21 Ağustos 2007 00:00

Do?al hayat bavullarla ta??n?yor

Do?al ya?am? koruma dernekleri, tatilcileri nesli t?kenmekte olan t?rleri yanlar?nda g?t?rmemeleri konusunda uyard?.

Paylaş

Do?al ya?am? koruma dernekleri, tatilcileri nesli t?kenmekte olan t?rleri yanlar?nda g?t?rmemeleri konusunda uyard?. ?ngiliz g?mr?k yetkilileri, son bir y?l i?erisinde nesli t?kenmekte olan hayvanlardan elde edilen 163 bin ka?ak ?r?ne el koyuldu?unu a??klad?.
Do?al Hayat? Koruma Vakf??n?n, ?ngiltere?ye yasad??? yollardan getirilen hayvan ve bitki ?r?nlerine dair yapt??? a??klama, uluslararas? turizmin en yo?un oldu?u d?neme denk geldi.
G?mr?k g?revlileri taraf?ndan ele ge?irilen ?r?nler aras?nda y?lan derisinden ?r?nler, fildi?i oymalar? ve 605 kilogram a??rl???nda geleneksel ?in ilac? bulunuyordu. Bu ?r?nlerin ?o?u Nesli T?kenmekte Olan T?rlerin Uluslararas? Ticareti Anla?mas??na g?re korunmakta. Bu d?nya ?ap?nda kabul edilen anla?ma, 827 t?r?n sat???n? kesinlikle yasaklarken 32 bin t?r?n de ticaretini kontrol alt?na al?yor.
Ele ge?irilen 97 adet ?in geleneksel t?bbi malzemeleri, kaplan, leopar, ay? ve denizat? gibi nesli t?kenmekte olan hayvanlardan elde edilen ?r?nler. Y?lan ve kertenkeleden yap?lan ?anta, ayakkab? gibi 44 ?r?n?n yan? s?ra 39 adet benzer timsah ?r?n? de yakaland?.
G?rkemli t?rlerin yok olu?u
Do?al Hayat? Koruma Vakf? ad?na a??klama yapan Heather Sohl, ?Sorun ?u ki avlanan bu hayvanlar?n nesli t?kenmek ?zere. Baz? t?rleri tamamen yery?z?nden silebilir. ?nsanlar, do?al hayata bir kaynak olarak bak?yor ve e?er do?ru ?ekilde kullan?lmazsa t?ketilebilir? dedi. Timsahlar? ?rnek olarak g?steren yetkili, Asya?da ya?ayan 1500 timsah i?in do?al ya?am alan? ?nemli bir sorun olsa da as?l problemin ticaret oldu?una dikkat ?ekti. ?Geleneksel ?in ila?lar?nda timsah kemi?i istenir. Kaplan kemiklerinden yap?lan ?r?nlerin ?ngiltere?ye geldi?ini g?r?yoruz. E?er bu ticareti s?k? bir ?ekilde kontrol etmezsek, en g?rkemli t?rlerin yok olu?unu g?rece?iz? diyor.
Sohl, nesli t?kenmekte olan hayvanlar?n ?r?nlerinin ka?ak??lar taraf?ndan sat?ld???n? belirtirken turistlerin istemeden baz? bitkileri ya da hayvanlar? yok olma noktas?na getirdi?ini belirtiyor: ?Turistler tatile gidiyor ve tezgahlarda bir ?eyler g?r?yor, bunun g?zel bir biblo oldu?unu d???n?p evine g?t?r?yor. Belki bir timsah derisi saat, fildi?i oymas? ya da y?lan derisi c?zdan getirmi? olabilir; onlar, bunun tamamen masum oldu?unu d???n?yor? diye konu?tu.
Yaln?z hayvanlar de?il
Nesli t?kenmekte olan t?rler konusunda resmi kotalar da s?m?r?ye a??k. Ge?en sene ?ngiltere?ye 26 kilogramdan fazla havyar sokmak yasakken bu y?l d?zenleme farkl? yap?ld?. Do?al Hayat? Koruma Vakf? yetkilisi, ??zin verilen ?l??de yap?ld???nda ticaret yasal, ama sorun ?u ki yasal bir kota konuldu?unda insanlar bunu yasad??? ?r?nleri de ge?irmek i?in kullan?yor? diyor. 158 bin orkide ve bir t?r tropik bitki olan ?cycad? g?mr?k yetkililerince ele ge?irilirken, 1270 kg mercan da g?mr?kte kald?. Bu mercanlar?n bir k?sm? m?cevher olarak i?lenmi?ken ?ngilizlerin akvaryumlar? i?in canl? mercanlar da ka?ak ?r?nlerin aras?ndayd?.
Sohl, ?zellikle Afrika, Tayland ve ?in?i ziyaret eden turistlerin ald?klar? hediyelere dikkat etmeleri gerekti?ine dikkat ?ekiyor. (The Guardian?dan ?eviren : ?zge Kuru)
ÖNCEKİ HABER

Tahmin edilemez bir devrim: CD

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa