13 Eylül 2007 00:00

27 y?l sonra yeniden Mamak?ta...

Darbe Kar??t? Platform?un dura?? bu kez, 27 y?l aradan sonra Mamak Askeri Cezaevi oldu.
Darbe kar??tlar?, cezaevinin bulundu?u E?ref Ak?nc? K??las??n?n ...

Paylaş

Darbe Kar??t? Platform?un dura?? bu kez, 27 y?l aradan sonra Mamak Askeri Cezaevi oldu.
Darbe kar??tlar?, cezaevinin bulundu?u E?ref Ak?nc? K??las??n?n kar??s?nda, yapt?klar? a??klamada, darbecilerin ve aralar?nda Cezaevi M?d?r? Raci Tetik?in de bulundu?u i?kencelerin pe?ini b?rakmayacaklar?n? ilan ettiler.
Platform s?zc?s?, Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, 12 Eyl?l fa?izminin b?t?n ??plakl??? ile icra edildi?i, Mamak Askeri Cezaevi?nin epeyce uza??nda, ama onun da i?inde bulundu?u mekan?n kar??s?ndan, 12 Mart 1971, 12 Eyl?l 1980?de neler ya?and???n? anlatt?. Kenan Evren?in, Marmaris?te resim yapan tonton amca gibi g?r?ld???n?, Mamak?ta on binlerce insana zulmeden Albay Raci Tetik?i de belki kom?ular?n?n ?ak sa?l? beyefendi? olarak g?rd???n? belirten S?mb?lo?lu, Ankara S?k?y?netim Komutan? Recep Ergun, Diyarbak?r S?k?y?netim Komutan? Kemal Yamak, ?stanbul S?k?y?netim Komutan? Haydar Salt?k??n, Diyarbak?r, Mamak ve Metris Askeri Cezaevleri?nin ger?ek sorumlular? olduklar?n? hat?rlatt?.
12 Eyl?l?de Mamak?ta neler ya?and??
?Kar??t?r bar??t?r uygulamas?n?, kafesi, tecrit h?crelerini, tabutluklar?, askeri mahkemelere g?t?r?l?p getirilirken yap?lan insanl?k d??? muameleleri, askeri ara?ta d?v?lerek ?ld?r?len ?lhan Erdost?u, gece yar?s? operasyonlar?nda tutuklulara sald?ran binlerce askeri, toplu falaka seanslar?nda y?kselen ???l?klardan Ke?ik?ran halk?n?n uyuyamad???n?, karavanalardan ??kan fare ?l?lerini, bir tabak mercimek ?orbas?ndan ??kan 83 k???k ta??, asker ve gardiyan zul?mlerini...? sayan S?mb?lo?lu, ?Unutmad?k, unutturmayaca??z? dedi. G?r?? ve mektup yasaklar?n?, C5 i?kence merkezini, Erdal Eren ve Necdet Adal??ya idamlar?ndan ?nce yap?lan i?kenceleri, tedavisi yap?lamad???ndan ?len Alaybey Y?lmaz??, Zafer M??tebao?lu?nu, dayaktan sakat kalanlar?, ?buralar?n tek hakimi benim? diye yar? ??plak cezaevinde gezen Albay Raci Tetik?i asla unutturmayacaklar?n? kaydeden S?mb?lo?lu, k??la yetkililerine de Mamak?? halka a?malar? ?a?r?s? yapt?.
?Mamak?a sonbahar geldi? par?as?n?n hep bir a??zdan s?ylenmesinin ard?ndan, iki kez Mamak?ta kalan Y?lmaz K?z?l?rmak, Mamak?ta yazd??? ?iiri okudu.
Nadire Karg?n, ?ok geldikleri, yabanc?s? olmad?klar? Mamak?ta askerler taraf?ndan itilip kak?ld?klar?n?, polislerin sald?r?s?na u?rad?klar?n? anlatarak, ?Mamak bizim i?in bir cehennemdi? dedi.
Mamak?ta d?v?lerek ?ld?r?len ?lhan Erdost?un e?i G?l Erdost ise darbeciler yarg?lanana kadar konu?mama karar? ald???n?, ama darbecilerin yarg?land??? g?n mahkemede konu?aca??n? s?yledi.
Eylem s?ras?nda polis, askeri mekanlar?n toplulukla birlikte g?r?nt?lenmesine engel oldu. (Ankara/EVRENSEL)

?Darbe sesini? mumlarla ayd?nlatt?lar

Darbe Kar??t? Platform ?yeleri ?nceki gece 12 Eyl?l darbesinin ilan edildi?i Ankara Radyosu ?n?nde mumlar, me?aleler yakt?lar, darbenin idama g?t?rd??? Erdal Eren?in ad?n? yanan mumlarla radyo ?n?ne yazd?lar.
?Mumlu, me?aleli demokrasi n?beti? i?in ?nceki ak?am ?ok say?da kurum temsilcisi Ankara Radyosu ?n?ne y?r?d?. Darbe kar??tlar?, 12 Eyl?l karanl???na kar??, mumlar ve me?aleler yakt?lar. Ankara Radyosu ?n?nde demokrasi bildirisini okuyan Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, fa?ist cunta lideri orgeneral Kenan Evren?in okudu?u bildiriyle toplumsal muhalefeti imha etmenin start?n?n verildi?ini belirterek, ?Darbeciler ilk me?ruiyetlerini bu mikrofonlardan elde ettiklerini d???nerek, ilk soluklar?n? radyoevlerinin ?n?nde ald?lar. Tarihimiz halk?na zulmetmek isteyenlerin, halk?n vergileriyle ayakta duran TRT?yi basma hikayeleriyle dolu? dedi. S?mb?lo?lu, 27 y?l sonra kendilerinin de darbecileri buradan te?hir ettiklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Darbeciler ve demokrasi d??manlar? yarg?lans?n

SONRAKİ HABER

'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa