EMEK G?NL??

 • Siyasal g?ndemin ba??nda, de?i?ecek yeni anayasa tart??malar? var. Her ne kadar eski anayasan?n ilk d?rt maddesi i?in de?i?tirilemez h?km? konmu? ve bu h?k?mlerin korunaca?? s?ylenmi?se de haz?rlanan tasla?a yeni anayasa diyorlar.


  Siyasal g?ndemin ba??nda, de?i?ecek yeni anayasa tart??malar? var. Her ne kadar eski anayasan?n ilk d?rt maddesi i?in de?i?tirilemez h?km? konmu? ve bu h?k?mlerin korunaca?? s?ylenmi?se de haz?rlanan tasla?a yeni anayasa diyorlar. Anayasa tart??malar?n?n i?inde ?ne ??kan, t?rban tart??malar?... G?rsel ve yaz?l? burjuva medyas?nda bunun ?zerine derin analizler, tahliller yap?l?yor. Bu tart??ma, ger?ek anlamda bir?ok sorunun ?zerini kapat?yor. Ya?anan durum, AKP ve onun ?evresindeki anlay??lar?n i?ine geliyor. Son tahlilde h?k?met, anayasa de?i?ikli?i i?in Meclis?te gereken ?o?unlu?u, Cumhurba?kanl??? se?iminde oldu?u gibi elde edecek g?r?n?yor. Ortaya ??kan tabloya bak?l?rsa AKP yine bildi?ini okuyor.
  Oysa ki demokratik, yasaks?z, ezilenden yana, ?zg?rl?kleri geli?tiren bir anayasaya ihtiya? var. Yani hayat? her g?n i?leyen ve yeniden yaratanlar?n haklar?n? koruyacak ve g?vence alt?na alacak bir anayasaya. S?z?n ?z?; ?u fabrikaya demokrasi gelecek mi; ezilen ve s?m?r?len, horlanan, a? b?rak?lan i??ilerin ya?am?nda nas?l de?i?iklikler olacak; g?vensizlik ve yeterince tedbir al?nmad??? i?in makineler aras?nda kollar?, bacaklar?, parmaklar? kopan, i? cinayetlerinde ya?amlar?n? yitiren i??iler i?in ne ifade edecek; otuz g?n gece g?nd?z demeden ?al??t??? halde ald??? asgari ?cretle ge?inemeyen, ?oluk ?ocuk demeden makinelerin aras?nda eriyip giden ya?amlara ne katk?s? olacak; ?al??ma ko?ullar?n?n daha iyi olmas?, insanca bir ya?am ve ?cret i?in ?rg?tlenen, fakat patronlarca i?ten at?lan ve a??lan davalar sonucunda i?e geri d?nemeyen i??ilerin ?rg?tlenme konusundaki haklar? ne olacak; kimi zaman patronlar taraf?ndan d?v?len, tacize u?rayan, bir e?ya gibi kap?n?n ?n?ne konan i??ilerin talepleri nas?l kar??lanacak; hen?z okul ?a??nda olan, yoksulluk nedeniyle ?al??mak zorunda b?rak?lan ?ocuk i??ilere yasal koruma gelecek mi; sigortas?z ?al??ma ve keyfi i?ten atmalar nas?l engellenecek; sendikal hak ve ?zg?rl?kler nas?l geli?ecek; patronlar?n bu s?n?rs?z s?m?r? cehenneminin ?n?ne nas?l ge?ilecek; g?nde 10-14 saat ve hafta boyunca ?al??mak zorunda kalan, ak?am evine geldi?inde ceset gibi koltu?a y???lan, sabah uyand???nda makine gibi yine fabrikan?n yolunu tutmak zorunda kalan, sosyal ve k?lt?rel hayat? olmayan i??ilerin ya?am? ne y?nde de?i?ecek?..
  B?t?n bunlara cevap vermeyen bir anayasa, nas?l olur da yeni olur, nas?l olur da demokratik olur? Paras? olan?n demokrasinin t?m nimetlerinden sonuna kadar faydaland???, paras? olmayan?n demokrasinin k?r?nt?s?n? bile g?rmedi?i bir ?lke... ?imdiye kadar t?m anayasalar? askeri darbeler taraf?ndan de?i?tirilen, kanun h?km?nde kararnamelerle y?netilen bir ?lkeyiz. Ama gelin g?r?n ki k?rler sa??rlar, birbirini a??rlar misali, yap?lan tart??malarda bu sorunlar?n ?zerinden ge?iliyor. Patronlar, anayasaya a??rl?klar?n? koyacaklar, istedikleri bi?imi vermeye ?al??acaklar, ??nk? Meclis?in b?y?k b?l?m? patronlar ve onlar?n i?birlik?ilerinden olu?uyor.
  Olu?turmaya ?al??t?klar? anayasa, 12 Eyl?l Anayasas??n?n liberal versiyonu olma yolundad?r. Bu anayasa, az?nl???n ?o?unlu?a kar?? tahakk?m etti?i bir anayasa olacakt?r. Bunun i?in anayasa tart??malar?n?n, i??ilerin ve emek?ilerin ya?amlar?n? iyi y?nde de?i?tirecek tart??malar olmas?na, i??i ve emek?ilerin merkezinde oldu?u bir anayasaya ihtiya? var. ???i ve emek?ilerin haklar? g?vence alt?na al?nmadan, o anayasaya demokratik denir mi?
  Se?im s?recinde i??i ve emek?iler cephesinde geni? ve gelece?e y?n verecek bir birlik sa?lanm?? olsayd?, ?imdi bir ad?m ?nde olunabilirdi. Se?im s?recinde yeterince ?al??mas? yap?lmayan, ba?ta i?yerleri ve fabrikalarda, anayasan?n ne anlama geldi?i anlat?lmal? ve demokratik bir anayasan?n olu?mas? i?in m?cadele edecek g??ler birle?tirilmelidir. Sermayenin ?arp?tmalar?n? ve kafa kar???kl?klar?n? ?nleminin ve do?ru bir hatta i??i ve emek?ileri birle?tirmenin yolu ise merkezine i??ileri alan, fabrika ve i?yeri ?al??mas?na geni? ve yayg?n bir yer veren ?rg?tlenme faaliyetinden ge?iyor.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net