilen yerlerden konaklama vergisi alınacak. Bu vergi, vergi daireleri tarafından tahsil edilerek genel bütçe gelirine eklenecek. Yerel yönetimlere dağılımı 5779 sayılı Kanun’a göre yapılacak. Bu da verginin toplandığı ve hizmetin verildiği yerel yönetimler açısından adaletsizlik içermektedir" dedi.

Girgin, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren turizm katkı payı uygulamasının başlatıldığını ve bu haliyle uygulanması durumunda ilave verginin turizm işletmelerinin fiyatlarını etkileyeceğinden rekabet ortamında turizm gelirlerinin azalması sonucunu doğurabileceğini belirtti.

“Verginin matrahını oluşturan tüm hizmetler’’in ne olduğu ibaresinin açık olmadığını ifade eden Girgin, "Sadece konaklama bedelinin bu verginin matrahına dahil olması gerekir çünkü yemek ya da benzeri hizmetler de vergi matrahına dahilse bu durumda bu şehirde ya da beldede yaşayanlar ve zaten vergilerini ödeyenler de bu vergiye tabi olacaklardır" diye konuştu.

"İKTİDAR VERGİYE DOYMUYOR"

"İktidar vergiye doymuyor" diyen Girgin, kayıtdışılığın artacağı uyarsında bulundu. Konaklama vergisi alınacaksa bu gelirin hizmeti veren belediyeye aktarılmasını isteyen Girgin, getirilen konaklama vergisinin ÖTV benzeri bir vergi olduğunu belirtti. Gelire bakılmadan mal ve hizmet alımı üzerinden alınan bir vergi türü olduğuna dikkat çeken Girgin, "Getirilen bu konaklama vergisinin ağırlığı dişinden tırnağından artırıp taksitle tatile gidebilmeyi başarmış vatandaşlarımızın omzuna da yük bindirmektedir. Yabancı turist zaten genelde paket turla geldiği için ve uluslararası rekabetten dolayı bu vergi onlara acentelerce yansıtılmayacağı için olan yine bizim kendi vatandaşlarımıza olacaktır." diye belirtti. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi, beraat ve takipsizlik dosyalarından uzaklaştırılmış

SONRAKİ HABER

Erol Önderoğlu: "Cumhurbaşkanına hakaret" maddesi kaldırılsın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...