04 Nisan 2018 14:46
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:43

Kapsam dışı kalan veya ret alan taşeron işçiler için itiraz dilekçesi örnekleri

Kadro hakkı kapsamına hiç girmeyen ya da çeşitli nedenlerle kadroya geçirilmeyen, ret alan taşeron işçiler için itiraz dilekçesi örnekleri.

Kapsam dışı kalan veya ret alan taşeron işçiler için itiraz dilekçesi örnekleri

Paylaş

Onur BAKIR
Sendika Uzmanı

Taşeron işçilerin merkezi yönetimlerde kadroya, yerel yönetimlerde şirketlere geçiş süresi 2 Nisan 2018’de sona erdi ama sorunlar bitmedi.
Kadro hakkının kapsamına hiç girmeyen ya da kapsama girmeyip çeşitli nedenlerle kadroya geçirilmeyen çok sayıda işçi var.

Aşağıda,

a) Arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan taşeron işçiler,
b) Eski hükümlü olduğu için ret alan taşeron işçiler,
c) Engelli olduğu ve emeklilik koşullarını sağladığı için ret alan taşeron işçiler,
d) 4 Aralık 2017 koşulu nedeniyle ret alan joker taşeron işçiler
için dilekçe örnekleri mevcut.

Dilekçe örnekleri Bakanlık, hastane, üniversite gibi merkezi yönetimlerde çalışan taşeron işçiler için ayrı; belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan işçiler için ayrı.

Her bir dilekçe örneğinden önce de ilgili açıklamalar mevcut. Dilekçe örnekleri kullanılmadan önce açıklamaların dikkatle okunmasında yarar var…

1) ARŞİV ARAŞTIRMASI YA DA GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE RET ALAN MERKEZİ YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe bakanlık, hastane gibi merkezi kurumlarda çalışan işçiler için hazırlanmıştır. Belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan işçiler için değildir.
- Bu dilekçe eski hükümlü işçiler için değildir. Bu dilekçe eski hükümlü olmayıp; arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan işçiler içindir.
- Bu dilekçe kurumun Tespit Komisyonu'na verilecektir.
- Bu itiraz dilekçesi üzerine yine ret verilirse, 60 gün içinde idari yargıda dava açma (ve ayrıca işe iade davası açma) hakkı saklıdır.

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………. Tespit Komisyonu’na,

696 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinde aranan tüm koşulları sağlamam, kadroya geçiş sınavında başarılı olmam ve gerekli tüm belge ve evrakları teslim etmeme rağmen; kadroya geçişim hakkımda yapılan arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonuçları nedeniyle yapılmamıştır.
Taşeron işçilerin kadroya geçişi için 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi uyarınca aranan koşullardan biri de Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendine göre “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”tır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 7. maddesine göre kadroya geçiş için başvuran işçiler adına arşiv araştırması yapılması gerekmektedir. Yani Devlet Memurları Kanunu’na atıfla aranan koşul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca arşiv araştırması ile sınırlanmıştır.
Ancak birçok il ve kurumda arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapıldığı anlaşılmaktadır. Sonuçları tarafıma ayrıca tebliğ edilmediği için şahsım hakkında arşiv araştırması mı, güvenlik soruşturması mı yapıldığını bilme olanağım bulunmamaktadır.
Bununla birlikte şahsım hakkında arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapılmış olması halinde, bunun ilgili tebliğe ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğunu ve güvenlik soruşturmasının sonuçlarının yasal anlamda tarafımı bağlamadığını belirtmek isterim.
Öte yandan ilgili tebliğin 7. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır”. Söz konusu değerlendirmenin yapılacağı aşama ise şüphesiz tespit komisyonunun tebliğin 9. maddesi uyarınca yapmış olduğu inceleme aşamasıdır. Bu aşama çoktan sona ermiştir.
Ancak çalıştığım kuruma arşiv araştırması / güvenlik soruşturması sonuçları tespit komisyonunun çalışmalarının tamamlamasının, sınavlara hak kazanan işçilerin listesinin yayınlanmasının ve hatta sınavların gerçekleştirilmesinin ardından ulaşmıştır. Kadroya geçmek için tüm koşulların tamamlanmasının ardından, arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kadroya geçişim yapılmamış olup; bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine açıkça aykırıdır.
Kaldı ki, kadroya geçişe engel teşkil edecek herhangi bir mahkumiyet ya da cezam olmadığı halde sonuçlarının tarafıma tebliğ edilmediği bir arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya geçiş hakkımın engellenmesi, Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” kuralına ve masumiyet karinesine de aykırıdır. Ayrıca belirtmem gerekir ki tarafıma gösterilmeyen ve tebliğ edilmeyen arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonucunun “olumsuz olduğu” yönündeki iddiayı hiçbir biçimde kabul etmemekteyim. Arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasına yol açabilecek bir durum da söz konusu değildir.
Tebliğin 7. maddesine göre arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi yetkisi tespit komisyonuna aittir. Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması sonuçlarında yer alan ve tarafıma tebliğ edilmeyen bilgileri kabul ya da ikrar anlamına gelmemek üzere, tespit komisyonunun takdir yetkisini şahsımın aleyhine kullandığı, kadroya geçişim yönünde karar vermek yerine aksi yönde karar verdiği anlaşılmaktadır.
Eski hükümlü işçilerin bile eski hükümlü belgesi alarak kadroya geçişi için yönetmelik değişikliğine gidildiği koşullarda, herhangi bir mahkûmiyeti olmayan şahsımın kadro hakkından yoksun bırakılması hakkaniyete de aykırıdır.
Yukarıda yaptığım tüm açıklama ve hukuki dayanaklar ışığında, işbu itirazımın Tespit Komisyonunuzca incelenerek kabulünü ve kadroya geçişimin için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder; aksi takdirde yasal ve Anayasal tüm haklarımı kullanacağımı, idari yargıda ve iş mahkemesinde dava yoluna gideceğimi bilgilerinize sunarım.

İsim Soyisim:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon numarası:

2) ARŞİV ARAŞTIRMASI YA DA GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE RET ALAN YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe belediye, il özel idaresi, mahalli birlik ya da belediye şirketlerinin taşeronlarında çalışan işçiler için hazırlanmıştır. Bakanlık, hastane gibi merkezi kurumlarda çalışanlar için değildir.
- Bu dilekçe eski hükümlü işçiler için değildir. Bu dilekçe eski hükümlü olmayıp; arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan işçiler içindir.
- Bu dilekçe Valilikteki Tespit İtiraz Komisyonu’na verilecektir.
- Bu dilekçenin bir örneğinin de bilgi için yerel yönetime (belediye, il özel idaresi vb.) verilmesinde yarar vardır.
- Bu itiraz dilekçesi üzerine yine ret verilirse, 60 gün içinde idari yargıda dava açma (ve ayrıca işe iade davası açma) hakkı saklıdır.

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………. Tespit İtiraz Komisyonu’na,
696 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinde aranan tüm koşulları sağlamam, işçi statüsüne geçiş sınavında başarılı olmam ve gerekli tüm belge ve evrakları teslim etmeme rağmen; belediye şirketinde işçi statüsüne geçişim hakkımda yapılan arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonuçları nedeniyle yapılmamıştır.
Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerin yerel yönetimlere ait şirketlerde işçi statüsüne  geçişi için 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi uyarınca aranan koşullardan biri de Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendine göre “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”tır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 32. maddesine göre işçi statüsüne geçiş için başvuran işçiler adına arşiv araştırması yapılması gerekmektedir. Yani Devlet Memurları Kanunu’na atıfla aranan koşul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca arşiv araştırması ile sınırlanmıştır.
Ancak birçok il ve kurumda arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapıldığı anlaşılmaktadır. Sonuçları tarafıma ayrıca tebliğ edilmediği için şahsım hakkında arşiv araştırması mı, güvenlik soruşturması mı yapıldığını bilme olanağım bulunmamaktadır.
Bununla birlikte şahsım hakkında arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapılmış olması halinde, bunun ilgili tebliğe ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğunu ve güvenlik soruşturmasının sonuçlarının yasal anlamda tarafımı bağlamadığını belirtmek isterim.
Öte yandan ilgili tebliğin 32. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır”. Söz konusu değerlendirmenin yapılacağı aşama ise şüphesiz tespit komisyonunun tebliğin 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu inceleme aşamasıdır. Bu aşama çoktan sona ermiştir.
Ancak çalıştığım kuruma arşiv araştırması / güvenlik soruşturması sonuçları tespit komisyonunun çalışmalarının tamamlamasının, sınavlara hak kazanan işçilerin listesinin yayınlanmasının ve hatta sınavların gerçekleştirilmesinin ardından ulaşmıştır. İşçi statüsüne geçmek için tüm koşulların tamamlanmasının ardından, arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işçi statüsüne geçişim yapılmamış olup; bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine açıkça aykırıdır.
Kaldı ki, işçi statüsüne geçişe engel teşkil edecek herhangi bir mahkumiyet ya da cezam olmadığı halde sonuçlarının tarafıma tebliğ edilmediği bir arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçesiyle işçi statüsüne geçiş hakkımın engellenmesi, Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” kuralına ve masumiyet karinesine de aykırıdır. Ayrıca belirtmem gerekir ki tarafıma gösterilmeyen ve tebliğ edilmeyen arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonucunun “olumsuz olduğu” yönündeki iddiayı hiçbir biçimde kabul etmemekteyim. Arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasına yol açabilecek bir durum da söz konusu değildir.
Tebliğin 32. maddesine göre arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi yetkisi tespit komisyonuna aittir. Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması sonuçlarında yer alan ve tarafıma tebliğ edilmeyen bilgileri kabul ya da ikrar anlamına gelmemek üzere, tespit komisyonunun takdir yetkisini şahsımın aleyhine kullandığı, işçi statüsüne geçişim yönünde karar vermek yerine aksi yönde karar verdiği anlaşılmaktadır.
Eski hükümlü işçilerin bile eski hükümlü belgesi alarak kadroya geçişi için yönetmelik değişikliğine gidildiği koşullarda, herhangi bir mahkûmiyeti olmayan şahsımın işçi statüsüne hakkından yoksun bırakılması hakkaniyete de aykırıdır.
Yukarıda yaptığım tüm açıklama ve hukuki dayanaklar ışığında, işbu itirazımın Tespit İtiraz Komisyonunuzca incelenerek kabulünü ve işçi statüsüne geçişimin için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder; aksi takdirde yasal ve Anayasal tüm haklarımı kullanacağımı, idari yargıda ve iş mahkemesinde dava yoluna gideceğimi bilgilerinize sunarım.

İsim Soyisim:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon numarası:

3) ESKİ HÜKÜMLÜ OLDUĞU İÇİN RET ALAN MERKEZİ YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe bakanlık, hastane gibi merkezi kurumlarda çalışan ancak eski hükümlü olduğu için kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler için hazırlanmıştır. Belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan eski hükümlü taşeron işçiler için değildir.
- Bu dilekçe eski hükümlü olmayıp, arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan işçiler için değildir.
- Bu dilekçe kurumun Tespit Komisyonu'na verilecektir.
- Dilekçeye Savcılıktan alınacak eski hükümlü belgesi eklenecektir. Savcılığın belge vermemesi halinde, adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararı gibi eski hükümlü olunduğunu ispatlayan belgeler eklenebilir.
- Bu itiraz dilekçesi üzerine yine ret verilirse, 60 gün içinde idari yargıda dava açma (ve ayrıca işe iade davası açma) hakkı saklıdır.

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………..’na,
696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için yaptığım başvuru Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımamam nedeniyle reddedilmiştir.
31 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğin 2. maddesi ile “Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilmeyen alt işveren işçilerinden; söz konusu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenlerin, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabileceği” düzenlenmiştir.
Eski hükümlü olduğuma ilişkin belge ekte ilginize sunulmuş olup; yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınmam için gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim Soyisim:
Tarih:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon Numarası:
Ek: Eski hükümlü olduğuma dair belge.

 

4) ESKİ HÜKÜMLÜ OLDUĞU İÇİN RET ALAN YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

Açıklamalar: 
- Bu dilekçe Belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan ve eski hükümlü olduğu için ret alan taşeron işçiler için hazırlanmıştır. 
- Bu dilekçe eski hükümlü olmayıp, arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan işçiler için değildir. 
- Bu dilekçe örneği İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde Valiliklere gönderilen yazıdan hareketle hazırlanmıştır. 
- Eski hükümlü olunduğuna ilişkin bir belgenin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. Ancak Savcılığın eski hükümlü belgesi vermemesi halinde, adli sicil kaydı, adli arşiv kaydı veya kesinleşmiş mahkeme kararları da dilekçe ekinde kullanılabilir. 
- Altını çizerek belirtmek gerekir ki, bu dilekçe üzerine yerel yönetimler işe alıp almama konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Yani İçişleri Bakanlığının görüşü, yerel yönetimi zorunlu tutmamaktadır.
- Eğer işçi devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olan işçiler İçişleri Bakanlığının görüşünde kapsam dışı tutulmuştur. Bu işçilerin bu dilekçe ile başvuru yapması bir anlam taşımamaktadır. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
----------’ne, 
696 sayılı KHK kapsamında mahalli idarenize ait şirkette işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımamam nedeniyle reddedilmiştir. 
31 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Bu yönetmeliğin 2. maddesi ile “Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilmeyen alt işveren işçilerinden; söz konusu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenlerin, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabileceği” düzenlenmiştir. 
Yönetmelik değişikliğinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın tüm il valiliklerine 4 Nisan 2018 tarihinde gönderdiği yazıda, ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde şu değerlendirme yapılmıştır:
“27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 güncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle işçi statüsünde şirketlere geçirilmeyen alt işveren işçilerinden, affa uğrasalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak şartıyla eski hükümlü olduğunu belgelendirenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi hükümlerindeki şartları taşıması kaydıyla, işçi statüsünde mahalli idare şirketlerinde işe alınabilecekleri değerlendirilmektedir”. 
İlgili yönetmelik değişikliği ve İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmadığım, 375 sayılı KHK’nın geçici 24 üncü maddesindeki diğer tüm şartları taşıdığım ve ekli belgelerden görüleceği üzere eski hükümlü olduğum için mahalli idarenize ait şirkette işe alınmam için gereğini saygılarımla arz ederim. 
İsim Soyisim:
Tarih:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon Numarası:
Ek: Eski hükümlü olduğuma dair belge. 

 

 

 

 

 

5) ENGELLİ OLDUĞU VE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANDIĞI İÇİN ERKEN EMEKLİLİK NEDENİYLE KADROYA GEÇİRİLMEYEN MERKEZİ YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe Bakanlık, hastane gibi merkezi yönetimlerde çalışan, engelli olduğu ve vergi indiriminden yararlandığından dolayı erken emeklilik koşullarını sağladığı için kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler için hazırlanmıştır.
- Bu dilekçe, sadece emeklilik koşullarını sağlamış ancak emeklilik aylığı bağlatmamış işçiler içindir. Emeklilik aylığı bağlatıp çalışmaya devam eden işçiler için değildir.
- Bu dilekçe, engellilikten kaynaklanan erken emeklilikten bağımsız olarak, olağan koşullarda diğer işçilerin tabi olduğu emeklilik şartlarının hepsini tamamlamış işçiler için de değildir. Yani engelli değilmiş gibi emekli aylığı bağlatabilecek durumda olan işçilerin bu dilekçeyi kullanarak başvuru yapması bir anlam taşımamaktadır.
- Bu dilekçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından http://www.altisveren.gov.tr/Files/dbp-gorus.pdf adresinde yayınlanan ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşe dayanılarak hazırlanmıştır.
- Bu dilekçe, Bakanlığın görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı’nın yazısı eklenerek kurumlara verilebilir. Dilekçeye ayrıca SGK hizmet dökümünün de eklenmesi yerinde olacaktır.
- Bu dilekçe üzerine de olumlu sonuç alınmazsa, idari dava açma (ve ayrıca işe iade davası) hakkı saklıdır.

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

---------- Tespit Komisyonu’na

696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçiş için yaptığım başvuru, engellilik nedeniyle vergi indiriminden yararlanmam ve bu nedenle engellilere tanınan kolaylaştırılmış emeklilik koşullarını sağlamış olmam nedeniyle reddedilmiştir.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından http://www.altisveren.gov.tr/Files/dbp-gorus.pdf adresinde yayınlanan ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşe göre:
“Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmamış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
Engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihleri esas alındığında emekliliğe hak kazanmamış bulunmaktayım. Dolayısıyla kadroya geçişim bakımından bir engel söz konusu değildir.
Bu itibarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşü uyarınca kadroya geçiş başvurumun yeniden değerlendirilerek, kadroya geçişimin kabulü için gereğini –yasal haklarım saklı kalmak üzere- saygılarımla arz eder; gerektiği takdirde işbu başvurumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da tarafınızca iletilerek Bakanlıktan uygunluk görüşünün alınabileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

İsim Soyisim:
Tarih:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon Numarası:
Ek-1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara gönderilen görüşü
Ek-2) SGK hizmet dökümü

6) ENGELLİ OLDUĞU VE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANDIĞI İÇİN ERKEN EMEKLİLİK NEDENİYLE KADROYA GEÇİRİLMEYEN YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe Belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan, engelli olduğu ve vergi indiriminden yararlandığından dolayı erken emeklilik koşullarını sağladığı için şirketlere geçirilmeyen taşeron işçiler için hazırlanmıştır.
- Bu dilekçe, sadece emeklilik koşullarını sağlamış ancak emeklilik aylığı bağlatmamış işçiler içindir. Emeklilik aylığı bağlatıp çalışmaya devam eden işçiler için değildir.
- Bu dilekçe, engellilikten kaynaklanan erken emeklilikten bağımsız olarak, olağan koşullarda diğer işçilerin tabi olduğu emeklilik şartlarının hepsini tamamlamış işçiler için de değildir. Yani engelli değilmiş gibi emekli aylığı bağlatabilecek durumda olan işçilerin bu dilekçeyi kullanarak başvuru yapması bir anlam taşımamaktadır.
- Bu dilekçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından http://www.altisveren.gov.tr/Files/dbp-gorus.pdf adresinde yayınlanan ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşe dayanılarak hazırlanmıştır.
- Bu dilekçe, Bakanlığın görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı’nın yazısı eklenerek kurumlara (belediye vb.) verilebilir. Dilekçeye ayrıca SGK hizmet dökümünün de eklenmesi yerinde olacaktır.
- Bu dilekçe üzerine de olumlu sonuç alınmazsa, idari dava açma (ve ayrıca işe iade davası) hakkı saklıdır.

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

---------- Tespit Komisyonu’na

696 sayılı KHK kapsamında işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru, engellilik nedeniyle vergi indiriminden yararlanmam ve bu nedenle engellilere tanınan kolaylaştırılmış emeklilik koşullarını sağlamış olmam nedeniyle reddedilmiştir.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından http://www.altisveren.gov.tr/Files/dbp-gorus.pdf adresinde yayınlanan ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşe göre:
“Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmamış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
Engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma tarihleri esas alındığında emekliliğe hak kazanmamış bulunmaktayım. Dolayısıyla işçi statüsüne geçişim bakımından bir engel söz konusu değildir.
Bu itibarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara da gönderilen görüşü uyarınca işçi statüsüne geçiş başvurumun yeniden değerlendirilerek, işçi statüsüne geçişimin kabulü için gereğini –yasal haklarım saklı kalmak üzere- saygılarımla arz eder; gerektiği takdirde işbu başvurumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da tarafınızca iletilerek Bakanlıktan uygunluk görüşünün alınabileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

İsim Soyisim:
Tarih:
TC Kimlik No:
İmza:
Adres:
Telefon Numarası:
Ek-1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara gönderilen görüşü
Ek-2) SGK hizmet dökümü

7) MERKEZİ YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN JOKER İŞÇİLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Açıklamalar:
- Bu dilekçe örneği 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmamış ancak 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde görünen, merkezi yönetimlerde çalışan joker işçiler içindir.
- Bakanlığın görüşü, girdi-çıktı nedeniyle 2017 yılı Aralık ayı SGK dökümünde yer almayan işçileri kapsamadığı için bu dilekçe, bu durumda olan işçiler için ne yazık ki bir anlam ifade etmemektedir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………………. Tespit Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedildiği gibi yaptığım itiraz da reddedilmiştir.
………………tarihinden bu yana kurumunuzda taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmamış olmakla birlikte; görev yaptığım taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde de yer almaktayım.
Ekte ilginize sunduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre benim durumumda bulunan işçilerin kadroya geçişinin sağlanması gerekmektedir.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu da konuyla ilgili olarak, “Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse, hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız. Bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yazılarını da göndermiş durumdayız” açıklamasını yapmıştır.
Söz konusu yazı ve açıklama göz önünde bulundurularak itirazımızın yeniden incelenmesini, itirazımın kabulü ve kadroya geçiş sınavına alınmam için gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri
Ek-1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 41515602-100-E.16638 sayılı yazısı.
Ek-2: Taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesi (varsa)

8) YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN JOKER İŞÇİLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Açıklamalar:
-Bu dilekçe örneği 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmamış ancak 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde görünen, yerel yönetimlerde çalışan joker işçiler içindir.
- Dilekçenin hem yerel yönetime (örneğin belediyeye) hem de tespit itiraz komisyonuna (valiliğe) verilmesinde yarar vardır.
- Bakanlığın görüşü, girdi-çıktı nedeniyle 2017 yılı Aralık ayı SGK dökümünde yer almayan işçileri kapsamadığı için bu dilekçe, bu durumda olan işçiler için ne yazık ki bir anlam ifade etmemektedir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

....................... Tespit Komisyonu'na
………………. Tespit İtiraz Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru tespit komisyonu tarafından reddedildiği gibi yaptığım itiraz da itiraz komisyonunuzca reddedilmiştir.
………………tarihinden bu yana taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmamış olmakla birlikte; görev yaptığım taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde de yer almaktayım.
Ekte ilginize sunduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre benim durumumda bulunan işçilerin kadroya/şirketlere geçişinin sağlanması gerekmektedir.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu da konuyla ilgili olarak, “Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse, hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız. Bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yazılarını da göndermiş durumdayız” açıklamasını yapmıştır.
Söz konusu yazı ve açıklama göz önünde bulundurularak itirazımızın yeniden incelenmesini, itirazımın kabulü ve işçi statüsüne geçiş sınavına alınmam için gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri
Ek-1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 41515602-100-E.16638 sayılı yazısı.
(Varsa) Ek-2: Taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesi.

Kamil Tekin Sürek: AKP'nin taşeron işçilere kazığı

ÖNCEKİ HABER

Yıldırım: Yunanistan rahat durursa diyeceğimiz bir şey yok

SONRAKİ HABER

Denizli EYT, 10 Şubat'ta Ankara buluşmasında olacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa