9 kur?unun faili h?l? serbest

Ayr?lmak istedi?i ni?anl?s? N.A. taraf?ndan 9 yerinden kur?unlanan 15 ya??ndaki N.B?nin ifade vermesine ra?men, Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n giri?imde bulunmamas? tepkilere neden oldu.


Ayr?lmak istedi?i ni?anl?s? N.A. taraf?ndan 9 yerinden kur?unlanan 15 ya??ndaki N.B?nin ifade vermesine ra?men, Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n giri?imde bulunmamas? tepkilere neden oldu. ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, tan?k ifadelerine ra?men adli mercilerin konuya yeterince ilgi g?stermedi?ini belirterek, sorumlular hakk?nda su? duyurusunda bulunaca??n? kaydetti.
Yakalama emri ??kar?lmad?
Diyarbak?r??n Ba?lar beldesinin 5 Nisan Mahallesi?nde 13 Mart?ta 15 ya??ndaki N.B. isimli ?ocuk, ?eski ni?anl?s?? N.A. taraf?ndan evinin ?n?nde 9 yerinden kur?unland?. A??r yaralanan ve 2 ay boyunca Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nin yo?un bak?m servisinde tedavi g?ren N.B. olay?n?n faili olan N.A?n?n yakalanmamas? tepkiye neden oldu. N.B?nin ailesinin ?HD Diyarbak?r ?ubesi?ne ba?vurmas? ?zerine soru?turma ile ilgilenen ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, uzun zaman boyunca fail hakk?nda yakalama emri ??kar?lmad???n? ve soru?turman?n ?savsakland???n?? belirterek, duyars?zl???n devam etmesi durumunda sorumlu davranmayan adli merciler hakk?nda su? duyurusunda bulunaca??n? kaydetti.
?Olay organize?
Yal??nda?, N.B?nin vurulmadan ?nce bir hafta boyunca tehdit ald???n? s?yledi. N.B?nin olay sonras? bir dizi ameliyat ge?irdi?ini ve ya?amas?n?n b?y?k bir ?ans oldu?unu belirten Yal??nda?, ?N.B?nin kal?c? bir sakatl?k ya?ay?p ya?amayaca?? belli de?il? dedi. Failin abisi ve babas?n?n da olay yerinde oldu?una dair g?rg? tan?klar?n?n ifadesi oldu?una i?aret eden Yal??nda?, ?Soru?turmada bu olay kadar vahim durumlar ya?and?? dedi. Defalarca su? duyurusunda bulunduklar?n?, N.B?nin ailesinin ve sald?r? esnas?nda olay yerinde bulunan ki?ilerin ifade vermelerine ra?men fail hakk?nda uzun bir s?re yakalama emri ??kar?lmad???n? ifade eden Yal??nda?, ?Savc?l?k s?recinde ihmal ?ok. Adli mekanizma, kad?na y?nelik ?iddetin vard??? noktay? g?steren, ya?am hakk?na y?nelik sald?r? i?eren bu vakada duyars?z, i?levsiz ve etkisiz kalm??t?r.? diye konu?tu. Yal??nda?, N.B?nin ailesinin, defalarca verdikleri dilek?elerde failin bulundu?u yeri s?ylemelerine ra?men failin pervas?zca dola?abilmesine tepki g?sterdi.
Yal??nda?, ?Kad?n ?lmeye, failler korunmaya devam ediyor. Cezalarda, adli ve idari d?zenlemelerde cayd?r?c?l?k yok. Daha ?nce ?ld?r?len kad?nlar defalarca kez ?ikayette bulunuyor. Ya?am tehlikesinin bulundu?unu s?yl?yor. Ancak yap?lan, kad?n?n?n tekrar evine g?nderilmesi olunca sonu?ta kad?n ?ld?r?l?yor? dedi.
Su? duyurusu
N.B. vakas?n?n ?ok ?nemli oldu?unu ifade eden Yal??nda?, giri?imlerine devam edeceklerini ve faillerin yakalanmamas? durumunda ihmali olan adli makamlar hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?yledi.
S?z konusu zihniyetin yeni kad?nlar?n ?ld?r?lmesine davetiye ??kard???na dikkat ?eken Yal??nda?, ?Uzun bir s?re yakalanma emri ??kar?lmad?. Kuzeni, vuruldu?u zaman N.B?nin yan?ndayd?. Onun ifadelerinde, failin babas? ve karde?inin de olay yerinde oldu?u belirtildi. Ayn? zamanda N.B. de tedavisinin ard?ndan ayn? y?nde ifade verdi. Yani m??terek bir su? var ortada. Faile, babas? ve karde?i ?zerinden ula?ma gibi bir ?anslar? oldu?u halde bir ?ey yap?lmad?. Bunlar s?rekli ya?ad???m?z ve i?inden ??kamad???m?z olaylard?r? ?eklinde konu?tu. (Diyarbak?r/D?HA)
Nesrin Yazar
www.evrensel.net